รายการอะไหล่ ระยะเปลี่ยน (กม.) จำนวนที่ใช้ หน่วย ราคา/ หน่วย (บาท) ราคารวม (บาท) ระยะทาง(กม.)/หรือ ระยะเวลา
10000
/6
20000
/12
30000
/18
40000
/24
50000
/30
60000
/36
70000
/42
80000
/48
90000
/54
100000
/60
น้ำมันเครื่อง เกรด 10W30-SL 10,000 4 ลิตร 210 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840
กรองน้ำมันเครื่อง 10,000 1 ชิ้น 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220
แหวนรองน๊อตถ่ายน้ำมันเครื่อง 10,000 1 ชิ้น 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
หัวเทียน (อิริเดียม) 100,000 4 ชิ้น 670 2,680 - - - - - - - - - 2,680
ไส้กรองอากาศ 40,000 1 ชิ้น 355 355 - - - 355 - - - 355 - -
น้ำมันเบรค DOT3 40,000 2 ชิ้น 125 250 - - - 250 - - - 250 - -
น้ำยาหม้อน้ำ (Blue Fluid) 80,000 7 ลิตร 125 875 - - - - - - - 875 - -
น้ำมันเกียร์ 40,000 5 ลิตร 185 925 - - - 925 - - - 925 - -
แหวนรองน๊อตถ่ายน้ำมันเกียร์ 40,000 1 ชิ้น 35 35 - - - 35 - - - 35 - -
ราคาค่าอะไหล่รวม      1,095 1,095 1,095 2,660 1,095 1,095 1,095 3,535 1,095 3,775
อัตราค่าแรง (บาท)      ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี 420 420 1,050 420 672
ยอดรวม ค่าอะไหล่ + ค่าแรง (บาท) 1,095 1,095 1,095 2,660 1,095 1,515 1,515 4,585 1,515 4,447
ค่าบำรุงรักษาสะสมในระยะ 100,000 กม. 1,095 2,190 3,285 5,945 7,040 8,555 10,070 14,655 16,170 20,617

หมายเหตุ

 • เป็นราคาสำรวจ ณ วันที่ 31 มกราคม 2556
 • เป็นราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ราคาน้ำมันเครื่องอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับเกรดของน้ำมัน โดยราคาน้ำมันเครื่องที่แสดงในตารางเป็นราคาน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์
 • เป็นการคำนวณโดยใช้อัตราค่าแรงมาตรฐาน (อัตราค่าแรงอาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่)
 • เป็นประมาณการของค่าใช้จ่ายพื้นฐานในการตรวจเช็คตามระยะทางหรือเวลา โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดจากการใช้งานจริง
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าบริการ ราคาอะไหล่และเงื่อนไขการรับประกันงานซ่อม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • พิมพ์ผิด-ตก ยกเว้น