tyre

สำหรับลูกค้ารถยนต์นิสสันทุกรุ่นที่เข้ารับบริการเปลี่ยนยางที่ศูนย์บริการนิสสัน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมเป็นต้นไป นิสสันรับประกันราคายาง หากภายหลังเข้ารับบริการภายใน 5 วัน พบราคายางรถยนต์ที่อื่นถูกกว่าราคายางรถยนต์ที่ท่านซื้อจากศูนย์บริการฯ ท่านสามารถติดต่อขอรับเงินส่วนต่างราคายางรถยนต์คืนได้

โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

  1. ยางรถยนต์ที่นำมาเปรียบเทียบต้องเป็นยางรถยนต์ยี่ห้อเดียวกัน
  2. ยางรถยนต์ที่นำมาเปรียบเทียบต้องเป็นยางรถยนต์รุ่นและขนาดเดียวกัน
  3. ยางรถยนต์ที่นำมาเปรียบเทียบต้องมีอายุน้อยกว่าหรือมากกว่าไม่เกิน 3 เดือน และอายุยางรถยนต์ต้องไม่เกิน 12 เดือน
  4. ร้านค้าที่นำมาเปรียบเทียบต้องมีระยะทางห่างจากผู้จำหน่ายนิสสันไม่เกิน 50 กิโลเมตร และต้องเป็นร้านค้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ หรือบริษัทผู้ผลิตยาง
  5. ราคาที่นำมาเปรียบเทียบต้องเป็นราคาขายปลีกยางรถยนต์ต่อหน่วย (ราคาก่อน VAT 7%)  ซึ่งไม่รวมค่าแรง, รายการโปรโมชั่น, ส่วนลดพิเศษอื่น ๆ หรือราคาสมาชิก
  6. ลูกค้าต้องทำการยื่นเรื่องขอคืนราคาส่วนต่างภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่เปลี่ยนยางรถยนต์ที่ศูนย์บริการนิสสันฯ ทั้งนี้ จะพิจารณาจากวันที่ในใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีที่ออกโดยศูนย์บริการนิสสัน
  7. ต้องเข้าเงื่อนไขทั้ง 6 ข้อที่กล่าวมาข้างต้น จึงจะสามารถขอคืนราคาส่วนต่างได้

ทั้งนี้ เฉพาะยางรถยนต์ที่ร่วมโปรแกรมรับประกันราคายางเท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการนิสสันใกล้บ้านท่าน หรือติดต่อ นิสสัน คอล เซ็นเตอร์ โทร 02-401- 9600

 

หมายเหตุ

  • เฉพาะศูนย์บริการฯ ที่ร่วมรายการเท่านั้น
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

tyre

tyre
tyre
tyre