nissan-year-end-campaign

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านที่ได้รับรางวัลในแคมเปญ “คุ้มจัดเต็ม ส่งท้ายปี ที่นิสสัน”

ตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

รางวัลที่ 1 รถยนต์ นิสสัน เทอร์ร่า

บริษัท เอชทีพี เพรส  จำกัด

รางวัลที่ 2 โทรศัพท์ ซัมซุง โน้ต 9

คุณกรกันยา แสงแดง คุณนันท์ภัทร์นนท์ จันทราธรรมชาติ คุณวิชัย สุขศรี
คุณกิตติพงษ์ เศรษฐีเขตวิทย์ คุณนาตยา พุทธิเสน คุณวี มาดี
คุณฉัตรชัย ไสยสุข คุณบุญรัตน์ ตินตะโมระ คุณศิรินทิพย์ แก้วภิรมย์
คุณชยาภัสร์ ตั้งสัจจะกุล คุณบุษบา อุตมะ คุณศิริพร กนกภูมิรุจา
คุณชลิต ทิพยะ คุณประทุม ทองเอม คุณสายสุรีย์ ประทีปทองคำ
คุณชาคริต ศรีนำทา คุณพิมลรัตน์ พิมพ์เชื้อ คุณสารัต น้อยทอง
คุณณรดี โรจนานันท์ คุณมาลิวรรณ์ ปลากฎ คุณสุวณีย์ เครือพงศ์ศักดิ์
คุณตรีภพ หวังวรรณะกิจ คุณวราทิตย์ จันทร์ตระกูล คุณสุวิตา โพธิ์ศรี
คุณทศพล นนท์นายา คุณวริษฐา รัตนวโรภาส คุณแสงจันทรา เพชรรุ่งอรุณ
คุณทัฌนัลดา อานัญจวณิชย์ คุณวัยรัตน์ กล่ำเจริญ คุณหนูลำไพ วรจันทร์

รางวัลที่ 3 คูปองเงินสด 15,000 บาท

คุณกรชนก เตยอ่อน คุณบุญเยี่ยม พวงทอง คุณวาสนา จะระ
คุณกัญญณัช ปานทอง คุณเบ็ญจา ทำมานก คุณวินิจ กล่อมเกล้า
คุณกิตติพงษ์ กองสุข คุณปวีณา ลิมปิทีปราการ คุณสมชาย จรรยา
คุณขวัญหทัย สดดีพงศ์ คุณปัญญา ภัทรายุวรรตน์ คุณสมพงษ์ กันโนนกอก
คุณจรุณวัตณ์ แสนวันศรี คุณพจน์ หวังรักกลาง คุณสราวุธ มงคลนิล
คุณจารุวรรณ โพนาง คุณพรชัย สาพันธ์ คุณสองเมือง มุตตะโสภา
คุณจิราพร พูนพิพิธ คุณพลรัตน์ ชารีวัน คุณสัญญา มงคล
คุณจิราพร สมจิตร์ คุณพีระมัท กระจกรูป คุณสำเริง วันศรี
คุณชญาดา กีรตินวนันท์ คุณภาณุภณ หงษรานนท์ คุณสุนิสา กำปั่นทอง
คุณชนนิกานต์ ยศเดช คุณภานุพงศ์ บุญสินธ์ คุณสุรชัย นุ่มประสงค์
คุณชนัญสินี ศิลปศิริพร คุณมัณฑนา แซ่ลี้ คุณสุวัฒน์ วัดถือธรรม
คุณชนิตา ผลพิมาย คุณรณพร พิทักษ์มวลชน คุณอนงค์นาฎ เติมสิบวาณิช
คุณณฤดล จาดขำ คุณรสรินทร์ สกุลพราหมณ์ คุณอนุรักษ์ อัศยเผ่า
คุณณัทกร ไชยวงศ์ คุณรังสรร ศรีนัทธี คุณอภิชญา  กั้วมาลา
คุณเดโช เผือกภูมิ คุณราเชนทร์ ปัญญาธนคุณ คุณอัจจารี เศวตวิลาศ
คุณแต๋ว พานิชพงษ์ คุณฤทธวัส วงษ์ทรงยศ คุณอัจฉริยา ฤทธิ์ลา
คุณธีรพงษ์ แก้วมาลี คุณลลิตา เลิศธีรวัฒนา คุณอุไรวรรณ์ วิไลธัญญา
คุณนาวิน โปรยสุรินทร์ คุณละออ สุขเกษม คุณเอกรัฐ บุญหนุน
คุณนิกร ด้วงสูงเนิน คุณวราพร แก้วเสน คุณโอฬาร โอฬาริก
คุณบรรจง เขตนิมิตร คุณวรารัตน์ พ้นภัยพาล บริษัท จิกิจ จำกัด  

รางวัลที่ 4 คูปองเงินสด 500 บาท

BLANK WERNER PAUL คุณนริศรา วาจรัต คุณวลัยพรรณ ศรีวะรมช
Chritopher Tunt คุณนริสสา เกตุทอง คุณวสันต์ จันละหาน
Hung yi Lai  คุณนรุณ มีแสงพราว คุณวัชรพงศ์ ทองรัตน์
JOHN VICTOR MCWILLIAMS  คุณนวรัตน์ ไชยวรรณ คุณวัชรพงษ์ พญาพรหม
Masahito Suzuki คุณนวรัตน์ โรจน์ธนะ คุณวัชระ จันทะแฝก
MICHAEL DEAN TIDBALL คุณนวลวรรณ ธิติอภิสีห์เดช   คุณวัชระ บัวคำ
Sunisa W. คุณนักษัตร การุณ คุณวัชรา พลรักษ์เขตต์
คุณกนกพร นทีธนสมบัติ คุณนัชฐนิภา รุ่งเรือง คุณวัชรินทร์ พลบัวไข
คุณกมนรัตน์ สุขคง คุณนัฐกานต์ วีระอาชากุล คุณวัฒนา คูณศิริปัญญา
คุณกมล ธารามาศ คุณนัฐพงษ์ แก้วเขียว คุณวัฒนา ตามบุญ
คุณกมลตรี วณิชชานนท์ คุณนันทนิตย์ ตันติวิชชาภรณ์ คุณวันชาติ สุขวนิช
คุณกมลทิพย์ กิจสิริ คุณนันทศักดิ์ พูนพิริยากรณ์ คุณวันเพ็ญ คันธาอาภา
คุณกมลทิพย์ นาคำ คุณนันทิดา สวนน้อย คุณวันวิสา นามวงษา  
คุณกมลพร พันที คุณนันธิญา ทองวิเศษ คุณวัรคณา ศรีสุข
คุณกมลรัตน์ กิตติคุณพงศ์ คุณนาถนภา จันทราช คุณวาณี หยวกจุ้ย
คุณกมลรัตน์ นันตนานุกูล คุณนาวา พลประสิทธิ์ คุณวาสนา ประเสริฐเวชทนต์
คุณกมลรัตน์ นิติวิทยาเทพ คุณน้ำใจ ประจำตน คุณวาสนา พลารักษ์
คุณกมลรัตน์ เอกบุตร คุณนิกูล แก้วขวัญข้า คุณวาสนา วัฒนะบุปผา
คุณกรพจน์ นามบุญลา คุณนิคม ใจปันธิ คุณวิชัย แสงสุขเอี่ยม
คุณกรเพชร ทำประโยชน์ คุณนิฐิ คงถาวร คุณวิชัย พฤกษ์โสภณ  
คุณกรมณี ปัญญาเทพ คุณนิติ กวินวงศ์  คุณวิชัย หวานใจ
คุณกรรณิการ์ กาวะโร คุณนิพนธ์ ขาวอิ่ม คุณวิชิต วิริยะอุตสาหกุล
คุณกรวินท์ เขมะพันธุ์มนัส คุณนิภา แสนจันทร์ คุณวิชิต หาญรักษ์
คุณกรศินิรา วังดี คุณนิภาพร บุดดาคำ คุณวิเชฎฐ์ แก้วขาว
คุณกรองกมล เที่ยงธีระธรรม คุณนิภาพร เอี่ยมสะอาด คุณวิเชียร อารีพิพัฒ
คุณกฤษฎา แซ่ดัง คุณนิ่ม เวียงวิเศษ คุณวิทยา คำมูลเอ้ย
คุณกฤษฎา วิมลมั่งคัง คุณนิรันดร์ งาประดิษฐ์ คุณวิทยา พวงบัว
คุณกฤษฎิ์ณิชา คงทอง คุณนิรันดร์ จิตอารีย์ คุณวิทยา อินทนู
คุณกฤษฎี ลิ้มศรีวิไล คุณนิรุธ รักษาเสรี คุณวิทวัส แก้วรอด
คุณกฤษณ์ กานตะศิลป์ คุณนิฤมล สุทธิสน คุณวินท์ ภัทรพาน์
คุณกฤษณพร แดษรังบท คุณนิวัฒน์ ลาวลา คุณวิภาวรรณ สิงห์พริ้ง
คุณกฤษณะ วงศ์สมุทร คุณนิศา อินทวงศ์ คุณวิภาส เอี่ยมสอาด
คุณกฤษณา บุญสะสี คุณนิศาพร บัวบาน คุณวิรัช รัตนวิชิตสรรค์
คุณกฤษณา ศรีทานันท์ คุณนุชจรี ขาวชวนจิต คุณวิรุฬห์ วีรกุลเทวัญ
คุณกฤษดา จันทร์ฉาย คุณนุชจิรา พงศ์นิมิตประเสริฐ คุณวิโรจน์ ฉลาดสุนทรวาที
คุณกษมพัฑฒ์ ใยศิริ คุณบดินทร์ ทนงศักดิ์ คุณวิโรจน์ ตันสุวรรณนนท์
คุณกอนแก้ว หิรัญศรี คุณบรรจง วิเศษอุด คุณวิโรจน์ สร้อยสกุล
คุณกอบชัย มณีปานเจริญ คุณบรรฑิต จันทอง คุณวิลาวัลย์ ยังดำรงค์
คุณกอบนที โสภะกะสิน คุณบริสุทธิ์ วงศ์สุวรรณ คุณวิเลิศ ภูริวัชร์
คุณก่อศักดิ์ ศีริไท คุณบวรชัย จีระชน คุณวิศิษฎ์ วัจกรณ์
คุณกัญกร ตรีธารทิพย์ คุณบังเอิญ ฉายา คุณวิษณุ พิมพงาน
คุณกัญญ์ญาพัช กุลธาราพิพัฒน์ คุณบัญชา อินทุแสง คุณวิสุทธิ์ ชินประพินพร
คุณกัญญาวีร์ พยัคฆ์จำเริญ คุณบุญเกื้อ เชื้อทองคำ คุณวีรยุทธ วงษ์คูณ
คุณกัญณิกา   วชิรตรังสฦษดิ์ คุณบุญช่วย จันทร์พรมมา คุณวีระศักดิ์ ปัจฉาพร 
คุณกัลยกร ศุภวุฒิ คุณบุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ คุณแววตา อรุณส่ง
คุณกาณญ์สรณ์ เจียมประเสริฐ คุณบุญยิ่ง เรืองฤทธิ์ คุณศรัณย์พจน์ สุริเตอร์
คุณกานต์สิรี กาวิโล คุณบุญยืน ศิริโสภณา คุณศรินทิพย์ หลักกรด
คุณกิตติกานต์ เกื้อชู คุณบุญเยี่ยม บุญก้อน คุณศรีวิชัย ศรีต๊ะ
คุณกิตติธนา วัฒนศักดิ์ คุณบุญร่วม เกาะชัยภูมิ คุณศศิประภา เพ็งสวัสดิ์
คุณกิตตินุช ชุลิกาวิทย์ คุณบุญรุ่ง ใจดี   คุณศักดา แซ่ลี้
คุณกิตติพงศ์ มะลิเลื้อย คุณบุญสิน มณีแผลง คุณศักดิ์ชัย ชนะรัชชรักษ์
คุณกิตติพจน์ ติ้นสกุล คุณบุณยวัฒน์ ง่วนขึ้น คุณศักดิ์ชัย วงศ์จินดาพิพัฒน์
คุณกุลกันยา ประทีปทอง คุณบุรินทร์ นพรัตน์วงศ์ คุณศักดิ์ชาย เตาวโรดม
คุณกุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ คุณบุรินทร์ โสพันธ์ คุณศันสนีย์ วงศ์พรหม
คุณกุลวรรธน์ พรหมชัยวัฒนา คุณบุษราภรณ์ พลสวัสดิ์ คุณศิตวิทย์ ศรีประเสริฐ
คุณเกตุศิริ   ศักดิ์ณรงค์ชัย คุณเบญจพร คำมีทอง คุณศิริขวัญ คันธรส
คุณเกริกศักดิ์ ลีนานนท์ คุณเบญจพร บุญประคอง คุณศิริชัย เจียตระกูล
คุณเกรียงไกร กะรัตน์ คุณเบญจมิตร ยุทธศิลป์ คุณศิริเชษฐ์ พรหมสวัสดิ์
คุณเกษวฎาภรณ์ มอญปาก คุณปฎิพัทธ์ อ่อนสัมพันธ์ คุณศิริพร บันทะนนท์
คุณเกียรติศักดิ์ ศรีสุข คุณปฏิญญา ภู่พุ่ม คุณศิริพร พงษ์สุรียนันท์
คุณแก้ว ขุมแร่ คุณปฏิวัติ คำลำปาง คุณศิริลักษณ์ นนท์ตา
คุณไกรลาศ ปัดทุม คุณปฏิวัติ นันทกสิกร คุณศิริวรรณ รุ่งอินทร์
คุณขวัญเกล้า ศิริวิเศษ คุณปฐมพล สว่างแจ้ง คุณศิริวรรณ สุขสมบัติ
คุณขวัญจิตร สายเงิน คุณปณต กองศรี คุณศิริวัตร รัศมีวงจันทร์
คุณขวัญใจ ต้อมคำ คุณปรม เรืองโรจน์วิชัย คุณศิลป์ชัย วิจักษณ์เมธี
คุณขวัญใจ พงษ์สวัสดิ์ คุณประกอบ ศรีดำ คุณศิลา ฉายาสกุลศิล์ป
คุณขวัญเรือน ศรีบุญเรือง คุณประจลจิตต์ ธรรมมาคำ คุณศิวดล สุขมา
คุณเขมวดี เฉลียว คุณประจักษ์ ทรัพย์มณี คุณศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์
คุณเขษมศักดิ์ ไตรวงค์ย้อย คุณประจักษ์ ทองเจริญ คุณศุภรักษ์ แสงจันทร์
คุณคชพงศ์ ใจซื่อ คุณประดิษฐ์ วงศ์สกุล คุณศุลีพร อินทรประสิทธ์
คุณคนอง ทิณพงษ์ คุณประทีป พรมคล่ำ คุณเศวต จันทวงศ์
คุณคมสันต์ เคลื่อนสูงเนิน คุณประทีป พวงลัดดา คุณสงัด กองแก้ว
คุณคริสตีน่า ดีลอส สันโตส คุณประเทือง แจ้งสว่าง คุณสถาพร ทีพสม
คุณคำกอง หน่ายโย คุณประภัสสรา กอบบุญ คุณสถาพร มีศิริ
คุณคำขวัญ ยังกองแก้ว คุณประยงค์ สนุกแสน คุณสนทอง  ธนากรโรจน์
คุณคำภา สกุลจาป คุณประยุทธ เรียกจำรัส คุณสนธญา อำพันสุข
คุณคำรณ จันทร์ต้น คุณประยุทธ ศักดิ์วงศ์ คุณสนธยา ท่าทะนง
คุณคำลอน พันธ์ศรีเมือง คุณประโยชน์ บุญเลี้ยง คุณสนอง ใจนันทา
คุณจณกร บัวคีรี คุณประวิทย์ เสนะวีณิน คุณสนิท จันทร์จะบวก
คุณจเด็ด พวงอาศิรพจน์ คุณประสาตร์ ม้วนมอ คุณสมเกียรติ เติมทรัพย์สกุล
คุณจตุรงค์ เตชะทวีกุล คุณประสาร วารีดี คุณสมเกียรติ ถิรโสตถินานท์
คุณจรินรรจ์ หิรัญพันธุ์ คุณประสิทธิ์ กิจสมัคร คุณสมควร เอกธีรชัยสกุล
คุณจริยา กมลหรรษา คุณประเสริฐ สุกใส คุณสมใจ แซ่ฮ่อ
คุณจักรพงศ์ ทัดเทียม คุณปรัชนียาภรณ์ ทรงด้วงทุม คุณสมใจ พวงไพบูลย์
คุณจักรพงษ์ กลีบมะลิ คุณปราการ บุญยกิดา คุณสมชัย ทัพทิวา
คุณจันซ้อน ลิพพ์ คุณปราโมทย์ คูหเจริญ คุณสมชาติ กาละสีรัมย์
คุณจันทนา วัฒนาวา คุณปริญญา โพธิราช คุณสมชาย ไพบูลย์
คุณจันทร์เพ็ญ สินธุปัน คุณปริญญา โยธาศรี คุณสมชาย ว่องธวัชชัย
คุณจันสุข นาครอง คุณปริศนา เยาว์ชัย คุณสมชาย สงแก้ว
คุณจารุนันท์  พัฒนาสมบัติจินดา คุณปรีชา จันทร์ลดา คุณสมชาย สีลิง
คุณจำปา นานัน คุณปรีชา ประกอบเขตกรณ์ คุณสมชาย หล่ำสุข
คุณจำรัส ศิริมหา คุณปรีชา ยุรชาติ คุณสมโชค เนียนไธสง
คุณจิ่ง นายวงศ์ คุณปรีดิ์กมล ขำนาค คุณสมนึก พานทอง
คุณจิตต์ศิริภรณ์ ภักดีวิเศษ คุณปรียา แป้มกลิ่น คุณสมนึก สำรวลหันต์
คุณจิตตานันท์ เพิมศิริวานิชย์ คุณปรียาภา ศรีสุขใส คุณสมบัติ ยอดจักร
คุณจิตติยา กลิ่นโกศล คุณปรียาวรรณ ทัพสาร คุณสมบูรณ์ มะโนธรรม
คุณจินดา บุญศิริ คุณปรุงจิต ดำเพ็ง คุณสมปอง โรจนาธนกุล
คุณจินดา ระสุยะ คุณปวีณา แจ้งฉาย คุณสมพงษ์ โกวิทปกรณ์
คุณจินดาพร สีวิจี คุณปอรรัชย์ รัตณ์บุตรศรี คุณสมพงษ์ พนมชัย
คุณจินตนา ประสพทรัพย์ คุณปัญญา บุญเรือง คุณสมพร ดีหมั่น
คุณจิรพรรณ ดียิ่ง คุณปัญญา สุขกายา คุณสมพร ทองวัฒน์
คุณจิรวรรณ แสงภู คุณปัทมา โออินทร์ คุณสมพร พุทไธสง
คุณจิระชัย โนนแก้ว คุณปานชนก ปวงน้อม คุณสมพร สำราญจิตต์
คุณจิระนันท์ บุญบันดาล คุณปาริฉัตร ริมแจ้ง คุณสมพร สินทวี
คุณจิราภรณ์ หงษ์ทองนพคุณ คุณปาริชาติ ศิลปนาวา คุณสมเพชร  กาวินำ
คุณจิราวัชร ยืนยง คุณปิณยุดา มหาโชติกุล คุณสมภพ ตาลประดิษฐ์
คุณจีรวรรณ สีม่วง คุณปิ่นมณี อังกาบ คุณสมลักษณ์ พิมา 
คุณจีฬกฤตฏิ์ สุขสุสาสน์ คุณปิยมน สุนทราภา คุณสมศักดิ์ ตติยศุภกรกุล
คุณจุฑาธิป เจริญทรัพย์ คุณปิยรัตน์ ชื่นจันทร์  คุณสรายุทธ ปินตาเสน
คุณจุฑามาส หนาดคำ คุณปิยลาภ หรัดี คุณสโรช   วานิชสุจิต  
คุณจุติ เตชะบัญญัติ คุณปิยะ แสงรัตน์ คุณสว่างวงษ์ ครุผาด
คุณจุรีรัตน์ โยเกตุ คุณปิยะวนิจนณ์ คงอรุณ คุณสังวาล เอี่ยมเทียน
คุณเจนเนตร หลงสกุล คุณผกามาศ มณีรัตนศุญ คุณสายใจ ศรีสะอาด
คุณเจริญชัย จันทิมะ คุณผกามาศ สิริอนุวัฒน์ คุณสายฝน ประชุมศรี
คุณเจริญพงษ์ ลีนะวิต คุณผงาดสม จุณณะภาต คุณสายันต์ จันทร์กรุง
คุณเจษฎา กิ่งแก้ว คุณพ.อ.พิศุทธิ์ เกียรติสุวรรณ์ คุณสาริตา มีสาด
คุณเจษฎา สวามิภักดิ์ คุณพงษ์ศักดิ์ ปัญจน์โมช คุณสำรี ชาลีดา
คุณเจียรผจง เอี่ยมรัศมี คุณพจนีย์ บุญเจริญสุข คุณสิทธิชัย มิ่งเมือง
คุณฉลาด แจ้งสว่าง คุณพจนีย์ อุดมศาสตร์พร คุณสิทธิพงศ์ มานะกิจกำธร
คุณฉวีวรรณ แก้วศรี คุณพนัชกร ใจเย็น คุณสินจุฑา หอมใจ
คุณฉัตรชัย กระให้ทอง คุณพนิกานดา เศรษฐอุดม คุณสินีนาฏ อัสภาหุ
คุณฉัตรชัย น้อยมณี คุณพนิดา เพิ่มอาภรณ์ คุณสิรภพ ซื่อจริง
คุณฉัตรณภัทรณ์ สินบรรเลงเสนาะ คุณพยอม ทุ่งคาใน คุณสิรภัทร ศิวายพราหมณ์
คุณเฉลิมขวัญ สุปิงคลัด คุณพยอม วงศ์สารศรี คุณสิริกุล ศรีวิโรจน์สมกุล
คุณชญาณิศ เฉลียวบุญ คุณพยุง ศรีผ่องใส คุณสิริพร อ้นตลบ
คุณชฎาพร แย้มสังข์ คุณพรกมล เรืองขนาบ คุณสิริลักษณ์ ชูจันทร์
คุณชนะ บรูมินเหนทร์ คุณพรชัย วิเชียรศรี คุณสีวิกา เจียมบรรจง
คุณชนากาญจน์ สุพรม คุณพรฑิตา หวังชื่นชม คุณสุกัญญา บุราณี
คุณชยพล ชูขจร คุณพรทิพย์ กฤชไมตรี คุณสุขสันต์ วันทา
คุณชรัณ มีนกาญจน์ คุณพรทิพย์ แร่ทองคำ คุณสุชญา รัตนปัญญาภรณ์    
คุณชรัตน์หทัย เสฎฐวุฒิบุลกิต คุณพรทิพย์ หัตถเฟื่องฟู คุณสุชัย พินิจกิจอนันต์
คุณชลกาญจน์ สุขเกษม คุณพรธญา ศรีสมวงศ์ คุณสุชาติ ประดิษฐ์สุขถาวร
คุณชลชญา ยิ่งเจริญ คุณพรประภัศร์ ศรัณฑ์ศิริ คุณสุชาวดี บำเพ็ญ
คุณชลธิชา ลาละคร คุณพรรณทิพย์ พ่วงลา คุณสุชาวิภา อดุลยธรรม
คุณชลัมพล พาณิชย์วิบูลย์ คุณพรรณภวดี บุญสด คุณสุชีพ ปานคง
คุณชลิต ไตรพล คุณพรรณภา อ่อนอุทัย คุณสุดใจ มโนรัตน์
คุณชวนชม ลาภเกียรติพร คุณพรรณรัตน์ วงษ์ศิลป์ คุณสุดธิดา โรจน์ชารี
คุณชวพร โรจชยาภรณ์ คุณพรรณิภา พรหมมาตร คุณสุดา แดงทองดี
คุณชวลิต คำสีนาค คุณพร้อมพันธ์ ปิงสุทธิวงศ์ คุณสุดา มีทับทิม
คุณช่อผกา แก้วเขียน คุณพลศักดิ์ ศิริเสตสุวรรณ คุณสุดารัตน์ แจ่มทวีกุล
คุณชัธพล จิโรจจาตุรนต์ คุณพวงทิพย์ อะทะวงษา คุณสุดารัตน์ วุ่นกลัด
คุณชัยณรงค์ ชาระ คุณพัชรนันท์ กู่กอง คุณสุทธิศักดิ์ ปานประดิษฐ์
คุณชัยพร พสุนธาวิโรจน์ คุณพัชราภรณ์ กองอุบล คุณสุทัศน์ ศรีหิรัญ
คุณชัยรัตน์ ธัญญเจริญ คุณพัชรีพร วงษ์มณี คุณสุที เกษร
คุณชัยวัฒน์ แม้นจริง คุณพันทนันท์ แจ้งหลำ คุณสุเทพ กิตติวัชราพงษ์
คุณชัยวัฒน์ รัตนมีชัยกุล คุณพัลลภ เพิงสว่าง คุณสุเทพ หย่องก๊ก
คุณชาญชัย อ่อนหลง คุณพิชชานันท์ สุขยิ่งสวัสดิ์ คุณสุธารัตน์ อินทร์แก้ว
คุณชาญณรงค์ ม่วงขาว คุณพิชญ์ชนก สุทัศน์มาลี คุณสุนันทา บุณยโพธิกุล 
คุณชาญวุฒิ ภูริศักดิ์ไพศาล คุณพิชญาลักข์ นาคหนู คุณสุพจน์ กันกำธรวงศ์
คุณชาติชาย ยังวาณิช  คุณพิเชฐ บงกชเกตุสกุล คุณสุพจน์ ทวีกุล
คุณชานนท์ อุดมกุศลศรี คุณพิเชษฐ์ แสนสม คุณสุพัฒนา มะกอกน้อย
คุณชายศิริ กองมู คุณพิทฒ์ชาวีร์ จิระณรงค์ศิริ คุณสุพัตรา ท้วมเสม
คุณชารัตน์ ชาคริตานันท์ คุณพิพัฒน์ ศิริรัตน์ คุณสุพัตรา ปิ่นชุมพลแสง
คุณชาลี ใจวงศ์ คุณพิมพ์พลอย มหานุภาพ คุณสุพัตรา เพชรเอน
คุณชาวิน สังข์อยู่ คุณพิมล พงษ์เผ่า คุณสุพิชฌาย์ พิทักษ์สกุล
คุณชินวัชร์ คุมทา คุณพิราวรรณ ชบเมืองพังงา คุณสุภัสสรา สุโภภาค
คุณชุติกาจน์ อ่อนสุระทุม คุณพิราวรรณ์ รัตนศิลป์ คุณสุภาพร กันหา
คุณชุติเดช พัชรโชติการ คุณพิษณุวัตร พลชำนิ คุณสุภาวดี เนตรสุวรรณ์
คุณชุมพล ฤทธิ์คำรพ คุณพิสันต์ ตันพิพัฒนกุล คุณสุมาลี ปั้นแตง
คุณชูชาติ อุ่นศิริ คุณพิสิษฐ์ วงษ์จันทร์ คุณสุมาลี ศรีเทพินทร์
คุณชูพงษ์ สุจินดามณีชัย คุณพีรญา สอนเปรม คุณสุรเดช พหลภาคย์
คุณชูศิลป์ ทักษิณกานนท์ คุณพีระนาด ศีรเชื้อ คุณสุรนันท์ แสงรัตนกูล
คุณเชวง กอุพาณิชานนท์ คุณพีระศักดิ์ จนิทรา คุณสุรางค์ คัยนันท์
คุณโชติกสรณ์ อุปพงษ์ คุณพูลทรัพย์ พุกเนตร คุณสุรินทร์ กาลศิริศิลป์
คุณไชยเชษฐ์ จันทร์ดาวงษ์ คุณเพชรดา เพิ่มประยูร คุณสุรีพร ทิ้งอีด
คุณไซคี อารง คุณเพชราภรณ์ ภาสงค์ คุณสุรียพัชญ์ พวงพาณิชสกุล
คุณฌาน ชานนท์  คุณเพ็ญ เจ้ากลดี คุณสุรีรัตน์ เกิดทรัพย์
คุณญาณสิทธิ์ เกษภิญโญ คุณเพ็ญทิภา ตันทวงศ์ คุณสุวพันธ์ รัตนนรเศรษฐ
คุณฐากูร ศรีปาน คุณเพ็ญนภา ทับซ้ายขวา คุณสุวรรณา ก่อพงศ์ชนะกล
คุณฐานะมนต์ กลิ่นจันทร์แดง คุณเพ็ญนภา ทับทิมเทศ     คุณสุวรรณา พุกมาก
คุณฐิติกร ทองประเสริฐ คุณเพ็ญพัณณี จอเจริญพานิช คุณสุวรรณี  เรี่ยมรัตนากร
คุณฐิติพร กากแก้ว คุณเพ็ญศรี ควนปัญญา คุณสุวัฒน์ คงเที่ยง
คุณฐิติพร บุญสุข คุณเพ็ญศรี วจีเจริญทรัพย์ คุณสุวิทย์. อังศุธาร
คุณฐิติภา สิทธิมงคล คุณเพลิน เมินกระโทก คุณเสน่ห์ สิงห์ท้วม
คุณณธนันธิ์ สุทธิภาพ คุณเพียงใจ จันทร์ศรี คุณเสริมศิริ ไชยวงศ์วัฒนะ
คุณณภัทร เพ็งสอน คุณแพดาว เทวัต คุณเสาร์ดำ สุขสบาย
คุณณมาพร ธรรมจง คุณแพรทอง ศรีสร้อย คุณเสาวณีย์ ภูมิสวัสดิ์
คุณณรงค์ คุ้มภัย คุณไพฑูรย์ อุดขาว คุณเสาวดี ศรีสระจันทร์
คุณณรงค์ฤทธิ์ อัศวเรืองพิภพ คุณไพบูลย์ ฤกษ์สุขสุวรรณ คุณแสนสุข สะนี
คุณณัชชา จันทราสุริยารัตน์ คุณไพริน วังสว่าง คุณโสภา ศรัณย์เกตุ
คุณณัชพล บูรณเจริญทรัพย์ คุณไพรินทร์ สุวรานนท์ คุณโสภิสา พุ่มรุกขา
คุณณัชพล ปทุมราช คุณไพโรจน์ ชาญชัย คุณโสภี พวงเงิน
คุณณัฎฐา หิรัญรัตน์ คุณไพลิน เพียรประเสริฐ คุณหญิงไท รัตนมูสิค
คุณณัฎฐินี เอี่ยมเอก คุณฟาริน ชาญชาติวีรัตน์ คุณหญิงอังคณา โหตรภวานนท์
คุณณัฏฐณิชา บุญเฟื่อง คุณภคภัทร อังธนากุล คุณหทัยรัตน์ บูชาพันธ์
คุณณัฐ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต คุณภคิน แสนพันนา คุณหยาดรุ้ง เหลาอินทร์
คุณณัฐกิตต์ งามเลิศ คุณภณิตา เกรียงปรารถนา คุณหสิต ตั้งพงธรรม
คุณณัฐฌา มานุมาพร         คุณภมร ดีจอง คุณเหมวรรณ น้อมสุระ
คุณณัฐญา ธาวงค์ คุณภัควดี มะแก้ว คุณเหมือนฝัน ไร่นุ่น
คุณณัฐดนัย วันศรี คุณภัทรภร เจียงกระโทก คุณองอาจ ทองเนื้อแปด
คุณณัฐนนท์ ศิริวุฒิ คุณภัทรา บุษยนาวิน คุณอชิระ บุญเพิ่มพูล
คุณณัฐนันท์ ญาสมุทร คุณภัทรานิษฐ์ พันธุ์ธราพงษ์ คุณอดิศักดิ์ ธรรมประเสริฐ
คุณณัฐพงศ์ คำจิแจ่ม คุณภัทราพร สายบัวพัตร์ คุณอดิศักดิ์ อ่อนโสม
คุณณัฐพงษ์ จี้ปูคำ คุณภาคภูมิ กุลโทนเดียว คุณอนันต์ พุดซ้อน
คุณณัฐพงษ์ ทาแหยม คุณภาณุ มั่นไทรทอง คุณอนันตชัย บัวทอง
คุณณัฐพล จิรัญคร คุณภาณุพงษ์ สิงห์ศรานุรักษ์ คุณอนันต์สิทธิ์ ท้าวขุนทอง
คุณณัฐพล เจตเขตการณ์ คุณภิชุนี มูลวรรณ คุณอนุกุล อ้วนธะนะ
คุณณัฐพล แม่นศรแผลง คุณภูรัต บุษบาศรี คุณอนุชา หมัดลัง
คุณณัฐวรรณ์ ปิ่นมณี คุณมงคล เจตินัย คุณอนุชิต ด่าวดึก
คุณณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน์ คุณมงคล ประคินกิจ คุณอนุพนธ์ จอนนุ้ย
คุณณัฐวุฒิ สมบัติโยธา คุณมงคล หมื่นโอวาส คุณอนุรักษ์ เยสูงเนิน
คุณณิชาดา กัปปิยะ คุณมงคลชัย สาใจ คุณอนุวัตร ธรรมโชติกุล 
คุณณิชาดา ธราดลพัฒน์ คุณมญชุภา สุนทร คุณอนุสรณ์ กาญจนาคาร
คุณณิชาภัทร ศรีคำขลิบ คุณมณีรัตน์ ชนะวัน คุณอนุสรา ภูมี
คุณดนยา ทองสิมา คุณมณีรัตน์ ตระกลทรัพย์ คุณอภิชญา กาสุยะ
คุณดลฤดี พรหมวิรัชพันธ์ คุณมนต์ชัย อินทะนา คุณอภิชัย นาคสุข
คุณดวงกมล กันตะศรี คุณมนต์นภา ยะปัญญา คุณอภิชา อินสุวรรณ
คุณดวงใจ ศรีพรหม คุณมนตร์ชัย ทุเบิก คุณอภิชาต นาหนองตูม
คุณดวงนภา แก้วโก คุณมนตรี แสงจิ่ง คุณอภิญญา สามจ้อย
คุณดวงสมร ซาวฟู คุณมนทยา สีเหลือง คุณอภินันท์ คารภักดิ์
คุณดวงหทัย พงศ์ประสิทธิ์ คุณมนัส บุตรสาน คุณอภิวิชญ์ อิทธิฤทธิชัย
คุณดววงกมล แผ่นทอง คุณมยุรี ทิพยมหิงษ์ คุณอมรรัตน์ อุทัยศิลป์
คุณดัว แซ่ย่าง คุณมริสสา ล่ามกิจจา คุณอมราภรณ์ เฉยเจริญ
คุณดารา เล่นวารี คุณมลวิภา สกุลบุญญาพร คุณอรดี  คำภาบุตร 
คุณดาราณี ภูมิประเสริฐ คุณมะลิ ศรีทุมมี คุณอรทัย แสงศรีบุญเรือง
คุณดิศักดิ์ เลิศประดิษฐ์ คุณมะลิวรรณ แสงดี คุณอรทัย โสภิตลาภธนา
คุณดิษกุล มาเกิด คุณมัลลิกา มูลจันดา คุณอรรุวี พริงเกิล
คุณดิสพล มีกุศล คุณมานวรรธน์ พิบูลนุรักษ์ คุณอรวรรณ ไฝกิ่ง
คุณดุสิต อนุกูลมีชัย คุณมานะ ชัยหา คุณอรวรรณ สุวรรณพะโยม
คุณต๋วนยะโกะ เด่นอุดม คุณมานิตร เจ๊ะแว คุณอรวรรณ อำนวยพร
คุณตุลย์ ปะกินำหัง คุณมีนา ประวัง คุณอรอุมา ประสาทแก้ว
คุณเตือนใจ ร่มพุดตาล คุณมุกดา เมืองมาน้อย คุณอรุณรัตน์ พันธุ์ชำนาญ
คุณถนอม วิเศษชีพ คุณมุกดา วัชนาค คุณอรุณโรจน์ เนี๊ยะอั๋น
คุณถม คำกอง คุณเมธินทร์ ชาติประเสริฐ คุณอลงกรณ์ เรืองเล็ก
คุณถวิล สงคง คุณไมตรี บุญบริสุทธิ์  คุณอวิรุทธิ์ สุวรรณรัตน์
คุณถิรฉัตร บุบผาวงศ์ คุณยงยุทธ ประสีระเตสัง คุณอ้อมทิพย์ วัฒนดิลกวิชช์
คุณทรงพล จุนเจือวงศ์ คุณยศพล สันติสุขมนัส คุณอังคณา ภาบวดล
คุณทรงพล ธนูบรรพ์ คุณยุทธนาชัย ตันเครือ คุณอัจฉภาวรรณ วงศ์สาธิตกุล
คุณทวีเกียรติ เมธีเจริญพงศ์ คุณยุทธพงษ์ สนทะรช คุณอัชฌา จันทร์ผาสุข
คุณทวีลาภ ตั้งปกาศิต คุณยุทธวิทย์ พันสด คุณอัญชนา ยลระบิล
คุณทองคำ นามวิเศษ คุณยุพเรศ ดวงเสวย คุณอัญชนา เศษวรรณโคตร
คุณทองเลื่อน พิมมทา   คุณยุวดี กาญจนวงศ์ คุณอัศวิน มินกาเซีย
คุณทัณทิฌาช์ พึ่งนิล คุณโยธิน แช่มช้อย คุณอาธิ สุภโอภ่ส
คุณทัศนี  ดวงรัตน์ คุณรงชัย สิงห์ประโคน คุณอารี นราธิปกร
คุณทัศนีวรรณ วังแก้ว คุณรชยา แจ่มจิตต์ คุณอารูญ โจ้กุล
คุณทินน์ พรหมโชติ คุณรฐนนธรณ์ ประเสริฐสังข์ คุณอาศุอร ฝางเสน
คุณทิพย์กมล ใบใน คุณรดี มกรานนท์ คุณอำนาจ โกมลสุทธิ์
คุณเทวฤทธิ์ ทวีพลายนต์ คุณรติ ศิขรินทร์ คุณอำพล ชัยเศรษฐ์สมภพ
คุณเทอดพงศ์ เดชปัญญา คุณรมิตา มูห์เมนทาเลอร์ คุณอำภา จันคูเมือง
คุณธงชัย แซ่เหีย คุณรวย รื่นนุสาน คุณอิทธิพล พึ่งพระเกียรติ
คุณธนกร อมตกุลชัย คุณระภีภรณ์ ผลพอตน คุณอินทร มั่งมูล  
คุณธนกฤต ตาแปง คุณรังสรรค์ บุญธรรม คุณอิสมาแอ บินนิม
คุณธนภัทร พรหมทอง คุณรัชนี เรืองอยู่ คุณอิสมาแอล รอเกตุ
คุณธนศักดิ์ ศรีครุฑ คุณรัฐพล ประสิทธิ์พงศ์ คุณอิสรา ตันจงศิริกุล
คุณธนัย หันไชยยุถงวา คุณรัดเกล้า แก้วปัญญา คุณอุดม เทียนทอง
คุณธนา ศรีแสง คุณรัตติยา เชษฐราช คุณอุดอน อ่อนจันทร์
คุณธนากร คนยั้ง คุณรัตนากร แสงเรือง คุณอุทัย มณีจอม
คุณธนาภัทร ฉัตรปิยานนท์ คุณรุ่งกานต์ พิพิธภักดี คุณอุไรวรรณ เตจาต่อม
คุณธนาวุฒิ พาระแพง คุณรุ่งโรจน์ แสงสุข คุณอุไรวรรณ เอียมสุวรรณ์
คุณธนิดา จันท์ปุณาภา คุณรุจเรศ เรืองจินดา คุณอุษา ศรีสุวรรณ์
คุณธนิดา เทพานนท์ คุณรุจิดา ศุขปราการ คุณเอก พลางกูร
คุณธรา ทองละเอียด คุณเรวดี เจริญยิ่ง คุณเอกชัย โสตรดี
คุณธวัชชัย โตสุข คุณเรียม ไทรงาม คุณเอกพงศ์ พวงกระโทก
คุณธัชทร เจริญชีวิน คุณเรืองเศรษฐ ธนเศรษฐกร คุณเอกพงษ์ จุลวรรมาศน์
คุณธัชธรรม วชิญมาศ คุณไรมิง เจ๊ะดอเล๊าะ คุณเอกพงษ์ ดิษแสง
คุณธัญธร ประมูลชาติ คุณฤทธิกร ชายน้อย คุณเอกพล เลิศธนากรกุล
คุณธัญรัตน์ ลิ้มย้ง คุณลดาวรรณ ภาสุรกุล คุณเอกสิทธิ์ เชาวลิตวงศ์
คุณธันญ์วเรศ นิภาสวงศ์วณิช คุณละออ ชาวไทย คุณเอื้อมเดือน ธีรพิองปรัชญา
คุณธันยบูรณ์ สินธู คุณละออง เยวรัมย์ คุณเอื้อมพร ศักนา
คุณธันวรัฐ ธีระวิทย์ คุณลีฟาง จันทร์กุล คุณแอคเคาท์ โซลูชั่น เซอร์วิส
คุณธานี โพธิ์ชื่น คุณเลอศักดิ์ กาญจนพงศ์ธร     คุณโอภาส สุทธิวงษ์
คุณธิญาริญช์ ธนานนท์ทวีฤทธิ์ คุณเลิศ ยิ่งยงวัฒนกุล คุณโอรอน ไหมวงษ์
คุณธิติมา ปู่พันธ์ คุณวจี ประธานนนตร์ คุณไอริณ ชูเนตร
คุณธีรชัย เลาเทาะ คุณวชิรา จันทร์เพ็ญแข ฉัตรพงศ์  แก่นทองแดง
คุณธีรชาติ สมานวงศ์ คุณวชิราภรณ์ หนูฤทธิ์ บริษัท กรี กรุ๊ป (2008) จำกัด 
คุณธีรวัฒน์ จินะแพทย์ คุณวนิดา จงจิตต์สุข บริษัท แกรนด์ คอมพิวเตอร์ จำกัด
คุณนงลักษณ์ ดำรงศิริ คุณวนิดา ชัยชโสธร   บริษัท เค แอนด์ ดับบลิว โกลบอล เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
คุณนทชา คหกิจไพศาล คุณวนิตา สวัสดี บริษัท เค.เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด
คุณนนทพัทธ์ ดวงคำ คุณวรณิษฐา ศรีจันทร์ บริษัท แจ่มใส พับลิชชิ่ง จำกัด 
คุณนพดล กลิ่นดี คุณวรนิติ กำภูพงษ์ บริษัท ตรังวัฒนาฟาร์ม จำกัด 
คุณนพดล เกษประดิษฐ์ คุณวรรณทนา กบคำ บริษัท ที.อาร์.วาย.เทรดดิ้ง จำกัด 
คุณนพดล โคมน้อย คุณวรรณวรางค์ สร้อยสอาด บริษัท พีพีดีบิลเดอร์ จำกัด 
คุณนพดล ศิวะวัฒนะวงศ์ คุณวรรณวิไล อินทนู บริษัท เฟรนด์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จำกัด
คุณนพพล สัตยสัณห์สกุล คุณวรรณา เที่ยงตรง บริษัท ยูไนเต็ดคอนตรัตชั่น แมติเรียล จำกัด 
คุณนพรัตน์ หทัยวรร คุณวรวัฒน์ พรมสุข บริษัท รวยเว้ยเฮ้ย จำกัด 
คุณนพวรรณ เพ็ชรปัญญา คุณวรัชยา วังน้ำทิพย์ บริษัท วี.พี. ไทยอินเตอร์เทรด จำกัด 
คุณนภัสนันธ์ ธราศิริเมธีกุล คุณวราพร เมธีกุล บริษัท เอ็น.พี.ไซเอ็นซ์ จำกัด 
คุณนภาพร ทองกัน คุณวรารัตน์ โล่งจิตร บิษัท ทีทีพี อินเตอร์เทรด 265 จำกัด
คุณนภาวรรณ บุญพวง คุณวรินทร วงศ์ปารมี วารินธรรมภัณฑ์ 
คุณนราเชษฐ์ ฉัตราฐิติพันธ์ คุณวรุณยุพา ภักดี หจก. เคลียร์อัพ
คุณนราวดี อุตรมาตย์    

หมายเหตุ : รายชื่อผู้โชคดีที่ทำตามกติกาที่นิสสันกำหนด

กติกาการรับรางวัล

 1. ผู้มีสิทธิ์รับรางวัลจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรมและการรับรางวัลตามที่บริษัทฯกำหนด ในกรณีผู้โชคดีได้รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัล ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
 2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล (เฉพาะรถยนต์เทอร์ร่า และโทรศัพท์มือถือซัมซุง)  ตามระเบียบของกรมสรรพากร
 3. ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อเพื่อขอเอกสาร และยืนยันการรับของรางวัล หากติดต่อไม่ได้ถือว่าสละสิทธิ์
 4. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาจำนวน 1 ชุด และชำระเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ก่อนรับของรางวัลตามวิธีที่บริษัทฯ กำหนด
 5. รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถจำหน่ายหรือโอนให้กับบุคลลอื่นได้
 6. พนักงานและครอบครัวของ บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทในเครือ บริษัทในกลุ่มและตัวแทนจำหน่าย ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมแคมเปญนี้
 7. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 8. บริษัทฯ สงวนสิทธิในการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงของรางวัลได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และยกเลิกการแจกรางวัลให้แก่ผู้โชคดีในกรณีที่ทำผิดกติกา ติดต่อไม่ได้ ไม่สามารถระบุตัวตนผู้โชคดีได้ โดยบริษัทฯ จะทำการนำรายชื่อผู้โชคดีสำรองขึ้นมาทดแทน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณกฤติยา แจ้งพูล และ คุณสุดารัตน์ คุณาวนิชย์ โทร. 02-339-3300 ต่อ 2517 ได้ตั้งแต่ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 17.00 น. หรือ Nissan Call Center 02-401-9600

กรณีนิติบุคคลต้องใช้เอกสารดังต่อไปนี้

 1. หนังสือรับรองบริษัทฉบับล่าสุด และ ภพ 20 
 2. บัตรประชาชนของกรรมการ ผู้มีสิทธิลงนามผูกพันบริษัท
 3. หนังสือมอบอำนาจในการรับรองขอรับรางวัล (กรณีมีการมอบอำนาจกระทำการแทน)
 4. บัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (กรณีการมอบอำนาจกระทำการแทน)
 5. เอกสารทุกแผ่นต้องมีกรรมการลงนามพร้อมประทับตราบริษัท