กิจกรรม "TEST TO THRILL" ทดลองขับความอัจฉริยะ

ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี "TEST TO THRILL" ทดลองขับความอัจฉริยะ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

จับรางวัลครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ที่ โชว์รูมนิสสัน เมกาออโตโมบิล ติวานนท์

รายชื่อผู้โชคดี จำนวน 10 รางวัล มีดังนี้   

1. คุณนิคม แซ่ว่าง

2. ม.ร.ว.พันธุ์เทพสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์

3. คุณอริสรา รัตนวงศ์พิบูลย์

4. คุณทีปกร ศรีทอง

5. คุณปฐมพร ตันทางกูล

6. คุณธเนศพริษ ช้างเผือก

7. คุณวชิราภรณ์ กสิพร้อง

8. คุณศุภชัย ปิยสาธิต

9. คุณอภินันท์ ขันนาม

10. คุณอนุชา อามอ

ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี "TEST TO THRILL" ทดลองขับความอัจฉริยะ ประจำเดือน สิงหาคม 2563

จับรางวัลครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ณ โชว์รูมนิสสัน เมกาออโตโมบิล ติวานนท์

รายชื่อผู้โชคดี จำนวน 10 รางวัล มีดังนี้   

1. คุณกฤษฎา  ไชยฤกษ์   จ.ระยอง

2. คุณธนสิทธิ์  ปราโมทย์สุข   จ.น่าน

3. คุณบวร  กิตติวรวิทย์กุล   จ.กรุงเทพมหานคร

4. คุณภัทรพงศ์  ปิ่นทอง   จ.กรุงเทพมหานคร

5. คุณวิริยารัตน์  ปริปุรณะ   จ.มุกดาหาร

6. คุณพิศุทธ์  จงทอง   จ.ราชบุรี

7. คุณเอื้ออานพ  ปิยะเกศิน   จ.กรุงเทพมหานคร

8. คุณเบญจวรรณ  มาตจรุง   จ.กาฬสินธุ์

9. คุณเธียรธรรม  วิวัฒน์สินธนา จ.กรุงเทพมหานคร

10. คุณเจริญวิทย์  ผลเจริญ   จ.พระนครศรีอยุธยา

ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี "TEST TO THRILL" ทดลองขับความอัจฉริยะ ประจำเดือน กันยายน 2563

จับรางวัลครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ที่ โชว์รูมนิสสัน เมกาออโตโมบิล ติวานนท์

รายชื่อผู้โชคดี จำนวน 10 รางวัล มีดังนี้

1. คุณจตุพร  ทองลาด

2. คุณวรวิทย์  ลาสุดี

3. คุณปรียาวรรณ  ทัพสาร

4. คุณนนท์ธวัช  เขาทอง

5. คุณพงศกร  โง้วตระกูล

6. คุณภัทราภรณ์  แก้วเกษการณ์

7. คุณนันทวัน  สนรักษา

8. คุณบุญญาณี  พชรจิรโชติ

9. คุณธีระพงษ์  ชานันโท

10. คุณธวชิน  เพชรนาค

การติดต่อรับรางวัล

1. ผู้โชคดีจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล 

2. ติดต่อรับรางวัลที่ บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02 339 3400 ต่อ 4036 ในวันและเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น. โดยสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย มาติดต่อรับของรางวัลตามวัน เวลา และสถานที่ดังนี้

2.1 ผู้โชคดีที่อยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล มาติดต่อรับรางวัลด้วยตนเองที่ บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) สำนักงานกรุงเทพฯ เลขที่ 3 อาคารรัจนาการ ชั้น 27 ถ.สาทรใต้  แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 (กรณีเดินทางโดย BTS ลงสถานีช่องนนทรี) ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2563

2.2 สำหรับผู้โชคดีที่อยู่ในเขตต่างจังหวัด บริษัทฯ จะโทร.นัดหมายให้ท่านไปติดต่อรับของรางวัลที่โชว์รูมผู้จำหน่ายที่ท่านได้ไปทำการทดลองขับฯ

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์แจกรางวัลให้แก่ผู้โชคดีที่มีรายละเอียดถูกต้องตรงตามเงื่อนไขการจัดรายการเท่านั้น  

4. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่บุคคลอื่นได้ 

5. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม "TEST TO THRILL" ทดลองขับความอัจฉริยะ

จับรางวัลครั้งที่ 3

ข้อมูลเพิ่มเติม

เพิ่มเติม ข้อเสนอพิเศษ