Dealer showroom campaign T&C

ตามที่ บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) ได้ประกาศจัด กิจกรรมโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย รายการ “นิสสันให้คุณ HAPPY กว่าใคร” ระหว่างวันที่ 1 – 12 ธันวาคม 2564 เพียงจองรถนิสสันรุ่นใดก็ได้ที่ผู้จำหน่ายนิสสันทั่วประเทศ หรือในงาน Motor EXPO จะได้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัล 1 สิทธิ์ต่อการจองรถ 1 คัน โดยได้ทำการออกรถภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 นี้

บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) ได้ทำการจับรางวัล ในวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ณ บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) เลขที 54 หมู่ 2 ถนน บางนา-ตราด กม 22 ตำบลศรีษะจระเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลทองคำหนัก 1 บาท มูลค่ารางวัลละ 28,850 บาท จำนวน 68 รางวัล ดังนี้

 1. คุณพิทักษ์ เศวตามร์
 2. คุณยุพิน กระจ่างลาย
 3. คุณณปภัช จันทร์ฝาง
 4. คุณนราธิป พุทธรัตน์
 5. คุณสมพงษ์ จันทร์ใจ
 6. คุณภัทรกร ชาติสุทธิวงษ์
 7. คุณนุสรา ใจแก้วทิ
 8. คุณอภิฤดี มะนูญ
 9. คุณกมลรัตน์ รอดภัย
 10. คุณชัยวัฒน์ แสงศรีจันทร์
 11. คุณมาโนชญ์ เตชะวิจิตร์
 12. คุณบุญมี นิตยารส
 13. คุณอมรวรรณ จันทสิทธิ์
 14. คุณจักรพันธ์ มีฤทธิ์
 15. คุณชาญชัย ไชยคำ
 16. คุณพรรณีย์ พรมมะรินทร์
 17. คุณวนิดา จำปาทอง
 18. คุณนิสิทธิพร ลออสุวรรณ
 19. คุณเพ็ญพิสุทธิ์ อยู่คง
 20. คุณประดิษฐ ทองดอนเหมือน
 21. คุณวนิษา ประภากรณ์
 22. คุณอภิเชษฎ์ ศรีชาลี
 23. คุณรจนา บัวภา
 24. คุณศิริวุฒิ บุญกอ
 25. คุณมัลลิกา โพธิ์สุวรรณ
 26. คุณนิลาวรรณ เจริญผล
 27. คุณภูวนัย ทันเกื้อ
 28. คุณกานต์สินี วงษา
 29. คุณโชคชัย ดีประเสริฐวิทย์
 30. คุณนำพล สุขเจริญ
 31. คุณเอนก สำรอง
 32. คุณอัษฎา วิชชิจันทกรณ์
 33. คุณเกษศิรินทร์ อภิรัตนวงศ์
 34. คุณยุพวรรณ เดชะ
 35. คุณธนากร โอดลี
 36. คุณยุทธพงศ์ พงษ์ชาญเดช
 37. คุณชาญชัย จำรัส
 38. คุณกอบชัย มณีรัตน์
 39. คุณปุณณพัฒน์ เชื้อคล้ำ
 40. คุณวัฒนชัย ภณิสทธิกุล
 41. คุณชนัญชิดา แว่นดำ
 42. คุณชาตรี สิทัน
 43. คุณภัทรันดา แสงมหะหมัด
 44. คุณรังสรรค์ งูทิพย์
 45. คุณสายัณห์ เมืองปลื้ม
 46. คุณฐานิตา แซ่ตั้ง
 47. คุณศิริพร สวนนา
 48. คุณประสิทธิ์   นิดน้อย
 49. คุณณัชพล อรุณธนหิรัญ
 50. คุณเฉลิมพล    ดาวแก้ว
 51. คุณกรรณิการ์ พรหมประโคน
 52. คุณเสริมพล ทองบัวงาม
 53. คุณนฤดล ลำกูล
 54. คุณสมบูรณ์ อิสสระชัยยศ
 55. คุณสุวิชา ธวัฒนกุล
 56. คุณมานิตย์ ประชะติ
 57. คุณกนกพรรณ คำมา
 58. คุณเพชรรัตน์ ทอหล่อ
 59. คุณสุทิพย์ ทิศอุ่น
 60. คุณสุขี เทอญชูชีพ
 61. คุณวีระชัย แก้วสี
 62. คุณภาณุวัตร นาวาทอง
 63. คุณกนิษฐา ชัยดี
 64. คุณจิรกร คำแดง
 65. คุณวิษฐชาคม คำจำปา
 66. คุณวิลาสินี วรวสุ
 67. คุณธัญญ์ฐิตา วงศ์ชัยกิตติโชค
 68. คุณกาญจนาภรณ์ อินทอง

การรับรางวัล

1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่า 1,000 บาท ขึ้นไป ต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล

2. สงวนสิทธิ์ในการรับรางวัล 1 คนต่อ 1 สิทธิ์ตลอดรายการ

3. ผู้โชคดีจะต้องนำส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษัทฯ เพื่อเป็นหลักฐานในการรับของรางวัล

 • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • หลักฐานการชำระเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล
 • เอกสารซื้อรถ หรือเอกสารส่งมอบรถ หรือสำเนาสมุดทะเบียนรถที่แสดงว่าผู้โชคดีเป็นผู้ครอบครอง

4. บริษัทฯ จะมอบรางวัล ผ่านผู้จำหน่ายรถยนต์นิสสันที่ลูกค้าได้ทำการออกรถ โดยผู้จำหน่ายจะติดต่อลูกค้า หลังจากลูกค้าผู้โชคดีได้ส่งเอกสารการรับรางวัลเรียบร้อยแล้ว

5. สงวนสิทธิ์การรับของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นได้ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

6. ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่ได้รับการติดต่อเพื่อรับรางวัลภายใน 30 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อ บริษัทฯจะถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการรับรางวัลดังกล่าว และจะมอบของรางวัลให้กับผู้โชคดีสำรองในลำดับถัดไป

7. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจและตกลงยอมรับให้บริษัท และ/หรือให้ผู้ให้บริการของบริษัทใช้ชื่อ ภาพ เสียง ที่เกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมในสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์เรียกร้องให้ได้มาซึ่งค่าตอบแทนเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น

8. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ตกลงยอมรับข้อกาหนดตามกติกาและเงื่อนไขของการจัดกิจกรรมชิงโชคนี้ทุกประการ

9. พนักงานและบุคคลในครอบครัวของพนักงานของบริษัท นิสสัน มอเตอร์(ประเทศไทย) จากัด บริษัทในเครือผู้จาหน่ายรถยนต์นิสสัน บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการดาเนินงาน ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้ในทุกกรณี

10. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โชว์รูมนิสสันทั่วประเทศ และ Nissan Call Center โทร. 02-401-9600 ในวันและเวลาทาการ 09.00 – 17.00 น.