ซื้อ KICKS ชิงล้าน เพียงจองและออกรถ Nissan KICKS e-POWER

ซื้อ KICKS ชิงล้าน เพียงจองและออกรถ All-New NISSAN KICKS e-POWER

ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 – 31 มีนาคม 2564 รับสิทธิ์ลุ้นรับคะแนน The 1 Card สูงสุด 1 ล้าน คะแนน รวมกว่า 4 ล้านคะแนน

 

เงื่อนไขและรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม

1)  ลูกค้าที่จองรถยนต์นิสสัน คิกส์ อี-พาวเวอร์ (Nissan Kicks e-POWER) จากผู้จำหน่ายรถยนต์นิสสันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 และรับรถภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564  จะได้สิทธิ์ลุ้นรับรางวัล 1 สิทธิ์ต่อการซื้อรถ 1 คัน

2)  สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ซื้อรถทั่วไป สำหรับลูกค้าที่ซื้อรถในกลุ่มเงื่อนไขพิเศษ (Fleet) ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ

3)  ของรางวัลตลอดรายการมีจำนวน 26 รางวัล รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ดังนี้

รางวัลที่ 1 คะแนนเดอะวัน (The 1) จำนวนหนึ่งล้านคะแนน มูลค่ารางวัลละ 125,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

รางวัลที่ 2 คะแนนเดอะวัน (The 1) จำนวนสองแสนคะแนน มูลค่ารางวัลละ 25,000 บาท จำนวน 5 รางวัล

รางวัลที่ 3 คะแนนเดอะวัน (The 1) จำนวนหนึ่งแสนคะแนน มูลค่ารางวัลละ 12,500 บาท จำนวน 20 รางวัล

หมายเหตุ:

- อัตราการแลกคะแนนเดอะวัน (The 1) 800 คะแนน มีมูลค่าเทียบเท่าคูปองแทนเงินสด 100 บาท ซึ่งสามารถนำไปใช้สำหรับซื้อสินค้าและบริการจากธุรกิจในกลุ่มเซ็นทรัลและพันธมิตรทางธุรกิจเท่านั้น ทั้งนี้ เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์สมาชิกจะเป็นไปตามที่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กำหนด

- ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ของสมาชิกเดอะวัน (The 1) ได้ที่ https://www.the1.co.th/about-us

4)  บริษัทจะทำการจัดพิมพ์รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ทั้งหมดลงบนกระดาษเพื่อตัดเป็นชิ้นส่วน และรวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมดมาใช้ในการจับรางวัล โดยบริษัทจะทำการจับรายชื่อผู้โชคดีทั้งหมดต่อหน้าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่บริษัทกำหนดในวันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ โชว์รูมผู้จำหน่ายนิสสัน เมกา ออโตโมบิล ติวานนท์ เลขที่ 59/3 ม.4 ถ.ติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและเป็นที่สุด

5)  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจับรางวัลสำรองตามลำดับ ในกรณีที่ผู้โชคดีมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขการร่วมกิจกรรม และหรือไม่สามารถติดต่อรับรางวัลภายในระยะเวลาที่ทางบริษัทกำหนดไว้

6)  บริษัทจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 12 เมษายน 2564 ที่เว็ปไซต์นิสสัน (www.nissan.co.th)

7)  ในกรณีที่ผู้ร่วมกิจกรรมที่เป็นผู้โชคดีได้รับรางวัล ไม่ได้เป็นสมาชิกบัตรเดอะวัน (The 1) ผู้โชคดีต้องทำการสมัครเป็นสมาชิกเดอะวัน (The 1) กับบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เพื่อให้สามารถรับรางวัลจากกิจกรรมนี้

8)  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์แจกรางวัลโดยวิธีการโอนคะแนนเดอะวัน (The 1) ให้ผู้โชคดีผ่านบัญชีหมายเลขสมาชิกเดอะวัน (The 1) ของผู้โชคดีที่แจ้งไว้เท่านั้น

9)  ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียว

10) ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่า 1,000 บาท ขึ้นไป ต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล

11) ผู้โชคดีสามารถติดต่อรับของรางวัลได้ที่ บริษัท นิสสัน มอเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 3 อาคารรัจนาการ ชั้น 27 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2564 โทร. 02-3393400 ต่อ 4036 เวลา 09.00-16.00 น.

12) ผู้โชคดีจะต้องนำส่งเอกสารดังต่อไปนี้ เพื่อเป็นหลักฐานในการรับของรางวัล

- สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- สำเนาหลักฐานการชำระภาษี 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ

- สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถ หรือหลักฐานการซื้อและรับรถยนต์ ที่แสดงว่าผู้โชคดีเป็นเจ้าของ

- แบบฟอร์มตอบรับและยืนยันการรับของรางวัลตามที่บริษัทจัดส่ง

13) ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนของรางวัลนี้เป็นเงินสด หรือของอื่นใด หรือโอนสิทธิ์ในการได้รับของรางวัลให้กับบุคคลอื่นได้

14) ในกรณีที่บริษัทไม่ได้รับการติดต่อเพื่อรับรางวัลภายใน 30 วัน นับจากวันประกาศผลรางวัล บริษัทจะถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการรับรางวัล และจะมอบของรางวัลให้กับผู้โชคดีในลำดับถัดไป และหากผู้ที่มีรายชื่อในลำดับถัดไปไม่ติดต่อขอรับรางวัลภายในเวลาที่บริษัทกำหนดดังกล่าว จะถือว่าผู้โชคดีรายนั้นสละสิทธิ์ และบริษัทจะมอบของรางวัลดังกล่าวให้องค์กรการกุศลต่อไป

15) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจและตกลงยอมรับให้บริษัท และ/หรือให้ผู้ให้บริการของบริษัทใช้ชื่อ ภาพ เสียง ที่เกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมในสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์เรียกร้องให้ได้มาซึ่งค่าตอบแทนเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น

16) บริษัทถือว่า ผู้ร่วมกิจกรรมได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดตามกติกาและเงื่อนไขของการจัดกิจกรรมชิงรางวัลนี้ทุกประการ

17) พนักงานและบุคคลในครอบครัวของพนักงานของบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทในเครือ ผู้จำหน่ายรถยนต์นิสสัน บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการดำเนินงาน ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้ในทุกกรณี

18) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โชว์รูมนิสสันทั่วประเทศ และ Nissan Call Center 02-401-9600 เวลา 09.00-17.00 น. เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ