กติกาและเงื่อนไขการร่วมกิจกรรม

ลงทะเบียนและทดลองขับรถยนต์ นิสสัน อัลเมร่า ใหม่ ภายในวันที่ 1 - 29 กุมภาพันธ์ 2567 รับบัตรน้ำมัน Bangchak e-Coupon มูลค่า 500 บาท ฟรี! สำหรับ 1,000 ท่านแรกเท่านั้น รายละเอียดเป็นไปตามกติการและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

กติกาเข้าร่วมกิจกรรม

1. ลงทะเบียนทดลองขับรถยนต์นิสสัน อัลเมร่า ใหม่ ผ่านทางเว็บไซต์ นิสสัน คลิก ตั้งแต่วันที่ 1 - 29 กุมภาพันธ์ 2567
2. เมื่อลงทะเบียนทดลองขับเรียบร้อยแล้ว ระบบจะจัดส่งข้อความสั้น (SMS)  ไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียน ภายใน 1 วันทำการ เพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม 
3. ทดลองขับรถยนต์นิสสัน อัลเมร่า ใหม่ ที่โชว์รูมนิสสันที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้  ตั้งแต่วันที่ 1 - 29 กุมภาพันธ์ 2567
4. หลังทดลองขับ สแกน คิวอาร์โค้ด เพื่อตอบแบบสอบถามประสบการณ์หลังทดลองขับ พร้อมกรอกรายละเอียดเบอร์โทรศัพท์เดียวกับที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนไว้ทางเว็บไซต์
5. ระบบจะจัดส่งข้อความขอบคุณการเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมลิงก์บัตรแทนเงินสดเติมน้ำมันปั๊มบางจาก มูลค่า 500 บาท ผ่านทางไลน์ นิสสันอินโนเวชั่น ภายใน 2 ชั่วโมง สำหรับ 1,000 ท่านแรกที่ทำตามกติกาและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมครบถ้วน

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

1. สงวนสิทธิ์รับของรางวัล เฉพาะลูกค้าที่ทดลองขับและทำแบบสอบถามครบทุกขั้นตอนภายในระยะเวลาของกิจกรรม 
2. สงวนสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรม 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น ณ โชว์รูมนิสสันที่ร่วมรายการ
3. ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลก หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่น
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กติกา และของรางวัล (ที่มีมูลค่าเท่ากัน) หรือรายละเอียดกิจกรรมต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. พนักงานของบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด แล ะบริษัทในเครือ รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการตัดสิน และครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมได้
6. หากบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ร่วมกิจกรรมท่านใดมิได้ปฏิบัติตามกฎ กติกา เงื่อนไข และข้อตกลงที่กำหนด หรือมีเจตนาทำลายการดำเนินกิจกรรม บริษัทฯ มีสิทธิ์เด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณามิให้ผู้นั้นเป็นผู้ร่วมกิจกรรมต่อไป หรือไม่ได้รับรางวัล 
7. คำชี้ขาดของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถโต้แย้งได้