winner announce detail

จากแคมเปญ “Nissan Always Cares นิสสันมอบสุขส่งท้ายปี ด้วยโปรฯ ดีสุดคุ้ม” ที่ทางนิสสันได้มอบโปรโมชั่นดี ๆ มากมายให้กับลูกค้านิสสัน พร้อมทั้งสิทธิ์ในการร่วมลุ้นรับของรางวัล มูลค่ารวมกว่า 1.5 ล้านบาท เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ทางนิสสันได้ทำการจัดกิจกรรมสุ่มหารายชื่อผู้โชคดีต่อหน้าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 น. - 12.00 น. ณ บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และได้ผู้โชคดีจากแคมเปญฯ นี้ ทั้งหมด 800 รางวัล รวมถึงผู้โชคดีจากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นแคมเปญฯ อีก 10 รางวัลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีทั้งหมดได้จากรายชื่อด้านล่างนี้

รางวัลที่ 1 สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท มูลค่ารางวัลละ 29,300 บาท (ราคา ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2564) จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 293,000 บาท

1. คุณสุริยัน พรหมบุตร
2. คุณ อรรธิกา ศรีมุกดา
3. คุณกะวิน โพธิ์ศรี
4. คุณจันทราภา งามศิริ
5. คุณวนิชา อินทรภักดิ์
6. คุณภัทราภรณ์ เนื่องสุมาลย์
7. คุณพัสดา สายสุรีย์
8. คุณธานิตย์ อุทุมมา
9. คุณกัญญารัช เดชปัญญาวิมล
10. คุณธีรชัย ไสว

รางวัลที่ 2  สร้อยคอทองคำหนัก 50 สตางค์ มูลค่ารางวัลละ 14,900 บาท (ราคา ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2564) จำนวน 15 รางวัล รวมมูลค่า 223,500 บาท

1. คุณณเรศ ทองเทพ
2. คุณทวีศักดิ์ เพิ่มทอง
3. คุณไพเราะ ชะนะปิติ
4. คุณแพรวชนก์ เอสตี
5. คุณชุมพล ป่าม่วง
6. คุณนิคม แสงศรีจันทร์
7. คุณกัญญาภัค ยุติธรรม
8. บริษัทนพเก้า เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
9. คุณเพ็ญศิริ คืนประคอง
10. คุณขวัญเรือน กาศแสวง
11. คุณธนพงศ์ บูชามิ
12. คุณวรรณวิษา วงค์ลคร
13. คุณกวี ปราบวงศา
14. คุณอุดม ไชยชนะ
15. คุณอรวรรณ โพธิ์อาษา

รางวัลที่ 3 แพ็กเกจเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแบบแบล็ก  มูลค่ารางวัลละ 3,424 บาท จำนวน 50 รางวัล รวมมูลค่า 171,200 บาท

1. คุณธัญญารัตน์ ออกเวหา
2. คุณควง พรไพศาล
3. คุณจำรัส มนปราณีต
4. คุณณัฐพัชร์ สระสมทรัพย์
5. คุณอุทัย ยุทธยงค์
6. คุณสายฝน จาตุรันตบุตร 
7. คุณเดชชาติ บุญเย็น
8. คุณอโนชา อังศุสิงห์
9. คุณณัฐพงศ์ พรมลิ
10. คุณพิชิต จิโสะ
11. คุณภัทราภรณ์ เมตตานนท์
12. คุณสำเนียง งามวิลัย
13. คุณสาวแสงดาว จันทร์สุวรรณ์
14. คุณพิฆเนศร์ จันทุดม
15. คุณภัคณัฎฐ์ โรจน์รตนสิริ
16. คุณธนา กิจชนะวงค์
17. คุณสายันห์ ทองอ่วม
18. คุณจักรพันธุ์ พรหมจารีย์
19. คุณกฤษฎา แดนสุข
20. คุณพนมกร โพธิ์ลาด
21. คุณรชนีกร ฤกษ์อนันต์
22. คุณวิรัตน์ หิรัญโสพรรณ
23. บริษัท นะโมน้ำมนต์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
24. คุณจำแลง แก้วล้วน
25. คุณรุ่งฤดี นกไม้
26. คุณพรพิมล มีราคา
27. คุณธัญมน โสภณภูริโชติ
28. คุณแพรพิไล พลบูรณ์ศรี
29. คุณอารีรัตน์ มะลิ
30. คุณปฏิวัติ สิงห์ทองลา
31. คุณอัญชลี ยกขุน
32. คุณอรุณรุ่ง คำประภา
33. คุณละมัย เสนาอินทร์
34. บริษัท สหธาราวัฒน์ จำกัด
35. บริษัท คิวบ์ อิมเมจิน จำกัด
36. คุณสุภาภรณ์ สินธู
37. คุณนิลวรรณ ชิคุณศ
38. คุณกานดา วันดี
39. คุณประกาย บุญญะทวีวัฒน์
40. คุณวรารจน์ รมย์เมือง
41. คุณศราวุฒิ จิตพิมพ์
42. คุณมานิตย์ กลิ่นกลั่น
43. คุณนันทนัช ภาพติ๊บ
44. คุณสมชัย เต็มพิริยะกุล
45. คุณฐิติยา โปร่งทอง
46. หจก.เพอร์เฟค โฮมส์ เชียงใหม่ (สำนักงานใหญ่)
47. คุณวิไลย จันทวงค์
48. คุณพัชเรช ศรีสุวรรณ
49. คุณกัญญ์ธนภรณ์ ปัญญานนทวงศ์
50. คุณวัชรกุล คุณมี

รางวัลที่ 4  แพ็กเกจเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแบบเรด  มูลค่ารางวัลละ 1,926 บาท จำนวน 100 รางวัล รวมมูลค่า 192,600 บาท

1. คุณกรรณิการ์กรณ์ ทองปรอน
2. คุณชัยโย กวนทุมมา
3. คุณกมลเกียรติ บัวงาม
4. คุณสมมาตร ทิตย์สีแสง
5. คุณสาวิตรี เจริญเพ็ง
6. คุณจิระศักดิ์ เรืองศรี
7. คุณพรศักดิ์ วิชชุประภา
8. หจก.วิสิทธิ์ก่อสร้างพยัคฆ์
9. คุณกัญจนพร บัวรัตน์
10. คุณวิมล สมวงษ์
11. คุณกุลพงษ์ อ้นมณี
12. คุณสมพงค์ คูภาษา
13. คุณอารยา อยู่สำราญ
14. คุณไพบูลย์ กุมจุรีรัตน์
15. คุณอนุวัฒน์ วรวัฒน์
16. คุณดาวใจ เล่าลือเกียรติ์
17. คุณธีรศักดิ์ วรเวณุธม์
18. คุณทิพวรรณ ศิริยานนท์
19. คุณทองดี ดวงจันทร์
20. คุณนิรุตติ์ อัลฮับชี
21. คุณก้อง เขื่อนพันธ์
22. คุณอรวรรณ คงสมจิตร
23. คุณอธิวัฒน์ ทองเกลี้ยง
24. คุณภูริถี เพชรชะเอม
25. คุณชุลีพร ดุลยคุปต์
26. คุณชัยศักดิ์ หนูเส้ง
27. คุณสุภัคกุล สร้อยสูงเนิน
28. คุณสาวเมษา กมลรัตน์
29. คุณชุติมา สัตย์นาโค
30. คุณกฤษณา ดาววี
31. คุณจุฬาลักษณ์ ธารามาศ
32. คุณไพจิตร บุตรพรม
33. คุณอลงกรณ์ ทองคำ
34. คุณธนเดช ธนบดีอนันต์
35. คุณอทิตยา แสนสีสงฆ์
36. คุณจิราพร เกษศิลป์
37. คุณทวีศักดิ์ หงษ์ษาสุข
38. คุณจินต์จุฑา ฤทธารมย์
39. คุณพรไพลิน ทองมีค่า
40. คุณไพรัตน์ สำรอง
41. คุณภาสกร เพชรสถิต
42. คุณธิดา ฮิวส์
43. คุณยุวดี สิริสมทรคง
44. คุณสุเมธ อมรพิมล
45. พล.ต.ประเสริฐ ไกรสังเกตุ
46. คุณสุธิศักดิ์ กลั่นทะเล
47. คุณอาคม มาตรา
48. คุณอังศุมาลี ยอดนิล
49. คุณบุญชู วงค์เย็น
50. คุณจิตติมา ลลิตกาญจนกุล
51. คุณพิชยา เสมรบุณย์
52. คุณปรีชา สายป้อง
53. คุณพิมพ์ สันธิราษฎร์
54. คุณกีรติ จันทรมณี
55. คุณอรนภา สุทธิพงศ์ไพศาล
56. คุณจิตภักดิ์ สุพรรณกุล
57. คุณเสถียร ยงสุวรรณศิลป์
58. คุณรัชตะ สุริยวงค์
59. คุณเอกพล ไกรครุธ
60. คุณศิริรัตน์ ตู้จินดา
61. คุณอิสรา เพชรคง
62. คุณแพรวพรรณ์ ชาทองยศ
63. คุณเจียง นาสงวน
64. คุณวัชนี โสพรรณเมศ
65. คุณภัคจิรา นารินทร์รักษ์
66. คุณสาววลัยพรรณ จรัสรัตนกุล
67. คุณมาลัย ปักเหนือ
68. คุณวริทธ์ธร ประสิทธิชัยชาญ
69. คุณสมเจตน์ ชวนชม
70. คุณนิศากร เวศย์วิริยะกูล
71. คุณเฉลิมพร ยางสวย
72. บจก. ซูมิโตโมมิตซุยออโต้ลิสซิ่งแอนด์เซอร์วิส (ไทยแลนด์)
73. คุณบังอร แสงเล็ก
74. คุณทศพล กรศรี
75. คุณพรพิมล คชรินทร์
76. คุณฐานิดา ศุภวาที
77. คุณศรัญญู โกศินานนท์
78. คุณกัญญากร สุขประเสริฐ
79. คุณจงกลบดินทร์ แสงอาสภาวิริยะ
80. คุณปัญญา วิชาญจิตร
81. คุณณัฐธยาน์ ทองนวรัตน์
82. คุณวีรนุช ธรรมส่องหล้า
83. บริษัท ไทยเฟล็ก จำกัด
84. คุณวรานนท์ พยอมใหม่
85. คุณปาริฉัตร วงศ์อภัย
86. คุณประกิจ ปัญญานุกุลวงศ์
87. คุณสุพรรษา ขันติสาย
88. คุณรัตนะ สงคราม
89. คุณณภพ ณ พัทลุง
90. คุณปวีณา หาพิกุล
91. คุณมะลิวัลย์ กลิ่นสุวรรณ
92. คุณสุวิทย์ ภูแก้ว
93. คุณวิลาส หมันเล๊ะ
94. บจก.ณ ภัทรนันท์ 2555
95. คุณวัชรา ดุลยากร
96. คุณนวรัตน์ ทัศน์ประดิษฐ์
97. คุณละเมียด ทำศรี
98. คุณวสุ คุรุเสถียรพร
99. คุณศิริลักษณ์ กิจแก้ว
100. คุณน้ำเพชร บุญมี

รางวัลที่ 5 กระเป๋าเดินทางนิสโม่ สีเทา ขนาด 20 นิ้ว มูลค่ารางวัลละ 2,500 บาท จำนวน 50 รางวัล รวมมูลค่า 125,000 บาท

1. คุณไสว ทองสลับ
2. คุณนิภาภรณ์ วงษ์ไตรรัตน์
3. บริษัทไพศาลสแตนเลสถาวร (2559 ) จำกัด
4. คุณสมใจ สบายแท้
5. คุณสุภาพ บุญเกิด
6. คุณชัชวาล สุรินทร์โยธิน
7. คุณอถิรดี จันทสาร
8. สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่๓
9. คุณเย็นจิตต์ ทรงศิริ
10. คุณวรเทพ คำจันทร์
11. คุณธนพงศ์ พรหมดวง
12. คุณมนทยา จิตรสุข
13. บจก.เบสท์ เอส ที เค ซัพพลาย
14. คุณวิทยา แก้วเจริญ
15. คุณมงคล เรืองศรี
16. Mr. HONG XIAOPENG
17. คุณประศูต 
18. คุณเกียรติศักดิ์ ศุภลักษณ์
19. คุณวงษ์ทิพย์ ภูอาจสูง
20. คุณเดือนฉาย มะโนคำ
21. ร้านม่านทอง สำนักงานใหญ่
22. คุณวิภาค ภูมิธิ
23. คุณสุชาดา กลิ่นชั้น
24. คุณปิยะศักดิ์ รักษาพันธ์
25. คุณจักรพันธ์ ภคธนสกุล
26. คุณอภัสชา เครือแก้ว
27. คุณนรินธร สวัสดิ์รักษ์
28. คุณสิเรียม เมืองเกิด
29. บริษัท แปซิฟิค คอนเทนเน่อร์แบ้ก จำกัด
30. คุณสิทธิรัตน์ กมลจิตร์ประภา
31. คุณเอื้อย สว่างประทีป
32. คุณวนิดา หยองบางไทร
33. คุณวิชิต อุ่นคำ
34. คุณสิตา วรรณลักษณ์
35. คุณพารณ อัครเสนา ณ อยุธยา
36. คุณอำนาจทอง. ผ่องสุข
37. บริษัท เวิลด์กรุ๊ปเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
38. คุณเพชร พชร เจริญเวช
39. คุณเมฆ ใบบัว
40. คุณสมฤดี โชคชัยผาสุข
41. คุณประเสริฐ จันทรอัมพร
42. คุณชุติภา เธียรชัยบัณฑิต
43. คุณธีระพล ลัทธคุณาภรณ์
44. คุณลักษณา ไชยโย ชตัวร์
45. คุณบุญเนื่อง แป้นงาม
46. คุณวรรณี บุญเจริญ
47. คุณวีระยุทธ สุพรรณนนท์
48. คุณสิทธิพงษ์ ธรรมลักษณ์
49. คุณจุรีย์ ทวีรัตน์
50. คุณฐานิดา เสนาวงค์ษา

รางวัลที่ 6  ลำโพงบลูทูธ MULTI-FUCTION ALL NEW ALMERA มูลค่ารางวัลละ 2,190 บาท จำนวน 100 รางวัล รวมมูลค่า 219,000 บาท

1. คุณหทัยทิพย์ วงษ์บุตร
2. คุณศิริกานต์ แจ้งคำ
3. คุณสุทิศา แก้วมา
4. คุณอิทธิเชษฐ์ จิรโรจน์เมธา
5. คุณภิภพ สะระภาณ
6. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสุโขทัย
7. คุณสุริยา วงค์แก้ว
8. คุณทองสุข เดชบุรัมย์
9. แขวงทางหลวงชุมพร
10. บริษัท แอคทีฟ 09 อินดัสทรี
11. คุณพิมพ์วิไล ปานสีไหม
12. บริษัท เดอะซันเมททอล จำกัด.
13. คุณไคลศรี จันทร์บุญ
14. เรืออากาดริน วงษ์สง่า
15. คุณนุชทพร อ่างแก้ว
16. คุณประหยัด น้อยวัฒนา
17. คุณดารณีย์ แตงชุมพล
18. คุณภัยสาร บุตรทอง
19. คุณชุติปัญญ์ ล่อกา
20. สหกรณ์การเกษตรศรีกันทรารมย์ 1
21. คุณสราวุธ ยุบลพริ้ง
22. คุณปรัชญา ปาสีวงษ์
23. คุณอาทิตย์ จันทร์ผล
24. คุณมนัด คงทน
25. คุณณัชชารีย์ ปรีเจริญชินภัทร์
26. คุณเครือวัลย์ พัดทอง
27. คุณสุรินทร์ ภู่อ่ำ
28. คุณภัคพล ลายเงิน
29. Mr. GUNTER KAMP
30. คุณบุญโฮม กางอินทร์เดช
31. คุณวรวิทย์ ไวกลาง
32. คุณ ต้นน้ำ ทิพฤาตรี
33. คุณอุลัย วงศ์ทองรักษ์
34. คุณสุพัตรา นามมูลศรี
35. คุณ ภูมิพัฒน์ ผลทวีธนัตถ์
36. คุณวสันต์ เค้พวง
37. หจก.พรธารัตน์
38. คุณจินดาลักษณ์ ลาภสาร
39. คุณมนัส หอมวิเศษ
40. คุณศุภชัย ยิ้มสง่า
41. คุณทนงศักดิ์ วงษาโสม
42. คุณสุธาสินี มารอด
43. คุณวลัยภรณ์ ต่อตระกูล
44. คุณลัดดาวัลย์ ทองนำ
45. คุณสายดร สุตมาตย์
46. คุณจันทร์เพ็ญ จารุธัญลักษณ์
47. บริษัทเอ.ที.อี.คิว.(ประเทศไทย) จำกัด
48. คุณณัฐวุฒิ เสาร์จันทร์
49. คุณธวัช จันทรมูล
50. คุณวรลักษณ์ หลำพรหม
51. คุณสโรชา สมตระกูล
52. คุณภานุวิทย์ ธนกิจทวีเกียรติ
53. คุณภาณุวัตร สรสวัสดิ์
54. บริษัทอีพีเอ็มซี จำกัด
55. คุณระพีพัฒน์ อังคะ
56. คุณวชิรวิทย์ เส้งคง
57. คุณพวงเพชร สวัสดิมงคล
58. คุณอมรเทพ ทองเหลือง
59. คุณอัฐภิญญา เพ็ชรรัตน์
60. คุณหิรัญญา อนุทรีจันทร์
61. คุณจันทร์เพ็ญ กัญจยาวัฒน์
62. คุณอนันต์ ศรีสุววรณ์
63. คุณธนกฤษ ไชยหาญ
64. คุณรอยพิมพ์ ดาฤทธิ์
65. คุณพัชรียา สุทธกุล
66. คุณบำรุง บุญเคลิ้ม
67. คุณพชร อารยางกูร
68. คุณ ไพรัช กิตตินุกุลกิจ
69. คุณตนัย จันทร์วงศ์
70. คุณนภธร แพงคำฮัก
71. คุณเทวี ประกอบผล
72. คุณวชิราภรณ์ พวงดอกไม้
73. คุณเรืองตระกูล จิตติเรืองเกียรติ
74. คุณยุวณีย์ สงวนทรัพย์
75. คุณนิศาชล พรหมชาติ
76. คุณปิยะรัตน์ ปุยะติ
77. คุณฐิติพร รอดดี
78. คุณ พิมลพักตร์ ฤทธิ์วัณนา
79. คุณพรชัย พรประเสริฐสุข
80. คุณสังวาน ภาวงค์
81. บริษัท ระบบไฟฟ้าไทย จำกัด
82. คุณมินตรา มาศเสมอ
83. คุณพัฐเดช มกรารัตน์
84. คุณภาสวรรณ คลาดแคล้ว
85. คุณบุณฑริกา กิตติเจริญรัตน์
86. คุณธวัชชัย สายสุวรรณ
87. คุณณรงค์รถ จันทรทีประ
88. คุณธัญลักษณ์ งามขำ
89. คุณธนสร เวชสถล
90. คุณปิติ กันตังกุล
91. คุณชัยวัฒน์ สุทธิโรจน์
92. คุณศิริศักดิ์ มงคลภิญโญภาส
93. คุณนันทนา กลมกล่อม
94. คุณญาสุมินทร์ ไชยมงคล
95. คุณชุติมณฑน์ ประเสริฐสุวรรณ
96. คุณสตธนปกรณ์ ศรวิเศษ
97. คุณอาทิตย์ เกษมยูร
98. พล.ท.ขจร จิตรวิเศษ
99. คุณยรรยง ทองแท่งไทย
100. คุณพรทิพย์ วงษ์ยิ้มใย

รางวัลที่ 7  ร่มพัดลมนิสโม่ ขนาด 30 นิ้ว มูลค่ารางวัลละ 1,200 บาท จำนวน 200 รางวัล รวมมูลค่า 240,000 บาท

1. คุณดนัย จินะวรรณ์
2. คุณกิตติชัย รักแต่งาน
3. คุณยุทธศักดิ์ เศรษฐมาตย์
4. บริษัท อริยะอีควิปเม้นท์ จำกัด
5. คุณประภาส บุญชื่น
6. คุณเทพราช วงศ์ช่างเงิน
7. คุณประพิมพร ปานเฟือง
8. คุณพิมลพรรณ ทาเคดะ
9. คุณธนกร พิพัฒ
10. คุณนัฐภรณ์ รัตนา
11. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ สุราษฎร์ธานี ๑
12. คุณกิตติพัฒน์ ศรีม่วง
13. คุณเอื้อมพร บุตรสิมมา
14. คุณพงศธร เหลือเพิ่มพูล
15. คุณมณฤดี บุญเมือง
16. คุณกิตติพงษ์ ภูกิ่งเงิน
17. คุณเทพพร ทองสิน
18. คุณชาญ ทองไทยากุล
19. คุณนิวัฒน์ ไกรหาญ
20. คุณนงลักษณ์ จิตรณรงค์
21. คุณปรดี นิโครธานนท์
22. คุณจิรภัทร บุญถนอม
23. คุณ ประคอง ดุดัน
24. คุณสุนิษา พระแท่น
25. คุณวรุณี บุญพร้อม
26. คุณไกรวี ถี่ถ้วน
27. บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
28. คุณปรัศนีย์ เอี่ยมสะอาด
29. คุณเอกรัตน์ จิตธรรม
30. คุณเนตรวารี โอดรัมย์
31. คุณชัชวาล แดนโพธ์
32. คุณจิรโรจน์ ทรัพย์ธานารัตน
33. คุณศรายุทธ์ พูลปวงทรัพย์
34. คุณทัศนีย์ พาเจริญ
35. บริษัท สมาร์ท โก พัฒนาระบบ จำกัด
36. คุณภัทราภรณ์ มาตประสงค์
37. คุณกฤษณี วงค์เจรินวนกิจ
38. คุณนภชาติ นิ่มเกียรติขจร
39. คุณธเนษฐ สีดารัตนิน
40. คุณบุญเรือน เสมอพิทักษ์
41. คุณสุเทพ มหาปราบ
42. คุณสุรปรีชา ทวีกาล
43. คุณชลธิชา ศรีศศลักษณ์
44. คุณพัชรินทร์ แก้วภูมิแห่
45. คุณชัยวัฒน์ แดงอรุณ
46. คุณปัญญพัฒน์ อภิโชิตอนันท์
47. คุณชนากานต์ แพทย์พงศ์
48. คุณอภิศักดิ์ คำภาสัน
49. คุณสุเทพ มีเงิน
50. บริษัท เอ็น.เอส.เจ คอนสตรั๊คชั่น จำกัด
51. คุณปิยะวุฒิ ตรีไวย
52. คุณเอื้องทิพย์ พิชวงค์
53. คุณศิวะ มหาดไทย
54. คุณสมชิต ทบทวนน้อย
55. คุณบุญญานุช ฤทธิเพ็ชร
56. คุณอุคิต จันทร์โพธิ์
57. คุณศิราณี สนองสุข
58. คุณกิตติชัย ไทยประดิษฐ์
59. คุณแสนศักดิ์ เสวกจินดา
60. คุณพวงไพ เหมทานนท์
61. คุณอัธยา เจ๊ะยอเด
62. บริษัทสิทธิยนต์ กรุ๊ป จำกัด
63. คุณเจษฎา เกตุแก้ว
64. คุณณัฐพิสุทธิ์ ขันติจิตร์
65. คุณยุทธชัย แซ่ว่าง
66. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชร ไลท์ติ้ง
67. คุณวันวิสา ครุฑวงษ์
68. คุณกุลนันท์ บรรณานุวงศ์
69. คุณอำนวย ทับเจริญ
70. คุณจุฑามาศ พัฒพันธ์
71. คุณสุทธิลักษณ์ สิงห์ยะบุศย์
72. คุณจิรัฏฐ์ อภิธรรมวงศ์
73. คุณพูลทรัพย์ จงแสงทอง
74. คุณสุทธิพงษ์ อาภรณ์ทิพย์
75. คุณเกศรา รีนอฟ
76. คุณสิงนิท มูลสาร
77. คุณสมควร จันทร์ลา
78. คุณรังพิรัชต์ แย้มเกษร
79. คุณรถจนา ฉนังกลาง
80. ว่าที่ร.ท. บุญศรี วรรธนะพงษ์
81. คุณรังษี เสรีกุล
82. คุณพรวดี ปิยะคุณ
83. คุณเกียรติขจร อู่อรุณ
84. คุณพิสิฐ นิติพานจินทร์กุล
85. คุณชินวัฒน์ หุตายน
86. คุณสำราญ เฉลิมวงศ์
87. คุณสิรภัทร จูงจิตรดำรงค์
88. คุณประเสริฐ จักร์กะโทก
89. คุณฉัตรลดา หงษ์วิลัย
90. คุณนิตยา ทองถึง
91. คุณอรรถพล มาธุระ
92. คุณจักรพงศ์ จงสุขสันติกุล
93. คุณสาคร แหยมกระโทก
94. คุณสรยา จิระพรทิพย์สกุล
95. คุณสว่าง มงคลไกลศรี
96. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดเชียงใหม่
97. คุณนิยม พระสว่าง
98. คุณสำเริง เจือทอง
99. คุณจตุรวัฒน์ สิริศรีสกุลทอง
100. คุณจีรศักดิ์ จันทรา
101. คุณวิไลวรรณ จำนงค์จิตร
102. คุณอุไร วรครบุรี
103. คุณวิวัฒน์ เพ็ชรสุริยา
104. คุณมัลลิกา ใจยสิทธิ์
105. คุณยอดชาย แนววิลัย
106. คุณบุญเลิศ นาจจันทร์
107. คุณศักดิ์สุพล ปุญญานุภาพ
108. คุณเพราพงศ์พันธุ์ บุญสะอาด
109. คุณณัฐชานน พุ่มเกาะ
110. คุณวนัสวรรณ์ ดำรงค์กูลสมบัติ
111. คุณพรีพล เสือเหลือง
112. คุณมาณพ โล่ห์แก้ว
113. คุณกาญจน์ ประสงค์สุข
114. คุณณัฐพล คนโต
115. คุณสมจิตร สุขชาลี
116. คุณสุชาติ เตชะกิจรุ่งเรือง
117. คุณภัทรบุตร อัครเมฆินทร์
118. คุณสุวรรณ สุวรรณโอษฐ์
119. คุณบุญชัย เตชวงศ์วณิช
120. คุณพจรินทร์ ธุระยศ
121. คุณทิพวรรณ ทิพย์โท
122. คุณวิเชียร แซ่เตีย
123. คุณปาริฉัตร อุฏามาร
124. คุณวรัญญ์รัตน์ อักษราชัย
125. ท่าลานค้าไม้
126. คุณสุรสิทธิ์ ปาณปุณนัง
127. MR. BRESSAC CLAUDE
128. คุณสุริยา ถาใบศรี
129. คุณวิสสุต พิมพะนิตย์
130. คุณเดชา กุลบุตร
131. คุณฉัตรชัย ลอยสกุล
132. คุณสุรีย์พร ไชยเสนา
133. คุณเอมอร เอมโอธ
134. คุณธีราวดี ศิริกุล
135. คุณบุณเรือน นามตาปี
136. คุณอนงลักษณ์ ลาสนธิ
137. คุณธนาภรณ์ ธรรมแท้
138. บริษัท ซีเอ็น ไซน์ เซอร์วิส จำกัด
139. คุณสมาน ต้นจ่าง
140. คุณชิดชนก ไชยสิงห์
141. คุณอนันต์ จันศร
142. คุณภัทรวรรณ แขมยงค์
143. คุณวสันต์ ปั้นกันอินทร์
144. คุณนิภัทร์ รอดอยู่
145. คุณกรรณิกา แก้วแสง
146. คุณกนกธร อาชวเมธีกุล
147. คุณศรีสอางค์ ม่วงสอาด
148. บริษัท พีชี เทคโนโลยี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
149. คุณอังคาร ฮั้นตระกูล
150. คุณกิตติพล ภัทรภากร
151. คุณมนันธรณ์ จงสมสกุลสิริ
152. คุณลดาวัลย์ มนูญโญ
153. คุณสมชาย วัชรวาณิชย์วงศ์
154. คุณอนุสรณ์ อรุณ
155. สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15
156. คุณประเทือง หนูยัง
157. คุณทักษิณ มากมี
158. คุณนิรันดร์ เมฆสุข
159. คุณทนง เอี่อมศิริ
160. คุณ ณัฐพงษ์ เพียรลี
161. คุณทรงพล บารมีอนันต์
162. คุณณรงค์ชัย มณีโชติ
163. .โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ .
164. คุณสุวรรณ สุขเจริญ
165. คุณภัทราพร ศรีภิญโญ
166. คุณฐิตินันท์กุนต์ สุวิพันธ์
167. คุณธนาพิพัฒน์ วรรณศรี
168. คุณชวลิต แจ่มจรัส
169. คุณนิภาวรรณ งามปิยะสกุล
170. บริษัทจินเส็ง มอเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
171. คุณสุฤดี แก้วมุณี
172. คุณเชาวลิต คงกระพันธ์
173. คุณศักดิชาญ ทวีแก้ว
174. คุณรักสิริ คงยลประเวส
175. คุณสมจิต กุศลจิตต์
176. คุณปภัสรา นักคำพันธ์
177. คุณสุพิชญนันทน์ ศรีบุญเรือง
178. คุณอิศเรศ หาดเจียง
179. คุณสาววราภรณ์ นิมานันท์
180. คุณชนม์วรัท เปรมสุข
181. คุณประภาพรรณ สุภานนท์
182. คุณกันตพงศ์ รอดเมือง
183. คุณวชิรวิชญ์ พิมทา
184. คุณธฤต พิทักษ์ปกรณ์
185. คุณรัตนา ห้าวเส็ง
186. คุณพินัย เหรา
187. คุณกันตภณ ศิริสวัสดิ์
188. คุณยศวัจน์ โพธิ์เย็น
189. คุณปลายฟ้า มาเชียว
190. คุณยิ่งศักดิ์ นกน้อย
191. คุณสิทธิพร สร้อยคำ
192. คุณปฏิภาณ ขำขัน
193. คุณจำนงค์ โมตาลี
194. หจก.อมรวิทยา
195. คุณยุทธวัตร รุจิขจร
196. คุณปิยวรรณ กันหารัตน์
197. คุณมันทนา รัตนะรัต
198. คุณปรัชญา บัวอาจ
199. คุณจารุลิน สายประเสริฐ
200. คุณอุดม โทไธสง

รางวัลที่ 8  หมวก NAVARA PRO-4X CAP มูลค่ารางวัลละ 350 บาท จำนวน 275 รางวัล รวมมูลค่า 96,250 บาท

1. คุณศรีหล้า เผ่าใจมา
2. คุณธัญยธรณ์ นพสิทธิพันธ์
3. คุณบุษยภา เมณฑกา
4. คุณณัชชา เพ็ญตระกูล
5. คุณวิฑูร รังสัจจะ
6. คุณนที นพชำนาญ
7. คุณต้อม ศรีเดือน
8. คุณสัมฤทธิ์ อ่อนหมื่นไวย
9. คุณศิวกร ชัยภาวรมงคล
10. คุณบุญล้อม กมลนักธ์
11. คุณพิมประภา ลอยสกุล
12. คุณวิโรจน์ บุญชิต
13. คุณสมพร หนูชู
14. คุณเกษราภรณ์ ลายเมฆ
15. บริษัท สหแสงชัยมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
16. คุณพันธุ์ทิพย์ พิมพ์วงศ์
17. คุณบุญช่วย คเชนทร์ชัย
18. บริษัท กรกล้าเอก จำกัด
19. คุณสุดใจ สุพรรณรัง
20. คุณบุญสม พันธ์งาม
21. คุณสวัสดิ์ สมแก้ว
22. พล.ต.พัชร รัตตกุล
23. คุณวัชระ สุขเกื้อ
24. คุณวัชรชาญ ไชยคำมิ่ง
25. คุณกฤษณา นะทะตะ
26. คุณธนาภรณ์ สืบสมุทร
27. คุณครองพร พิมพ์รัตน์
28. คุณศิริมงคล เสริมเฉลียว
29. คุณวิบูลย์ ลิมปนาทไพศาล
30. คุณชาญณรงค์ พงษ์ประเทศ
31. คุณณัฐฐถพ ครุฑธา
32. คุณ พรประภา ขจรนาม
33. คุณสุภาพรรณ อินพลับ
34. คุณไสว วงษาชัย
35. คุณปริยวิศว์ ศิริชนะสกุล
36. คุณเสงี่ยม จันทะไข่สร
37. คุณรุ่งเรือง พรหมมา
38. คุณกมลรัตน์ บุญฤทธิ์
39. คุณบุญเฉียบ พิสูงเนิน
40. คุณสาธุ ศรเกษตริน
41. คุณชุมศิริ ดิสถาพร
42. คุณสมชาติ เขียวกันทา
43. คุณวีรภัทร์ ปัญญากาบ
44. คุณลีลาวดี วงค์ปัญญา
45. คุณเสรี ชมภูนุช
46. คุณบัวผัน จันทรปัญญา
47. คุณกนกมนต์ คงสะอาด
48. คุณวุฒิชัย จันทร์เกาะ
49. คุณกิ่งฟ้า กิ่งกันยา
50. คุณสำราญ พวงเงิน
51. คุณอมรศักดิ์ พึ่งรส
52. คุณพิมพ์ชนา โฆษ์ตวิบุลย์กุล
53. คุณชนิดา ราชบรรเทา
54. คุณภัทรฤกษ์ แก้วทิพยเนตร์
55. คุณพิมลธรรม สมอินทร์
56. คุณนนทิยา ดวงเทียน
57. คุณดาวประกาย วรรณหงษ์
58. คุณวรีย์อังศ์ สีเหลือง
59. คุณณัฐพล ยิ้มอยู่
60. คุณภาวิต มหาผล
61. คุณเลอสันต์ ทองเกตุนิธิพันธ์
62. คุณศิริรัตน์ เฉียงรอด
63. คุณสมบัติ บุสภาค
64. คุณพรรษรัตน์ พานทอง
65. คุณสุรัตน์ รุ่งหมี
66. คุณอัจฉราภา ถาวรพรหม
67. คุณอดุลย์ ชูสง่า
68. คุณปรีชา รื่นรวย
69. คุณเบญจวรรณ สวัสดิภูมิ
70. คุณศรีเนียม พุทธยศ
71. คุณศศิวิมล พรหมวงค์
72. คุณปราณี แสนสุข
73. คุณพิทยา คณะมะ
74. คุณบุษยมาศ นิลวรรณ
75. คุณธนธรณ์ มีแววแสง
76. คุณรัชฎาพร เขื่อนสุวรรณ
77. คุณนเรศ เอี่ยมท่า
78. คุณศิริวรรณ ดิษฐวุฒิ
79. คุณกู้เกียรติ บุญเชิด
80. บริษัท คอฟฟี่-คอฟฟี่ จำกัด
81. คุณสายใหม โคตรนารา
82. คุณสุทิน ตรอฟส์
83. คุณไกรฤกษ์ สรรประเสริฐ
84. คุณสันติ งามโยธิน
85. คุณไพรบูรณ์ พิมพ์โครด
86. คุณปารีณา เสรี
87. คุณวสิษฐ์พล นวลจันทร์
88. คุณมณีรัตน์ เซ็นติมา
89. คุณสุณิสา สาระพัด
90. คุณวิภาวี ทองศรี
91. คุณศกุนตลา พร้อมมูล
92. บริษัท ไทยยนต์รับเบอร์ จำกัด
93. คุณสัญไชย จันทราช
94. คุณเอราวัลย์ ทุมมา
95. บริษัท กรีนวิง มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
96. คุณนิคม อ้อมน้อย
97. คุณนภา จุเรศ
98. คุณจริยวดี ไพศาลธนกิจกุล
99. คุณโสภณ ภู่เจริญ
100. คุณ ชม ศรีดี
101. คุณมลฤดี เมฆประเสริฐสุข
102. คุณปัทมา กระแบกหอม
103. คุณคมสัน ศรีต่ายขำ
104. คุณสมชาย จันทร์กลิ่น
105. คุณสมชาย ฉลอง
106. คุณอุเทน แก้วมั่น
107. คุณสุทธิศักดิ์ แก้วมีแสง
108. คุณสุพรรณษา อยู่คล้าย
109. คุณอังกูร ชาวประทุม
110. คุณสมนึก โพดตะ
111. คุณอนุชิต วงค์สร้อย
112. คุณกรกช ทิพยบุญทอง
113. คุณบัววรรณ์ อังคะสุรพันธ์
114. คุณน้ำอ้อย มีแก้ว
115. คุณเอคเซล บลอม
116. คุณปวีณา ศิริรักษ์
117. คุณฐณะวัฒน์ อธิรัฐวัชรพร
118. พ.อ.อ.สุขเกษม ชั่งไทย
119. คุณสังเวียน ยอดปทุม
120. คุณธนกร ศศะยานนท์
121. คุณปภาวรินทร์ อุทุมพร
122. คุณมาสิณี เกษมาลา
123. คุณสุพาภร หอมจันทร์
124. คุณระพีพันธ์ เชื้อภักดี
125. คุณธารฤทัย เพราะกริ่ง
126. คุณอภิชา สุภาพร
127. คุณฤทธิ์ นาทวงศ์
128. คุณกานต์พิชชา ธงสันเทียะ
129. คุณรัศมี เพ็ชรสีม่วง
130. บริษัท ลินเทรด ซัพพลาย เเอนด์ เซอร์วิส จำกัด
131. คุณสมมาตร เอี่ยมอ่องกิจ
132. Mr. Chao Jen Fei
133. คุณวทานิญา นุ่นสุวรรณ
134. คุณสายพิณ จันทร์ปิง
135. คุณอนุชา คงบุรินทร์
136. คุณประมวล ปะยัง
137. บริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด
138. บริษัท เอส.เอ.ที.เอ็นจิเนียริ่ง (1993) จำกัด
139. คุณสุกัญญา หนูเล็ก
140. คุณผกาวัลย์ ชัยเขียว
141. คุณสาวอุไลวรรณ นุท
142. คุณอาดม สะอิ้งทอง
143. คุณสมหวัง เพ็งลุน
144. คุณวิชาญ ม่วงศิริ
145. หจก.พี.โฟร์.เอ
146. คุณอุบล มะนาวนอก
147. คุณทวีศักดิ์ โตเลิศมงคล
148. คุณฐานิศร์ รตะพิพัฒน์
149. คุณพัชรินทร์ เอนอ่อน
150. คุณสรัญญา จิรการุณวงค์
151. คุณพรชัย ใจกล้า
152. คุณสาวชนิดา รัตนสุวรรณ
153. คุณสุมาลี ช่วยสงเคราะห์
154. คุณรัชนีพร สายแวว
155. คุณกัมปนาท ไกรเทพ
156. คุณสายพิณ สถิตย์
157. บริษัท คันโต ออโต้ พาร์ทส (ประเทศไทย) จำกัด
158. บริษัท กรุงเทพปั่นจั่น จำกัด
159. คุณจำเนียน กาโร
160. คุณ Kim Changnee
161. คุณจีรพนธ์ เขียวเล็ก
162. คุณสุระ สุวรรณกลาง
163. คุณดวงพร สุขุประการ
164. คุณไพวรรณ ชาติพิทักษ์
165. คุณนฤมล กุหลาบ
166. คุณกฤษณาวุฒิ พันธพัฒน์
167. บริษัท จี.เอ็ม.เอส.คอร์เปอเรชั่น จำกัด
168. คุณสุรศักดิ์ มหัทธนะอภิชน
169. คุณอภิชาติ เจนสาธิต
170. คุณยุทธพงษ์ เพชรฟัก
171. คุณสาวพรพนิตา สุขลักษณ์
172. คุณชัชชัย มั่นฤกษ์
173. คุณปริณ ปฐมพัฒน
174. คุณสุนันทา ธีรกุลเกียรติ
175. คุณชัชวาลย์ ศรีสุวรรณ์
176. คุณปริมประภา พิมทอง
177. คุณยิ่งยง สมการ
178. คุณสุขสวัสดิ์ ศรีสุภรวาณิชย์
179. คุณอรทัย จำโพรม
180. คุณพรชัย ขวัญทอง
181. คุณจันทร์เพ็ญ กองมณี
182. คุณระพินทร์ แย้มนิล
183. คุณศุภณัฐ ทองดอนนาค
184. คุณอนาวิน ลอยมา
185. คุณวิพล กสิสาญ
186. Mr. PHILLIP ANTHONY BRITTON
187. บจก. บางกอกโคมัตสุ ฟอร์คลิฟท์
188. คุณภูวเดช มณีรัตน์
189. คุณธนกฤต อาณาประโยชน์
190. คุณกนกกร กัมพลานุวงศ์
191. คุณณัฐพล เหมทานนท์
192. คุณขวัญตา เงินคล้าย
193. คุณอรวรรณ ไชยมาตย์
194. คุณอนุรักษ์ ศักดิ์เจริญชัยกุล
195. บริษัท ซีที อินเตอร์ ซัพพลาย จำกัด
196. คุณภานุวัฒน์ ทองมาลา
197. คุณศิริญาพร ประดิษฐ์แท่น
198. คุณกุลชาติ แซ่จิว
199. คุณนงคราญ ชนะเคน
200. คุณสายใจ เชียกก์
201. คุณธัญญาเรศ สิงขโรทัย
202. คุณสมศักดิ์ สมานไทย
203. คุณจิรดา ดอกจันทร์
204. คุณวิฑูรย์ สุบรรณรัตน์
205. บริษัท วิรัชทุ่งสงค้าข้าว จำกัด
206. คุณบุญส่ง สนธิชัย
207. คุณธนวุฒิ ขุนหอม
208. คุณอรสา พงษ์พยอม
209. คุณศุภกร ไกรศรีวรรธนะ
210. คุณวรรณา ธุระกิจ
211. บริษัท โดเมสติค ลิสซิ่ง (1992) จำกัด
212. คุณสมปอง คำภาคต
213. คุณสายใจ ทองนพ
214. คุณพิณผกา ศุภการ
215. คุณสวาท น้อยลำ
216. คุณจีริอร วโนทยานิทักษ
217. คุณอลินนิตต์ วิบูลธำรงวสุ
218. คุณสาทริยา ไทยปัจจุบัน
219. บจก. หัสบูรณ์ ทรานสปอร์ต
220. คุณทม เทมวรรธน์
221. คุณศิริชัย สรรมณี
222. คุณพรพรรณ จีราพันธุ์
223. คุณณัฐชัย สุนทรพิพิร*
224. คุณนภัทร ภัทร์ธรเอก
225. คุณสงคราม เอี่ยมศรี
226. คุณวันเพ็ญ จิตกรณ์กิจศิลป์
227. คุณอิสระพงศ์ บำรุงนา
228. คุณมานพ โคมารัมย์
229. คุณดรุณี ปานพรม
230. คุณโชคชัย อินทะวงษ์
231. คุณศตบง วังวงศ์
232. บริษัท เอส.ซี.เอส (ดิจิเทค) โปรดักส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
233. คุณฉันทนา อัมโรจน์
234. คุณธีระยุทธ ร่วมฤดีกูล
235. น.พ.ณัฐพันธ์ คงเจริญ
236. คุณพิมพิมล เขมะจารี
237. คุณศักดิ์สิทธิ์ โสประโคน
238. คุณปัทมา สอนดา
239. คุณอณัฐนันท์ ปิ่นแก้ว
240. Miss. DARIA SEMIANOVA
241. บริษัท เอนจิเนียทูอินสเปกเตอร์ จำกัด
242. คุณทิพาพรรร สถิตาถา
243. คุณสุกัญญา โพธิจักร์
244. คุณสมภพ ศิริเดช
245. คุณอารี บุญอุ้ม
246. คุณสุวิมล สินสาธิต
247. คุณณัฐพล เส็งเจริญ
248. คุณธิดาดาว ส่องแสงวิจิตร
249. คุณชิงชัย สุขประเสริฐ
250. คุณวรรณวิมล สินทราพรรณทร
251. คุณนิตยา บำรุงพล
252. คุณสมชาย โกศลศุภศิริชัย
253. คุณภัทรลดา เบนเน๊ต
254. คุณบรรจง แซ่เติน
255. คุณธนัญญา จูงวงศ์
256. คุณธัญชนก ศรเสนา
257. คุณสุวณิช โอภาสกรวงศ์
258. คุณประกายเพชร เผ่าทองไทย
259. คุณศักดิ์ระพี ลีลาธรรม
260. คุณอรพิน อยู่ยืนยง
261. คุณมานิตย์ ชัยโรจน์สัมพันธ์
262. คุณวิมวิภา ตามยุทธ
263. คุณอุษณีย์ ขนรกุล
264. คุณนภาพร ชาวดร
265. คุณสาวิตรี ปาละ
266. คุณสาวตวงพร จันทอด
267. คุณบุดดี บุตรสอน
268. คุณธัญเทพ ว่องสกุล
269. คุณบุญส่ง พานิช
270. คุณปนัดดา นิลศรี
271. คุณโกศล นาคสุข
272. คุณกฤษดา คณานิตย์
273. คุณชาญ คติวรเวช
274. ส.ต.ท.ยุทธพงษ์ รัตนสงคราม
275. คุณพัชรินทร์ สุทธิกุล

รางวัลพิเศษ สำหรับลูกค้าที่ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นแคมเปญฯ  ตุ๊กตาหมี All New Almera มูลค่ารางวัลละ 400 บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 4,000 บาท

1. คุณกฤษฎา สุวรรณตันหยง
2. คุณชญาภา เกื้อกูล
3. คุณวราพงศ์ คุณดิลกกุลธร
4. คุณวันชัย ว่องรณพงษ์
5. คุณชนมกานต์ วิประดิษ
6. คุณภูดิศ สุทธิธรรมธัช
7. คุณจิตรลดา ศรีฟ้า
8. คุณกัลยกร อริยศิริอาภา
9. คุณธรรมชาติ กุลจรัสโยธิน
10. คุณสมริต สาระบาล

 *กิจกรรมชิงโชคนี้ จัดขึ้นโดยบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ตามใบอนุญาตเลขที่ ๑๒/๒๕๖๔ ออกให้ ณ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

เงื่อนไขและข้อกำหนดสำหรับการชิงโชคแคมเปญ Nissan Always Cares นิสสันมอบสุขส่งท้ายปี ด้วยโปรดีสุดคุ้ม

เงื่อนไขและข้อกำหนดสำหรับการชิงโชคแคมเปญ Nissan Always Cares นิสสันมอบสุขส่งท้ายปี ด้วยโปรดีสุดคุ้ม

เงื่อนไขและข้อกำหนดสำหรับการชิงโชคแคมเปญ Nissan Always Cares นิสสันมอบสุขส่งท้ายปี ด้วยโปรดีสุดคุ้ม

 • ลูกค้าที่นำรถมาเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการนิสสัน ช่วงระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 จะได้รับสิทธิ์ในการร่วมลุ้นรางวัลชิงโชคแคมเปญ Nissan Always Cares นิสสันมอบสุขส่งท้ายปี ด้วยโปรดีสุดคุ้ม โดยยอดค่าใช้จ่ายทุก ๆ 1,500 บาท จะได้รับ 1 สิทธิ์ ผู้มีสิทธิ์และจำนวนสิทธิ์ในการร่วมลุ้นรางวัลทั้งหมด จะถูกคำนวณจากยอดค่าใช้จ่ายและข้อมูลของลูกค้าที่ลงทะเบียนเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการนิสสันที่มีอยู่ในระบบ ในช่วงระยะเวลาการจัดแคมเปญ
 • หลังจากสิ้นสุดแคมเปญ บริษัทฯ จะนำข้อมูลสิทธิ์ในการร่วมลุ้นรางวัลทั้งหมด มาทำการสุ่มหารายชื่อผู้โชคดีต่อหน้าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 น. - 12.00 น. ณ บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย)จำกัด เลขที่ 74/1 หมู่ 2 ถนน บางนา-ตราด (กม. 22) ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ และประกาศรายชื่อผู้โชคดีทางเว็บไซต์นิสสัน (www.nissan.co.th) ในวันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 18.00 น.
 • ของรางวัลได้แก่
  - สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท มูลค่ารางวัลละ 29,300 บาท (ราคา ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2564) จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 293,000 บาท
  - สร้อยคอทองคำหนัก 50 สตางค์ มูลค่ารางวัลละ 14,900 บาท (ราคา ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2564) จำนวน 15 รางวัล รวมมูลค่า 223,500 บาท
  - แพ็กเกจเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแบบแบล็ก  มูลค่ารางวัลละ 3,424 บาท จำนวน 50 รางวัล รวมมูลค่า 171,200 บาท
  - แพ็กเกจเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแบบเรด  มูลค่ารางวัลละ 1,926 บาท จำนวน 100 รางวัล รวมมูลค่า 192,600 บาท
  - กระเป๋าเดินทางนิสโม่ สีเทา ขนาด 20 นิ้ว มูลค่ารางวัลละ 2,500 บาท จำนวน 50 รางวัล รวมมูลค่า 125,000 บาท
  - ลำโพงบลูทูธ MULTI-FUCTION ALL NEW ALMERA มูลค่ารางวัลละ 2,190 บาท จำนวน 100 รางวัล รวมมูลค่า 219,000 บาท
  - ร่มพัดลมนิสโม่ ขนาด 30 นิ้ว มูลค่ารางวัลละ 1,200 บาท จำนวน 200 รางวัล รวมมูลค่า 240,000 บาท
  - หมวก NAVARA PRO-4X CAP มูลค่ารางวัลละ 350 บาท จำนวน 275 รางวัล รวมมูลค่า 96,250 บาท
    รวมของรางวัลทั้งสิ้น 800 รางวัล มูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,560,550 บาท
 • ผู้มีสิทธิ์รับรางวัลต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรมและการรับรางวัลตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • ในกรณีผู้โชคดีได้รับรางวัลมากกว่า1 รางวัล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลสร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท, สร้อยคอทองคำหนัก 50 สตางค์ ต้องชำระภาษีในอตรา 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ ก่อนรับของรางวัล ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบของกรมสรรพากร
 • สำหรับรางวัลแพ็กเกจเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเซฟเซฟแบบแบล็ก แพ็กเกจเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเซฟเซฟแบบเรด, กระเป๋าเดินทางนิสโม่, ลำโพงบลูทูธ MULTI-FUCTION ALL NEW ALMERA, ร่มพัดลมนิสโม่ บริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบภาษีในอัตรา 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องส่งเอกสารสำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และหลักฐานการชำระภาษีในอัตรา 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องติดต่อขอรับรางวัลภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 หากผู้โชคดีไม่ติดต่อขอรับรางวัลภายในเวลาที่กำหนดบริษัทฯ จะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัล
 • รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถจำหน่ายหรือโอนให้กับบุคคลอื่นได้
 • พนักงานและบุคคลในครอบครัวของพนักงานของบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทในเครือผู้จำหน่ายรถยนต์นิสสัน บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการดำเนินงาน ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมการชิงโชคในแคมเปญนี้ทุกกรณี
 • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาแก้ไข เปลี่ยนแปลงของรางวัลได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด