warranty

การรับประกันรถใหม่ของนิสสันคืออะไร ?

บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จะรับประกันรถยนต์ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานบางประการ ทางบริษัทขอแจ้งข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการรับประกันรถใหม่ของนิสสันให้ท่านทราบ เพื่อประโยชน์ของตัวท่าน สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ขอให้ท่านตรวจสอบในหนังสือคู่มือการรับประกันที่ส่งมอบให้กับลูกค้าพร้อมกับตัวรถ

แนวทางการรับประกันรถใหม่

บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จะรับประกันตามเงื่อนไขของระยะเวลาหรือระยะทางในการขับขี่ ซึ่งอยู่ในหัวขัอ "ช่วงระยะรับประกันรถใหม่" ทางบริษัทจะดำเนินการซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่ที่มีความเสียหายอันเนื่องมาจากกระบวนการผลิตโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย (ยกเว้นบางรายการที่อยู่ในหัวข้อ "รายการที่ไม่ได้รวมอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน") ซึ่งต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการรับประกัน

ช่วงระยะเวลารับประกันรถใหม่

ช่วงระยะรับประกันรถใหม่จะถูกกำหนดโดยระยะเวลาหรือระยะทางในการใช้งาน อย่างใดอย่างหนึ่งที่ถึงกำหนดก่อน โดยจะเริ่มนับระยะตั้งแต่วันที่จดทะเบียนรถหรือส่งมอบรถเป็นครั้งแรก
ระยะเวลา: 3 ปี
ระยะทาง: 100,000 กม.

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ "ช่วงระยะรับประกันรถใหม่" ในหนังสือคู่มือการรับประกัน

ความครอบคลุมในการรับประกันรถใหม่โดยนิสสัน

เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดในการครอบครองรถใหม่ รถทุกคันที่ส่งมอบจะได้รับการตรวจสอบและปรับตั้งตามขั้นตอนของ นิสสัน หากอยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน ผู้จำหน่ายฯ หรือศูนย์บริการนิสสันจะไม่คิดค่าใช้จ่ายในการซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ "ช่วงระยะรับประกันรถใหม่" ในหนังสือคู่มือการรับประกัน

เงื่อนไขการรับประกันรถใหม่

การบำรุงรักษาตามระยะเวลากำหนด ซึ่งแสดงอยู่ในคู่มือรถและหนังสือแจ้งข้อมูลลูกค้า ถือเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นที่ท่านเจ้าของรถควรปฏิบัติตาม เพื่อให้รถของท่านได้รับการดูแลรักษาอย่างเหมาะสม โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ "เรื่องที่เจ้าของรถต้องปฏิบัติ" ในหนังสือคู่มือการรับประกัน

รายการที่ไม่ได้ครอบคลุมอยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน

รายการต่อไปนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของรายการทั้งหมดที่ไม่ได้อยู่ภายใต้เงื่อนไขของการรับประกันรถใหม่

ยางรถและแบตเตอรี่ทั้งหมดอยู่ภายใต้เงื่อนไขประกันที่แยกออกมาต่างหาก ซึ่งระบุรายละเอียดไว้ในหัวข้อ "การประกันยางรถและแบตเตอรี่"

ความเสียหายหรือความผิดพลาดที่เกิดจากการดัดแปลงแก้ไขของบุคคลอื่นที่ไม่ได้รับการรับรองจากบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ เกิดจากการไม่ได้ใช้อะไหล่แท้ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่เป็นของนิสสัน

ความเสื่อมหรือความชำรุดตามปกติอันเกิดจากการใช้งาน

ความเสียหายหรือความผิดพลาดอันเกิดจากการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง สารเหลว น้ำมัน หรือสารหล่อลื่นที่ปนเปื้อน ไม่เหมาะสม หรือไม่ได้รับการรับรองแนะนำให้ใช้

การใช้งานอย่างไม่ถูกต้องเหมาะสม เช่น ขับขี่ข้ามเครื่องกีดขวาง บรรทุกเกินขีดจำกัด ขับขี่แบบแข่งขัน ขับขี่ขณะที่รถไม่มีสารหล่อลื่น น้ำมัน สารหล่อเย็น หรือน้ำ เพียงพอ

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ "รายการที่ไม่ได้รวมอยู่ในเงื่อนไขประกัน" ในหนังสือคู่มือการรับประกัน