รับฟรี!!  แจ็กเก็ต สุดพรีเมียม

Banner

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรมลงทะเบียน สำหรับ 200 ท่านแรก ที่จอง New NISSAN NAVARA
รับฟรี!!  แจ็กเก็ต สุดพรีเมียม  จำนวน 200 สิทธิ์  ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน 2565 – 31 กรกฎาคม 2565 มีเงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้ 

1. ลงทะเบียนรับสิทธิ์  200 ท่านแรก ที่จอง New NISSAN NAVARA  ผ่าน LINE Nissan Innovation
2. สงวนสิทธิ์แจกเสื้อแจ็กเก็ต ที่จำนวน 200 สิทธิ์ตลอดรายการ
3. เมื่อจองรถนิสสัน นาวารา PRO-4X/ PRO-2X ใหม่ รุ่น MY22, นิสสัน นาวารา คาลิเบอร์ แบล็คอิดิชั่น ใหม่ รุ่น MY22, และ นิสสัน นาวารา คาลิเบอร์ ใหม่ รุ่น MY22
4. นิสสันจะทำการส่งเสื้อแจ็กเก็ต ผ่านช่องทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ที่ท่านได้ทำการยืนยันไว้  

 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรมลงทะเบียน สำหรับ 200 ท่านแรก  ที่จอง New NISSAN NAVARA  รับฟรี!!  แจ็กเก็ต สุดพรีเมียม จำนวน 200  รางวัล

1. นายจักรวาล ฝ่ายริพล
2. นายมนตรี วิริยจารี
3. คุณสุกุมา อ่อนฤทธิ์
4. นายพีระพงศ์ ชมชื่น
5. นายเกียรติศักดิ์ จันทร์เหลือง
6. จุฑาเกศ เลิศสมัย
7. นายธีระพงษ์ สมบัติศรี
8. นายราเฉด สัตย์สุข
9. วนิดา บินซิน
10. น.ส.อรพรรณ หนูสด
11. น.ส.พิลัชชณา นิลชฎา  วิญญ์สิริเลิศ
12. นายวชิรพันธุ์ เพ็งหัวรอ
13. นายจักรพงศ์ แก้วไพรชัฎ
14. น.ส.แซนดี้ ชอง
15. นายสันติ แซ่เฉิน
16. นายจักรกริศน์ เวชภูติ
17. นายมงคล กินตาว
18. นายจำรัส กลัดดิษฐ
19. นายอภิเดช เหล็กมา
20. คุณดำรงศักดิ์ สุขสม
21. นายเสถียร เรือนแก้ว
22. น.ส.วิภาวี วงษ์แก้ว
23. นางสมปอง สีดำ
24. นายทนงศักดิ์ จันทะกาล
25. นางยี่สุ่น ประสมพล
26. นายสุริยะ เพียรวิชา
27. นายวีระศักดิ์ บุญเริ่ม
28. คุณกนกกาญจน์ บุญญพันธุ์
29. นางทิพาภรณ์ มีแก้ว
30. คุณดวงเพ็ญ วงศ์ประไพโรจน์
31. นายกิตติภูมิ สิทธิราช
32. นางวรางคณา สัจจาธรรม
33. นายธานี คุณเจตน์
34. คุณวันชัย จับชิ้น
35. นายชูชาติ บุญอุ้ม
36. นายคมสันต์ พุทธศร
37. คุณสมชาย คอนคำ
38. นางพชรพร ปิยะมาภรณ์
39. นายนฤบดินทร์ ฉินตระกูล
40. น.ส.ปรีณาพรรณ สุดชาติ
41. นางกนกพร สมวัตต์
42. น.ส.คำแสงรุ้ง ทิงิ้วงาม
43. น.ส.ศิริพรพิมล แซ่พ่าน
44. นายสหยศ โชติษฐยางกูร
45. นายสิษฐิพงศ์ ยุทธวราภรณ์
46. น.ส.ธันยาภัทร์ ชื่นชม
47. นายพีระพงษ์ เนตรคำยวง
48. นายนันทศักดิ์ คำลือ
49. ร.ต.อ.เสฎฐวุฒิ คุยแก้วพะเนาว์
50. น.ส.ศิวพร ตันตะราวงศส
51. นางอลิสา สาธุเสน
52. นายดำริห์ พรหมไชยานนท์
53. นายสันติสุข แสนสีมน
54. น.ส.กลอยใจ ทองน้อย
55. น.ส.เปรมฤทัย ดีสม
56. นายศุภเดช สินอวย
57. น.ส.ธัญวรัตน์ ฝอยทอง
58. บริษัท ออร่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
59. นายศศิกรณ์ บุตงาม
60. นายภูริพัฒน์ ดวงแคน
61. บริษัทเอส.ดับบลิว.เอ็น.(1983)วู๊ด แอนด์ พัลเลท จำกัด 
62. นายสันติ วานิชบุตร
63. นาย วพิชญ์พงศ์ ยมภักดี
64. นายสุนันท์ ทองรักษ์
65. นายเรืองยศ อิ่มนุช
66. บริษัทเอ.พี.รีไซเคิลอินดัสเตรียล จำกัด
67. นางเพทาย สมบูรณ์
68. นางสาวจันทร์ปภรณ์ มงคลลัคน์
69. น.ส.พิมพกานต์ กาวิละปินตา
70. คุณชุติมา สุริยะ
71. คุณพัชรินทร์ งามดี
72. บริษัทพร้อม แอด-คอม จำกัด 
73. คุณยุทธนา อยู่ดี
74. คุณศิริอนงค์ วงษ์สงฆ์
75. นางมาเรียม พินทอง
76. บริษัทอมรรักษ์ จำกัด 
77. นางอัมพิกา ขำช้าง
78. นายอภิมุข ศิริเทศ
79. คุณนิวุตธ์ หัดโท
80. คุณธารภักช์พูน ภานุกูลพงสิงห์
81. คุณศริญญา ประสพทอง
82. น.ส.ประกาย เลยกลาง
83. น.ส.พอพิศ แก้วคูณ
84. คุณนันทพงค์ ใจเย็น
85. นายเดช ยาบำรุง
86. นายสุพิน กายา
87. นายแฟนต้า อธิโคตร
88. นายสมชาย วงษ์คำชาว
89. คุณตฤณ โอษธีศ
90. นางวิไลลักษณ์ ไชยพิพัฒนวงศ์
91. นางสังวร บัวน้อย
92. นายทนงศักดิ์ เกษตรธรรม
93. คุณเจียง ฐานสินเพิ่ม
94. น.ส.สรารัตน์ ศาลางาม
95. คุณเขม วางประโคน
96. คุณณัฐกาญจน์ หินแดง
97. คุณนฤมล ดิสดี
98. น.ส.สุมาภรณ์ อัตนสูตร
99. นายนพรุจ เหมสังหาร
100. นายสุธี ผึ้งทอง
101. คุณมนฑา กระต่ายทอง
102. คุณจตุลพร รื่นรส
103. หจก.ส.โชคสมนึกการช่าง
104. นางศรีเสาวลักษณ์ สุขสมเนตร
105. นายประยุทธ เชื้อเมืองพาน
106. พระเล็ก ประยูรศิริ
107. นายอัศวนนท์ อุทุมพร
108. คุณธรรมนูญ หลวงทิพย์
109. คุณพรศักดิ์ ไหลงาม
110. นายจิรศักดิ์ รอดนิ่ม
111. น.ส.ดรุณี จันตระ
112. นายจักรพันธุ์ ทิพย์ธนมณี
113. นางดารา ช่างไชย
114. คุณชญาภา เกษวัด
115. นางกรรณิกา บุตราช
116. นายปัญญา หลวงแก้ว
117. นางธนสร โคตรเจริญ
118. น.ส.จิราพร กลมประโคน
119. นางสำรอง ปากแก้ว
120. นายบุญธรรม โพธิ์สันเทียะ
121. นายบุญยงค์ เริ่มศรี
122. คุณนวลนภา ปัญญา
123. นายอรุณโรจน์ แซ่เจีย
124. นายอิทธิปัตย ตรังค์เกษตรสิน
125. คุณสมคิด ก่อสกุล
126. น.ส.ณิชานันฑ์ ประจงการ
127. น.ส.รุ่งระวี หอมจันทร์
128. นายสุทัศน์ บุญประเทือง
129. นายเอกชัย วาตะยัง
130. นางจามรี เธียรธรรมจักร์
131. นายพิทัย มาอยู่วัง
132. นายพงศ์เทพ สอาดเอี่ยม
133. น.ส.สุประวีณ์ จีรวุฒิไกร
134. นายดอกรัก ตุ้มบุญณะ
135. น.ส.วรภร เจริญพร
136. น.ส.จุฑามาส สุขเจริญ
137. นายธวนัทด์ โพธิ์ไข
138. นายปราโมทย์ ดวนลี
139. นายชาติชาย แซ่โฟ้ง
140. น.ส.ธัญญามาศ ผมเพชร
141. น.ส.ภัทราพร ศรีบูรณะพิทักษ์
142. คุณประเทือง นันทวิชิต
143. น.ส.ขนิษฐา วงษ์ต่าย
144. คุณดารณี วินทะไชย
145. นายสุรัตน์ โดเบล
146. นายวัชรพงษ์ วิเชียรล้ำ
147. น.ส.ภวดี เพ็ชรพวง
148. น.ส.ชนิตา สัตตารัมย์
149. น.ส.ชิตชนัญ ราชนาวี
150. น.ส.ภัณฑิลา ภูวราง
151. นางณัฐธิดา สุทธิแสน
152. น.ส.สุธาภรณ์ สวาหะ
153. น.ส.ศีรีนวล สุวันรัมย์
154. น.ส.ธัญณิชา แก้วผ่องใส
155. นายถิรคุณ สีนารอด
156. บริษัทโกลบอล เทคโนโลยี่ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด 
157. นายดอน วิทเทิล
158. นายกรกฤช กลีบประทุมกุล
159. หจก.สยามชิน เทรดดิ้ง 
160. บริษัทบางกอกโคมัตสุเซลส์ จำกัด 
161. นายพีระพงศ์ ศรีนวล
162. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
163. นายอุดร พิทยานันทกิจ
164. นายประสงค์ วงศ์เส็ง
165. นางสาวชุติมา ม่วงทิม
166. นางสาวนฤมล สงวนนาม
167. คุณสัมฤทธิ์ สืบวงค์
168. นายรนณรงค์ เขียวชะเอม
169. น.ส.นงคราญ คงนิล
170. นางสาวอัจฉราภรณ์ ศรีวิชัย
171. นายชิตตะวัน แช่มดี
172. นางศรีสุดา ศิริคุปต์
173. นายชยุต วิเชียรมิตร
174. คุณวาเลนท์ อินตากูล
175. นายวีระพล ทองอุทัยศรี
176. นางปราณี ชารี
177. น.ส.กมลทิพย์ จันทะสิน
178. นางสมใจ สวัสดิ์ชัยธานี
179. นางพัชริดา เรือนนันชัย
180. นางวิภารัตน์ พิไลวงศ์
181. น.ส.กนิษฐา ศรีสะอาด
182. นายอุเทน สิงห์สำราญ
183. คุณสวาย สวงโท
184. นางสมพร ป่านคดศอก
185. คุณพงษ์ศักดิ์ เทพนิมิตร
186. นายณัฏฐ์ พรศิวรัตน์
187. นางณธญา ศิริมงคล
188. คุณลำไพ อยู่มั่น
189. น.ส.พาขวัญ ปละวุฒิ
190. น.ส.อมร สุภาจันทร์
191. นายชนินทร์ บูชา
192. นายกิตติพงษ์ ดีหลกเจริญ
193. นางจันทร์พร วิยาพร้าว
194. นายพีระพงษ์ บุญมา
195. คุณศิริวรรณ จันทร์ควง
196. คุณวันเฉลิม ราชสีหา
197. น.ส.เอมอร อินทนู
198. นายสุพิษ จันทร์แย้มส่ง
199. นายกิติภูมิ ทองเพ็ง
200. นายสรวง พรหมบรรดาโชค