บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (“นิสสัน”) ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) ส่งผลให้การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (“การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”) ของบุคคลธรรมดา ซึ่งรวมถึงลูกค้า (และผู้ที่จะเป็นลูกค้า) ผู้ใช้รถ คู่ค้า ผู้จำหน่าย พันธมิตรทางการค้า หรือบุคคลธรรมดาที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว หรือเป็นตัวแทนของบุคคลดังกล่าว ผู้ติดต่อ หรือผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของนิสสัน (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียกว่า “เจ้าของข้อมูล”) ที่อยู่ในความครอบครองของนิสสันหรือดำเนินการโดยนิสสัน จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด ซึ่งรวมถึงการแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และการขอความยินยอมเจ้าของข้อมูลในบางกรณีด้วย

1. ข้อมูลส่วนบุคคล และประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่นิสสันจัดเก็บ
ข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึง ข้อมูลใดๆ ที่สามารถเชื่อมโยงและระบุถึงตัวบุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมโดยนิสสันอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้ เช่น วัน/เดือน/ปี เกิด รายละเอียดของบัตรประชาชน หนังสือเดินทาง หรือใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • ชื่อ ที่อยู่ ข้อมูลสำหรับใช้ติดต่อ เช่น ชื่อบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ทำการติดต่อกับนิสสัน หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรสาร
 • ข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ของเจ้าของข้อมูล และการใช้รถยนต์ของเจ้าของข้อมูล
 • ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของเจ้าของข้อมูล เช่น อายุ เพศ สถานะการสมรส อาชีพ และอื่นๆ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน เช่น รายละเอียดการรับ-จ่ายเงิน หรือ บัญชีธนาคารของท่าน หรือสถานะทางการเงิน
 • ข้อมูลที่เกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการซื้อขายรถยนต์ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อ ประกันภัย หรือบริการใดๆ ภายหลังการขาย
 • ข้อมูลความพึงพอใจในสินค้าและบริการของนิสสัน
 • ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมที่เจ้าของข้อมูลใช้เพื่อเข้าใช้งานต่าง ๆ รวมถึง เลขที่อยู่ไอพี ประเภทของบราวเซอร์ ภาษา ระบบปฏิบัติการ แอพพลิเคชั่น ประวัติการใช้งานเว็บไซต์ และข้อมูลที่เกี่ยวกับคุกกี้
 • ข้อมูลภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว รวมถึง การบันทึกภาพในระบบกล้องวงจรปิด

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของนิสสัน
นิสสันอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมจากข้อมูลที่เจ้าของข้อมูล หรือตัวแทนของเจ้าของข้อมูล ให้ไว้กับนิสสัน หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าของข้อมูล พันธมิตรทางธุรกิจของนิสสัน สถาบันการเงิน บริการผ่านช่องทางต่าง ๆ ของนิสสัน ซึ่งรวมถึง ผู้จำหน่าย การให้บริการทางโทรศัพท์ การให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน บริการทางด้านดิจิทัลต่าง ๆ ของนิสสัน เช่น การใช้งานเว็บไซต์ การดาวน์โหลดข้อมูลจากแอปพลิเคชัน รวมไปถึงสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ แหล่งข้อมูลอื่นใดที่เชื่อถือได้ เช่น สมาคม องค์กรของรัฐ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน งานสัมมนา งานฝึกอบรม งานออกร้าน งานแสดงสินค้า การร่วมกิจกรรมการตลาด และ/หรือกิจกรรมส่งเสริมการขาย ทั้งที่นิสสันจัดขึ้นเอง หรือจัดขึ้นโดยองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชนอื่น ๆ เป็นต้น

3. วัตถุประสงค์ของการใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

3.1    ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยตรงหรือโดยอ้อม ซึ่งรวมถึงการสั่งจองและการซื้อขายรถยนต์ และการปฏิบัติตามสัญญาภายหลังการซื้อขายรถ

3.2    เป็นการจำเป็น เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest) ของนิสสัน หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น (เช่น นิสสันประเทศญี่ปุ่น และบริษัทอื่นในกลุ่มในเครือ) โดยคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของเจ้าของข้อมูล เช่น การตรวจสอบและการบริหารจัดการภายในองค์กรของนิสสัน หรือภายในกลุ่มบริษัทนิสสัน การขายหุ้นหรือกิจการที่ต้องเปิดเผยข้อมูลให้กับผู้ซื้อ เป็นต้น

3.3  การประเมินและจัดการคำร้อง และคำขอใด ๆ ของเจ้าของข้อมูล เช่น เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่เจ้าของข้อมูลร้องขอ ให้แก่ตัวแทนประกันภัย และ/หรือบริษัทประกันภัยที่ร่วมรายการส่งเสริมการขายกับนิสสัน เพื่อการเข้าทำสัญญาประกันภัยต่อไป หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่เจ้าของข้อมูลร้องขอ ให้แก่สถาบันการเงิน หรือบริษัทที่ให้สินเชื่อรถยนต์ที่ร่วมรายการส่งเสริมการขายกับนิสสัน เพื่อวิเคราะห์เครดิตและการพิจารณาให้สินเชื่อ เพื่อการเข้าทำสัญญากับสถาบันการเงิน หรือบริษัทที่ให้สินเชื่อรถยนต์ต่อไป

3.4    การโฆษณาและประสัมพันธ์ เพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของนิสสัน หรือการปรับปรุง และพัฒนา เพื่อคงไว้ซึ่งคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการของนิสสัน

3.5    การติดต่อสื่อสารในทางธุรกิจ

3.6  สนับสนุนมาตรการความมั่นคงและความปลอดภัยของนิสสัน เช่น การระบุตัวตนของผู้มาติดต่อ การเข้าอาคาร สำนักงาน หรือโรงงาน หรือการเก็บภาพจากกล้องวงจรปิด เพื่อสนับสนุนมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัย

3.7    การดำเนินการให้มั่นใจว่าเนื้อหาจากเว็บไซต์ของนิสสันจะถูกนำเสนอต่อเจ้าของข้อมูล และแสดงผลบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าของข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

3.8    การทำการรับ-จ่ายเงิน

3.9    การตรวจสอบ รายงาน และป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน หรือ การป้องกันและตรวจสอบการปลอมแปลง

3.10    การวิจัย และพัฒนาเครื่องมือทางการตลาด และบริการต่าง ๆ และจัดทำและส่งรายงานวิจัยต่าง ๆ

3.11    การตรวจสอบ การวิเคราะห์ และจัดทำเอกสารต่าง ๆ ตามคำร้องขอของหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ

3.12    การปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.13   การเชิญเข้าร่วม หรือการเข้าร่วมอบรม สัมมนา งานต้อนรับ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่นิสสัน เป็นผู้จัดงาน รวมถึงการประเมินผลผู้เข้าร่วมสัมมนา หรือกิจกรรมของนิสสัน

3.14   การเข้าร่วมอบรม สัมมนา งานต้อนรับ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่หน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชนจัดขึ้น

ทั้งนี้ ผู้จำหน่ายรถยนต์นิสสันเป็น “ผู้ประมวลผล” ข้อมูลส่วนบุคคลให้กับนิสสัน โดยการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของผู้จำหน่าย อยู่ภายใต้การกำกับดูแลและนโยบายความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของนิสสัน ภายใต้สัญญาประมวลผลข้อมูลระหว่างผู้จำหน่ายกับนิสสัน โดยการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลจะอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในสัญญา หรือตามที่เจ้าของข้อมูลให้ความยินยอม หรือตามที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีที่นิสสัน ใช้บริการจากผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายนอกรายอื่น นิสสันจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือตามที่เจ้าของข้อมูลให้ความยินยอมไว้ (ในกรณีที่จำเป็น) นิสสันจะไม่เปิดเผย หรือทำให้ข้อมูลของเจ้าของข้อมูลถูกนำไปเปิดเผย แสดง หรือทำให้ปรากฏในลักษณะอื่นใดที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือตามที่เจ้าของข้อมูลได้ให้ความยินยอมไว้ เว้นแต่ นิสสันจะได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อน หรือเป็นกรณีที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล

หากเจ้าของข้อมูลไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา หรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย นิสสันจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อเจ้าของข้อมูล หรือไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้

นิสสัน จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด และในกรณีที่ นิสสันได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล เจ้าของข้อมูลสามารถเพิกถอนความยินยอมได้ตลอดเวลาตามแนวทางและช่องทางที่นิสสันกำหนดไว้ในหนังสือแจ้งนี้

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลอื่น
นิสสันจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลโดยไม่มีฐานการประมวลผลข้อมูลโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยข้อมูลของเจ้าของข้อมูล อาจเปิดเผย หรือโอนไปยังองค์กร หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลภายนอก รวมถึง

 • บริษัทในเครือและในกลุ่มของนิสสัน ทั้งในและต่างประเทศ
 • ผู้จำหน่ายนิสสันที่ได้รับการแต่งตั้งจากนิสสัน ในการจำหน่ายรถยนต์ หรือผลิตภัณฑ์อื่นของนิสสัน หรือการให้บริการภายหลังการขาย
 • พันธมิตรทางธุรกิจที่ร่วมรายการส่งเสริมการขายกับนิสสัน
 • ผู้ควบคุมข้อมูลอื่นที่เจ้าของข้อมูลให้ส่ง โอน หรือเปิดเผยข้อมูลไปให้
 • ผู้ให้บริการภายนอกด้านต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการประกอบกิจการ และ/หรือบริหารจัดการของนิสสัน ซึ่งรวมถึงผู้ให้บริการภายนอก ด้านการสำรวจวิจัย ความพึงพอใจ การตลาด โฆษณา ประชาสัมพันธ์รถยนต์หรือผลิตภัณฑ์นิสสัน ให้บริการภายหลังการขาย เช่น call center บริการฉุกเฉิน ด้านการรับประกันภัย
 • ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของนิสสัน
 • ผู้รับจ้างงานสนับสนุนประเภทอื่น เช่น งานด้านความปลอดภัย หรืองานด้านการขนส่ง เป็นต้น
 • หน่วยงานของรัฐซึ่งนิสสันมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย หรือองค์กรอิสระใด ๆ เช่น สมาคม
 • ที่ปรึกษาด้านการเงิน ภาษี และกฎหมาย ตลอดจนผู้ตรวจสอบบัญชี

ในกรณีที่ นิสสันจำเป็นต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอก นิสสันจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่า บุคคลภายนอกจะดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ไม่ให้เกิดการสูญหาย การเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้ การดัดแปลง หรือการเปิดเผยและการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง

5. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล
นิสสันจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไว้เป็นระยะเวลา ตราบเท่าที่วัตถุประสงค์ของการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ยังคงมีอยู่ หลังจากนั้น นิสสันจะลบ และทำลายข้อมูลดังกล่าว เว้นแต่กรณีจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลต่อไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ หรือเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของนิสสัน โดยปกติในกรณีทั่วไป ระยะเวลาการเก็บข้อมูลสูงสุดจะเท่ากับ 10 ปี เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดให้เก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นระยะเวลานานกว่าที่กำหนดไว้ดังกล่าว

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูล
การใช้สิทธิในเรื่องใดๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 นี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 7 ของหนังสือแจ้งฉบับนี้ อนึ่ง สิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6 นี้ อาจมีการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ซึ่งอาจมีการออกหลักเกณฑ์โดยหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเป็นคราว ๆ โดยนิสสันจะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบต่อไป

6.1    สิทธิในการได้รับแจ้งข้อมูล: ในกรณีที่ นิสสันมีการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือที่นอกเหนือจากความยินยอมใด ๆ ที่ได้ให้ไว้ นิสสันจะแจ้ง และ/หรือขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อนการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่นอกวัตถุประสงค์ดังกล่าว

6.2    สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล: เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลและมีสิทธิร้องขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูล

6.3   สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง: ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง เจ้าของข้อมูลจะดำเนินการยื่นคำขอแก้ไขข้อมูลดังกล่าวตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อ 7 ได้ เพื่อทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลนั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

6.4   สิทธิในการโอนถ่ายข้อมูล: ในกรณีที่ระบบของนิสสันรองรับ เจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะรับข้อมูลส่วนบุคคลของตน ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ โดยเครื่องมืออุปกรณ์อัตโนมัติ หรือขอให้โอนโดยอัตโนมัติได้

6.5   สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม: เจ้าของข้อมูลมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ แต่การเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการดำเนินการใดๆ ที่ได้ให้ความยินยอมไปแล้วก่อนหน้า อนึ่ง นิสสันจะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบถึงผลกระทบจากการถอนความยินยอม ขณะที่แจ้งผลการเพิกถอนดังกล่าว

6.6   สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล: เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอให้ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไม่สามารถระบุตัวตนได้ ในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้ (ก) หมดความจำเป็นอีกต่อไปในการเก็บ รวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ (ข) เมื่อเจ้าของข้อมูลถอนความยินยอมในการเก็บ รวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยนิสสันไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะประมวลผลข้อมูลนั้นอีกต่อไป (ค) เมื่อเจ้าของข้อมูลคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือ (ง) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกประมวลผลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

6.7    สิทธิในการระงับใช้ข้อมูลส่วนบุคคล: เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอให้นิสสันระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ดังนี้

(1) นิสสัน อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลตามที่เจ้าของข้อมูลร้องขอให้ปรับปรุงเพื่อความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

(2) เจ้าของข้อมูลขอให้ระงับการใช้ข้อมูลแทนการลบข้อมูล

(3) ไม่มีความจำเป็นในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล แต่เจ้าของข้อมูลขอให้นิสสัน เก็บรักษาข้อมูลไว้ก่อนเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้อง การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องหรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

(4) ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลมีคำร้องขอให้ลบหรือคัดค้านการประมวลผลข้อมูลใดๆ แต่นิสสันอยู่ระหว่าง การพิสูจน์ว่า การเก็บ รวมรวม ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปตามข้อยกเว้นจากคำคัดค้าน หรือเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงการศึกษาวิจัยทางสถิติ

6.8    สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล: เจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะคัดค้านการเก็บ รวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) กรณีที่นิสสัน ได้เก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการยกเว้นที่ไม่ต้องขอความยินยอม นิสสัน อาจปฏิเสธการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลเพราะอาจะขัดต่อกฎหมาย หรือ เกี่ยวข้องกับการก่อตั้งสิทธิเรียกร้อง การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องหรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

(2) กรณีที่นิสสัน ได้เก็บ รวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดทางตรง

(3) กรณีที่นิสสัน ได้เก็บ รวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยด้านต่างๆ ที่กฎหมายกำหนดรวมถึงทางสถิติ

หมายเหตุ: นิสสัน อาจปฏิเสธคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลดังที่ระบุไว้ในข้อ 6 หากการดำเนินการใดๆ เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือเป็นกรณีที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือเป็นกรณีที่อาจส่งผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น หรือเป็นการดำเนินการเพื่อการศึกษาวิจัยทางสถิติที่มีมาตรการปกป้องข้อมูลที่เหมาะสม หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้อง หรือการปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องหรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

7. หลักเกณฑ์และวิธีการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล

7.1    เจ้าของข้อมูลที่ประสงค์จะใช้สิทธิตามข้อ 6 ให้แจ้งความประสงค์ในการใช้สิทธิที่ศูนย์ดูแลลูกค้านิสสัน ตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 8 หรือ กรอกข้อมูลใน แบบคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล และนำส่งมายัง email: dpo@nissan.co.th  

7.2   เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของนิสสัน จะดำเนินการตรวจสอบตัวตนของผู้ยื่นคำร้องขอในการตรวจสอบหากไม่สามารถพิสูจน์ตัวตนของเจ้าของข้อมูล และ/หรือบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ยื่นคำร้องขอได้ นิสสัน อาจขอให้มีการยื่นเอกสารเพิ่มเติม หรือติดต่อผู้ยื่นคำร้องขอเพื่อยืนยันข้อมูลเพิ่มเติมได้

7.3    เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของนิสสันจะพิจารณาคำร้องว่าจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่

7.4    การดำเนินการ
- กรณีที่คำร้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ นิสสันจะดำเนินการตามคำร้องขอใช้สิทธิ และแจ้งผลผ่านช่องทางที่ระบุในแบบคำร้องขอใช้สิทธิ
- กรณีที่คำร้องขอใช้สิทธิไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ นิสสันจะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบผ่านช่องทางที่ระบุในแบบคำร้องขอใช้สิทธิ พร้อมระบุเหตุผลของการปฏิเสธ

หมายเหตุ:

1. การดำเนินการตามขั้นตอนข้างต้น จะใช้เวลาไม่เกิน 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่ได้รับคำร้องขอและเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน

2. หากการดำเนินการตามคำร้องขอส่วนใดมีค่าใช้จ่ายนิสสันจะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบก่อนดำเนินการ

8. การเข้าถึงข้อมูลและสถานที่ติดต่อ

กรณีที่เจ้าของข้อมูลมีข้อสงสัย เกี่ยวกับการใช้สิทธิของตน หรือความยินยอมที่เจ้าของข้อมูลได้ให้ไว้ กรุณาติดต่อได้ที่:

สถานที่ติดต่อ:  บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
                     เลขที่ 3 อาคารรัจนาการ ชั้น 27 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

หมายเลขโทรศัพท์: 0 2339 3300 ต่อ 4019

อีเมล: dpo@nissan.co.th

ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์นิสสัน: 0 2401 9600