ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน (INTERNSHIP PROGRAM)

ช่วงเวลาการฝึกงาน :

รอบปิดเทอมภาคฤดูร้อน 3 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2562

รอบสหกิจศึกษา สิงหาคม – พฤศจิกายน 2562

 

ช่วงเวลารับเอกสารการสมัคร :

1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2561

 

ประกาศผล :

22 มกราคม 2562

 

วิธีการสมัคร :

ดาวน์โหลดใบสมัครจาก www.nissan.co.th

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เตรียมหลักฐานประกอบการสมัครให้ครบถ้วน จากนั้นส่งเอกสารมาที่

คุณนัฐกานต์ สุขสวาท (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)

บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

74 หมู่ 2 ถนนบางนา-ตราด กม.21 ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่

อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10570

 

เอกสารประกอบการสมัคร :

1. แบบฟอร์มใบสมัครนักศึกษาฝึกงาน ติดรูปถ่าย 1 นิ้ว

2. หนังสือขอความอนุเคราะห์จากทางสถาบัน

3. Resume

4. Transcript แสดงเกรดเฉลี่ยล่าสุด

 

คุณสมบัติ :

นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป

 

สาขาวิชาที่เปิดรับ

 

ปริญญาตรี

- วิศวกรรมยานยนต์

- วิศวกรรมเครื่องกล

- วิศวกรรมอุตสาหการ

- วิศวกรรมการผลิต

- วิศวกรรมไฟฟ้า

- วิศวกรรมวัสดุ

- วิศวกรรมเคมี

- การจัดการ บริหารธุรกิจ

- สื่อดิจิทัล และศิลปะภาพยนตร์

- กฏหมาย

- อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

 

ปวส.

- การจัดการ

- บัญชี

- ช่างไฟฟ้ากำลัง

- ช่างยนต์

- ช่างอุตสาหกรรม

- เทคนิคการผลิต

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม :

ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนงานเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร เบอร์โทร 02-3393300 ต่อ 2520 และ 2526