1. คุณสมบัติลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการ

1.1 ลูกค้าต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่จองรถยนต์ All-New Nissan Kicks e-Power สำหรับรุ่น V & VL & VL premiere Edition ในงาน Motor show ครั้งที่ 42 ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม ถึง 4 เมษายน 2564 เท่านั้น (“รถยนต์ภายใต้โครงการ”)

1.2 เป็นการซื้อรถยนต์ภายใต้โครงการด้วยการทำสัญญาเช่าซื้อกับบริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด โดยชำระเงินดาวน์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 มีระยะเวลาผ่อนไม่เกิน 48 เดือน

1.3 ลูกค้าชำระเงินดาวน์ และค่าเช่าซื้องวดแรกในวันรับมอบรถยนต์

1.4 ลูกค้ารับมอบรถยนต์ ณ โชว์รูมผู้จำหน่ายที่เข้าร่วมโครงการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 เมษายน 2564

1.5 หากลูกค้าไม่พึงพอใจ สามารถคืนรถยนต์ภายใต้โครงการได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันรับมอบรถยนต์

1.6 รถยนต์ภายใต้โครงการต้องนำไปใช้เพื่อการโดยสารเท่านั้น และไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์เพื่อการพาณิชย์ และ/หรือการบรรทุก

2. เงื่อนไขการคืนรถยนต์ภายใต้โครงการ

ลูกค้าแจ้งความประสงค์คืนรถยนต์ภายใต้โครงการผ่าน call center หมายเลข 02-4019600 วัน จันทร์ – อาทิตย์ ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ e-mail info@nissan.co.th  ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

2.1 เมื่อครบกำหนด 25 วันนับแต่วันที่ได้ลงนามในเอกสารการรับรถยนต์ พร้อมนัดหมายวันและเวลาตรวจสภาพและส่งคืนรถยนต์ โดยนัดหมายอย่างน้อยล่วงหน้า 3 วัน และลูกค้าต้องนำรถยนต์มาตรวจสภาพไม่เกิน 10 วัน นับจากวันที่แจ้งความประสงค์

2.2 รถยนต์ภายใต้โครงการที่จะนำมาคืนต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ตามที่บริษัทกำหนด และมีระยะทางไม่น้อยกว่า 500 กิโลเมตร และ ไม่เกิน 3,000 กิโลเมตร

2.3 ลูกค้าได้ชำระเงินดาวน์และค่าเช่าซื้องวดแรกแล้ว

2.4 ลูกค้าส่งคืนรถยนต์พร้อมเอกสารคู่มือรับประกันมาคืน ณ ผู้จำหน่ายตามรายชื่อที่ระบุไว้ในข้อ 4 ตามวันและเวลาที่นัดหมาย

2.5 วันที่ลูกค้านำรถยนต์มาคืนต้องเตรียมเอกสารเพื่อนำส่งคืนบริษัทฯ ดังรายการต่อไปนี้

- ใบจองรถยนต์ฉบับลงนาม
- ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน
- ป้ายแดง จำนวน 2 แผ่น พร้อมสมุดบันทึกป้ายแดง
- สัญญาการเข้าร่วมโปรแกรม (สำเนา)

2.5 รถยนต์ภายใต้โครงการผ่านการตรวจประเมินสภาพรถยนต์ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

2.6 บริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จะออกหนังสือรับรองการชำระหนี้เสร็จสิ้นเพื่อเป็นหลักฐานการสิ้นสุดสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ที่ท่านมีอยู่กับบริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

2.7 ลูกค้าจะได้รับเงินคืนจากผู้แทนจำหน่ายที่ท่านซื้อรถยนต์ หลังจากที่รถยนต์ผ่านการตรวจสภาพจากทาง บริษัท ภายใน 45 วันทำการ เป็นจำนวนเท่ากับเงินดาวน์ที่ท่านได้ชำระตามจริงตามที่ระบุในต้นฉบับใบเสร็จรับเงินจากทางผู้จำหน่าย เท่านั้น

2.8 ลูกค้ารับทราบว่าไม่มีสิทธิได้รับเงินคืนสำหรับเงินที่ได้ชำระไปเพื่อเป็นค่าผ่อนค่างวดงวดแรก ภาษี ค่าจดทะเบียน ค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) รวมถึงชุดอุปกรณ์ตกแต่งที่ติดมากับตัวรถยนต์ที่ติดตั้งเพิ่มเติมโดยลูกค้า ทั้งนี้ ลูกค้ารับทราบว่า การรับเงินคืนเป็นกรณีระหว่าง ลูกค้า และผู้จำหน่ายที่ลูกค้าซื้อรถยนต์ บริษัทไม่มีส่วนกับเกี่ยวข้องกับการรับคืนเงินอย่างใด ๆ

2.9 พนักงานของผู้จำหน่าย นิสสัน ทั่วประเทศ และ พนักงานของ บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย)   ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนี้

2.10 การคืนรถยนต์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ไม่ทำให้ท่านมีสิทธิเรียกร้องต่อบริษัท

2.11 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโครงการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3. รถยนต์ที่รับคืนต้องมีสภาพดังต่อไปนี้

3.1 สภาพภายนอก

- ไม่มีรอยบุ๋มและรอยขีดขวน และรอยเจาะหรือรู บนพื้นผิวชิ้นส่วนภายนอกของรถยนต์ และรอยแตกของกระจกรอบคัน
- รถยนต์จะต้องไม่ผ่านการทำซ่อมสีตัวถัง 
- ไม่มีอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติม (ยกเว้น อุปกรณ์ตกแต่งแท้ นิสสัน และ ฟิลม์ติดรถยนต์ ที่มีค่าแสงส่องผ่าน กระจกด้านหน้าไม่น้อยกว่า 60%  และ กระจกด้านข้างไม่น้อยกว่า 40%)

3.2 สภาพภายใน

- สภาพเบาะและชิ้นส่วนภายในต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ รู หรือ การไหม้ และต้องไม่มีกลิ่นพึงประสงค์
- ไม่มีอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติม (ยกเว้น อุปกรณ์ตกแต่งแท้นิสสัน)

3.3 ล้อ และ ยาง

- ไม่มีการแซะล้อทำให้เกิดรอยที่ขอบกระทะล้อ และ ไม่มีความเสียหายของแก้มยาง

3.4 ช่วงล่างและโครงสร้าง

- ช่วงล่างและชิ้นส่วนประกอบจะต้องไม่มีการงอหรือได้รับความเสียหาย และ จะต้องอยู่ในสภาพเดิมทั้งหมด

3.5 อุปกรณ์และระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึง ระบบไฟฟ้า

- ระบบไฟฟ้าที่ควบคุมระบบอิเล็กทรอนิกส์ต้องทำงานอย่างถูกต้อง
- ไม่มีชิ้นส่วนและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่สูญหาย 

หมายเหตุ: 

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิหากบริษัทพบว่าลูกค้าให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง
2. ลูกค้าต้องทำความสะอาดรถยนต์ภายใต้โครงการที่จะคืนทั้งภายนอกและภายใน และไม่เก็บทรัพย์สินมีค่าอยู่ในรถยนต์ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ต่อทรัพย์สินที่อยู่ในรถยนต์ที่จะคืน

4. รายชื่อผู้จำหน่ายสำหรับการคืนรถยนต์

ชื่อผู้จำหน่าย

สาขา

ที่อยู่

เบอร์โทร

รุ่งเจริญ คาร์

บางนา กม.21

52 ม.1 ถ.บางนา-ตราด กม.21 ต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง สมุทรปราการ

02- 740-0799