โปรโมชั่นส่งเสริมการขายสำหรับรถ นิสสัน เอ็กซ์เทรล ใหม่ (NEW NISSAN X-TRAIL)

1. เงื่อนไขการร่วมโปรโมชั่น

    1.1. ลูกค้าที่จอง ซื้อ นิสสัน เอ็กซ์เทรล ใหม่ (NEW NISSAN X-TRAIL) ทุกรุ่นในราคาจำหน่ายปลีก (Retail price) จากผู้จำหน่ายนิสสันทั่วประเทศในช่วงวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2562 จะได้รับสิทธิ์ชิงรางวัล จำนวน 1 สิทธิ์ต่อการซื้อรถ 1 คัน

    1.2. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ออกรถ ภายใน วันที่ 20 มีนาคม 2562 เท่านั้น ถึงจะมีสิทธิ์รับรางวัลได้

    1.3. บริษัทฯจะนำรายชื่อลูกค้าจากระบบฐานข้อมูลลูกค้าของบริษัทฯมาจัดพิมพ์เป็นชิ้นส่วน เพื่อนำไปจับรางวัลหาผู้โชคดีต่อไป

2. ของรางวัลมีจำนวน 40 รางวัล มูลค่ารวมทั้งสิ้น  4,110,560 บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) ประกอบด้วย

        รางวัลที่ 1: ทริปท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นและเยี่ยมชมเทคโนโลยีล้ำหน้าของนิสสันในประเทศญี่ปุ่น 7 วัน 5 คืน โดยผู้เดินทาง 2 ท่านต่อ 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 200,000 บาท*จำนวน 10 รางวัล มูลค่ารวมทั้งสิ้น 2,000,000 บาท

        รางวัลที่ 2: แพคเกจอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ นิสสัน เอ็กซ์เทรล ใหม่ จำนวน 11 รายการ พร้อมติดตั้ง มูลค่ารางวัลละ 70,352 บาท จำนวน 30 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,110,560 บาท 

หมายเหตุ  (*) มูลค่าของรางวัลทริปท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นเป็นราคาที่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าอาหาร, ค่าที่พัก, ค่าเข้าชม

สถานที่ต่างๆในโปรแกรมเดินทางฯ (ทั้งนี้ ไม่รวมค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าเดินทางไป-กลับสนามบินสุวรรณภูมิ, และอื่นๆที่

นอกเหนือจากรายการโปรแกรมฯ) เดินทางวันที่​ 12-18 พฤษภาคม 2562

3. จับรางวัล ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โชว์รูมนิสสัน เมกา ออโตโมบิล ติวานนท์   เลขที่ 59/3 หมู่ที่ 4 ถ.ติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 จ.ปทุมธานี เวลา 10.00 น.

4. ประกาศรายชื่อผู้โชคดี  ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562  ที่เว๊บไซต์นิสสัน www.nissan.co.th  และช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของบริษัทฯและผู้จำหน่ายนิสสันทั่วประเทศ

5. เงื่อนไขการแจกรางวัล

    5.1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลซ้ำ จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น

    5.2. ผู้โชคดีจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป.๑๐๑/๒๕๔๔

    5.3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์แจกรางวัลให้แก่ผู้โชคดีที่ออกรถนิสสัน เอ็กซ์เทรล ใหม่ ภายในวันที่ 20 มี.ค. 62 และ/หรือมีรายละเอียดการซื้อรถตรงตามเงื่อนไขการจัดโปรโมชั่น กรณีผู้โชคดีมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขดังกล่าว บริษัทฯจะทำการนำรายชื่อผู้โชคดีสำรองตามลำดับขึ้นมาทดแทน

    5.4. ผู้โชคดีจะต้องติดต่อรับรางวัลภายใน 30 วัน นับจากวันประกาศ โดยติดต่อที่บริษัท นิสสัน มอเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานกรุงเทพฯ เลขที่ 3 อาคารรัจนาการ ชั้น 27 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร. 02-339-3400 ต่อ 4036 ในวันและเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-17.00 น.

    5.5.  เอกสารที่ใช้ติดต่อรับรางวัล ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, เอกสารการซื้อรถ และเอกสารการชำระค่าภาษีรางวัล และเอกสารอื่นๆที่บริษัทฯร้องขอเพิ่มเติม

    5.6. ผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่น รวมถึงของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้

    5.7. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์แจ้งรายละเอียดขั้นตอนการแจกรางวัลให้แก่ผู้โชคดี ดังนี้

    5.7.1. รางวัลทริปท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นฯ (ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

  • ผู้โชคดี(ผู้ซื้อ) จะต้องเป็นผู้เดินทางหลัก และมีผู้ร่วมเดินทางได้อีก 1 ท่าน
  • ผู้เดินทางทุกท่านจะต้องจัดเตรียมเอกสารสำหรับเดินทางและส่งให้บริษัทภายในเวลาที่กำหนด กรณีผู้เดินทางขาดการติดต่อและ/หรือส่งเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วนและ/หรือเกินระยะเวลาที่บริษัทฯกำหนด บริษัทฯจะถือว่าผู้เดินทางสละสิทธิ์ในการร่วมเดินทางในทริปดังกล่าว
  • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ขอยกเลิกการแจกรางวัลให้แก่ผู้โชคดีที่ได้แจ้งความประสงค์ว่าไม่สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้  รวมถึงการไม่ต้องจัดหาของรางวัลอื่นๆมาทดแทนของรางวัลดังกล่าว     โดยบริษัทฯจะทำการนำรายชื่อผู้โชคดีสำรองขึ้นมาทดแทนตามลำดับที่จับสำรองได้
  • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์สามารถเปลี่ยนแปลงวันที่เดินทาง และ/หรือปรับโปรแกรมทริปฯได้ตามความเหมาะสม  โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

    5.7.2. รางวัลแพคเกจอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษสำหรับนิสสัน เอ็กซ์เทรล ใหม่ (ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการติดตั้งชุดอุปกรณ์ฯที่โชว์รูมผู้จำหน่ายนิสสันที่ผู้โชคดีออกรถเท่านั้น

6. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการนำชื่อ-สกุลและรายละเอียดอื่นใดของผู้ที่ได้รับรางวัลออกเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ตามที่บริษัทฯเห็นสมควรโดยไม่มีค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7. ผู้ร่วมรายการถือว่า ยอมรับกฎ กติกา และข้อกำหนดสำหรับการเข้าร่วมรายการนี้เรียบร้อยแล้ว

8. พนักงานบริษัทในเครือของนิสสันประเทศไทย, ผู้จำหน่ายรถยนต์นิสสัน, เอเจนซี่, คณะกรรมการดำเนินงานและครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการโปรโมชั่นฯ

9. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

10. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nissan.co.th หรือสอบถามที่ผู้จำหน่ายนิสสันทั่วประเทศ หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์นิสสัน หมายเลขโทรศัพท์  02-401-9600 ในวันและเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-17.00 น.