Golden Week 2022 Banner

กิจกรรมโปรโมชั่นส่งเสริมการขายนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 มีนาคม 2565 ถึง วันที่ 13 มีนาคม 2565  มีเงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรมดังต่อไปนี้

 • กิจกรรมทดลองขับ รับฟรี บัตรกำนัลอิเล็คโทรนิกส์ (e-Voucher) มูลค่า 200 บาท จำนวน 2,300 สิทธิ์  รวมมูลค่า 460,000 บาท
  1. ทดลองขับรถนิสสันรุ่นใดก็ได้ที่โชว์รูมผู้จำหน่ายทั่วประเทศ  ระหว่างวันที่ 7 – 13 มีนาคม 2565  (สงวนสิทธิ์เฉพาะรุ่นที่มีให้ทดลองขับในแต่ละโชว์รูม)  และทำการสแกน QR-Code เพื่อทำแบบสอบถามหลังการทดลองขับตามขั้นตอนที่บริษัทฯ กำหนด
  2. รับบัตรกำนัล (e-Voucher) มูลค่า 200 บาท ภายใน 15 วันหลังบันทึกการทำแบบสอบถามหลังทดลองขับในระบบเรียบร้อย ทาง SMS ผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ให้ไว้
  3. สงวนสิทธิ์แจกบัตรกำนัลเฉพาะลูกค้าที่ทดลองขับจริง ทำแบบสอบถามหลังทดลองขับครบถ้วน และเบอร์โทรศัพท์ถูกต้องเท่านั้น
  4. สงวนสิทธิ์แจกบัตรกำนัลที่จำนวน 2,300 สิทธิ์ตลอดรายการ และของรางวัลมีจำนวนจำกัดในแต่ละโชว์รูม
 • กิจกรรมซื้อรถนิสสัน ลุ้นรับทองคำจำนวน 70 รางวัล รวมมูลค่า 2,707,500 บาท
  1. ลูกค้าที่จอง และ/หรือซื้อรถยนต์นิสสันรุ่นใดก็ได้จากผู้จำหน่ายนิสสันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 7-13 มีนาคม 2565 และมีกำหนดออกรถภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 จะได้รับสิทธิ์ชิงโชค 1 สิทธิ์ต่อการซื้อรถ 1 คัน
  2. ลูกค้าผู้ซื้อรถในเชิงพาณิชย์ ขายกลุ่ม (Fleet) รวมถึงรถที่ซื้อขายภายใต้เงื่อนไขพิเศษอื่น ๆ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้
  3. ของรางวัลตลอดกิจกรรมมีจำนวน 70 รางวัล มูลค่ารวมทั้งสิ้น 2,707,500 บาท มีรายละเอียดดังนี้
   • รางวัลที่ 1 ทองคำหนัก 3 บาท มูลค่ารางวัลละ 85,500 บาท จำนวน 5 รางวัล
   • รางวัลที่ 2 ทองคำหนัก 2 บาท มูลค่ารางวัลละ 57,000 บาท จำนวน 15 รางวัล
   • รางวัลที่ 3 ทองคำหนัก 1 บาท มูลค่ารางวัลละ 28,500 บาท จำนวน 50 รางวัล
   หมายเหตุ  ของรางวัลเป็นทองคำแท่ง 96.5% ตามประกาศสมาคมค้าทองคำ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ราคาบาทละ 28,500 บาท
  4. จับรางวัลในวันที่ 5 เมษายน 2565
  5. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 7 เมษายน 2565

ข้อกำหนดของกิจกรรม

 1. บริษัทฯ จะทำการจัดพิมพ์รายชื่อผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดลงบนกระดาษเพื่อตัดเป็นชิ้นส่วน และรวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมดมาใช้ในการจับรางวัล โดยบริษัทจะทำการจับรายชื่อผู้โชคดีต่อหน้าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในวันและเวลาที่กำหนด ณ บริษัท นิสสัน มอเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 54 หมู่ 2 ถนนบางนา-ตราด กม.22 ต.ศีรษะจระเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 เวลา 13.00 น.
 2. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ Website: Nissan.co.th, Facebook: Nissan Thailand
 3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจับรางวัลสำรองไว้ใช้ในกรณีที่ผู้โชคดีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน, ขัดต่อข้อกำหนดของกิจกรรม, สละสิทธิ์ และ/หรือไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ได้ โดยบริษัทจะติดต่อผู้ได้รับรางวัลสำรองถัดไป
 4. สงวนสิทธิ์สำหรับผู้โชคดีสามารถรับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียวตลอดกิจกรรม
 5. ผลการจับรางวัลของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและเป็นที่สุด
 6. ใบอนุญาตเลขที่ 2/2565 ออกให้ ณ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

การติดต่อรับรางวัล

 1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่า 1,000 บาท ขึ้นไป ต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล
 2. ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อกลับทางโทรศัพท์จากผู้จำหน่ายนิสสันที่ออกรถ เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการรับรางวัล รวมถึงรายละเอียดต่าง ๆ ในการรับรางวัลตามเงื่อนไขของการจัดกิจกรรม
 3. เอกสารในการติดต่อรับรางวัล ได้แก่
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
  • หลักฐานการชำระเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล
  • สำเนาสมุดทะเบียนรถ หรือเอกสารการซื้อรถอื่น ๆ ที่แสดงว่าผู้โชคดีเป็นผู้ครอบครอง
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์แจกของรางวัลให้กับผู้โชคดีที่ออกรถภายใน 31 มีนาคม 2565 เท่านั้น
 5. สงวนสิทธิ์การรับของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นได้ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 6. ในกรณีที่บริษัทฯไม่ได้รับการติดต่อเพื่อรับรางวัลภายใน 30 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อ  บริษัทฯจะถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการรับรางวัลดังกล่าว และจะมอบของรางวัลให้กับผู้โชคดีสำรองในลำดับถัดไป
 7. ค่าใช้จ่ายทุกรายการที่เกี่ยวข้องกับการที่ผู้โชคดีเดินทางมารับรางวัล ณ สถานที่ที่บริษัทฯกำหนด ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวด้วยตนเอง
 8. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจและตกลงยอมรับให้บริษัท และ/หรือให้ผู้ให้บริการของบริษัทใช้ชื่อ ภาพ เสียง ที่เกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมในสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควรโดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์เรียกร้องให้ได้มาซึ่งค่าตอบแทนเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น
 9. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดตามกติกาและเงื่อนไขของการจัดกิจกรรมชิงโชคนี้ทุกประการ
 10. พนักงานและบุคคลในครอบครัวของพนักงานของบริษัท นิสสัน มอเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด   บริษัทในเครือผู้จำหน่ายรถยนต์นิสสัน บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการดำเนินงาน ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้
 11. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โชว์รูมนิสสันทั่วประเทศ และ Nissan Call Center โทร. 02-401-9600 ในวันและเวลาทำการ 09.00 – 17.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม NISSAN 2022 Golden Week จำนวน 70 รางวัล

จับรางวัลวันที่ 5 เมษายน 2565 ณ บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ถ.บางนา-ตราด กม.22 จ.สมุทรปราการ

รางวัลที่ 1  ทองคำหนัก 3 บาท มูลค่ารางวัลละ 85,500 บาท จำนวน 5 รางวัล

ชื่อ-สกุล ผู้โชคดี

รุ่นรถที่ซื้อ

1. คุณ อำนาจ ทรัพย์เขียน

ALMERA 1.0T VL CVT

2. คุณ นภสร รมทอง

ALMERA 1.0T VL CVT

3. คุณ สุจิตรา เวิ่นทอง

KICKS e-POWER 95kW VL (2-tone Int) KICK Premier

4. คุณ อภิชาติ โคตะมูล

ALMERA 1.0T V CVT

5. คุณ มานพ ทองดอนแอ

TERRA MC 2.3 VL 4WD 7AT

รางวัลที่ 2  ทองคำหนัก 2 บาท มูลค่ารางวัลละ 57,000 บาท จำนวน 15 รางวัล

ชื่อ-สกุล ผู้โชคดี

รุ่นรถที่ซื้อ

1. คุณ สายฝน ไชยวรรณ์

ALMERA 1.0T EL CVT

2. คุณ พรรษา เขาโคกกรวด

NOTE 20MY 1.2 VL CVT

3. คุณ ศิริชัย วันเพ็ง

NAVARA MC KC SL 6MT

4. คุณ ธนานันท์ ดวงกุลสา

NAVARA MC DC 4WD VL 7AT

5. คุณ สุวิทย์ ใจเพียร

NAVARA MC DC Calibre V 7AT

6. คุณ สถาพร ทองหอม

NAVARA MC DC PRO-2X 7AT

7. คุณ ทนงศักดิ์ หาพุทธา

NAVARA MC KC SL 6MT

8. คุณ วิภาดา อินทะมนต์

ALMERA 1.0T EL CVT

9. คุณ ธวัชชัย จุลปาน

ALMERA 1.0T V CVT

10. คุณ เสรี จิตรเวช

NAVARA MC SC 4WD SL 6MT

11. คุณ เอกนริน ชนะเศรษฐ

NAVARA MC KC E 6MT

12. คุณ บุญญฤทธิ์ กิจสูงเนิน

NAVARA MC KC Calibre V 6MT

13. คุณ สมทรง คงวัฒนะ

NAVARA MC DC PRO-2X 7AT

14. คุณ สุชาติ ชัยวงศ์

ALMERA 1.0T V CVT

15. คุณ สายทอง ทั่งพิมพ์

NAVARA MC SC SL 6MT

รางวัลที่ 3  ทองคำหนัก 1 บาท มูลค่ารางวัลละ 28,500 บาท จำนวน 50 รางวัล

ชื่อ-สกุล ผู้โชคดี

รุ่นรถที่ซื้อ

1. คุณ อัญชลี รอดพุก

MARCH 19MY 1.2E CVT

2. คุณ สุนันทา พยุงน้อย

NOTE 20MY 1.2 V CVT

3. คุณ ทนงศักดิ์ นันติยะ

NOTE 20MY 1.2 VL CVT

4. คุณ วงศกร รัตนพันธ์

KICKS e-POWER 95kW VL

5. คุณ รัตนา พฤกษะศรี

ALMERA 1.0T EL CVT

6. คุณ ฉัตรชัย เพ็ชรใจบุญ

MARCH 19MY 1.2E CVT

7. คุณ นงนุช วงศ์กระทุ่มทอง

NAVARA MC SC 4WD SL 6MT

8. คุณ สุภาพร ฝั้นปวน

NAVARA MC KC E 6MT

9. คุณ ชัยยศ เที่ยงกระโทก

NAVARA MC SC SL 6MT

10. คุณ วิภัก อันพิมพ์

NAVARA MC SC SL 6MT

11. คุณ ยุพิน ราโช

NOTE 20MY 1.2 VL CVT

12. คุณ อิศวัชร นิลวงค์

ALMERA 1.0T VL CVT

13. คุณ อัญชลี พวงสุข

ALMERA 1.0T V CVT

14. คุณ สำลี สินทรัพย์

ALMERA 1.0T V CVT

15. คุณ ชาญณรงค์ ป่าจิก

ALMERA 1.0T EL CVT

16. คุณ เจียง มัน

NOTE 20MY 1.2 V CVT

17. บริษัท เร็ปเทก เซอร์วิส จำกัด

TERRA MC 2.3 VL 4WD 7AT

18. คุณ ปัญจรัตน์ รอดทิม

KICKS e-POWER 95kW VL

19. คุณ กิตติศักดิ์ อันอาน

ALMERA 1.0T V CVT

20. คุณ อังคณา สงเคราะห์

ALMERA 1.0T VL CVT

21. คุณ รุ่งอรุณ ทองที

NAVARA MC KC E 6MT

22. คุณ สมคิด รุ่งเรือง

TERRA MC 2.3 VL 4WD 7AT

23. คุณ ทักษพร ดีปินไซร์

ALMERA 1.0T V SPORTECH CVT

24. คุณ นฤมล เชอร์

ALMERA 1.0T V CVT

25. คุณ ฌิชาภัทร ทองแสน

ALMERA 1.0T EL CVT

26. คุณ กัญญา วิรัชกุล

MARCH 19MY 1.2E CVT

27. จ.ส.อ.กิตติพงษ์ นวลกรม

ALMERA 1.0T EL CVT

28. คุณ รัฐพล จองยุ้น

ALMERA 1.0T VL CVT

29. คุณ พิศณุ ลุนสิน

ALMERA 1.0T V CVT

30. คุณ กฤษณะ จันทะกล

ALMERA 22MY 1.0T V CVT

31. คุณ พรพจน์ แววสูงเนิน

NAVARA MC KC Calibre V 6MT

32. คุณ สุรัสวดี ชูชื่น

NOTE 20MY 1.2 E CVT

33. คุณ พชรา รัตนปิติกรณ์

KICKS e-POWER 95kW V

34. คุณ สุชาดา ศรีสะกา

ALMERA 1.0T VL CVT

35. คุณ เม่า ดรุมเมอร์

NOTE 20MY 1.2 VL CVT

36. คุณ นที แมลงภู่

MARCH 19MY 1.2E CVT

37. คุณ วิทยา ลันทม

NAVARA MC KC Calibre V 6MT

38. คุณ ขวัญชัย จันทร์หอม

NAVARA MC DC PRO-2X 7AT

39. คุณ ณัฐนิชา วาจามธุระ

ALMERA 1.0T V SPORTECH CVT

40. คุณ ธราพงษ์ หอมหวล

KICKS e-POWER 95kW VL

41. คุณ แสงจันทร์ การะจักษ์

MARCH 19MY 1.2E CVT

42. คุณ เพ็ญษิณี แสนประสิทธิ์

NAVARA MC SC S 6MT

43. คุณ อนุวัฒน์ วิชาชัย

ALMERA 1.0T VL SPORTECH CVT

44. คุณ อานนท์ อ้นภู่

NAVARA MC KC SL 6MT

45. คุณ กิตติ์ศรา ทิพรัตน์

MARCH 19MY 1.2E CVT

46. คุณ มารวย มีฤทธิ์

ALMERA 1.0T VL CVT

47. คุณ ฤทธิคม สุภาษร

ALMERA 1.0T VL CVT

48. คุณ สุวรรณา สมเคราะห์

ALMERA 1.0T V CVT

49. คุณ พนิตา ฉันทไกรวัฒน์

NAVARA MC SC S 6MT

50. คุณ สนอง เข็มทอง

NAVARA MC KC Calibre V 6MT

การติดต่อรับรางวัล

(1) ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป ต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล
(2) บริษัทฯ จะโทร.ติดต่อไปยังผู้โชคดีตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้บริษัทไว้  เพื่อแจ้งให้นำส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และหลักฐานการชำระเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย  
(3) สงวนสิทธิ์การรับของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่น และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
(4) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์แจกรางวัลให้กับผู้โชคดีที่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมเท่านั้น
(5) ในกรณีที่บริษัทฯไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ภายใน 30 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อ  บริษัทฯจะถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการรับรางวัลดังกล่าว และจะมอบของรางวัลให้กับผู้โชคดีสำรองในลำดับถัดไป
(6) ค่าใช้จ่ายทุกรายการที่เกี่ยวข้องกับการที่ผู้โชคดีเดินทางมาติดต่อรับรางวัล ณ สถานที่ที่บริษัทฯกำหนด  ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวด้วยตนเอง
(7) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โชว์รูมนิสสันที่ผู้โชคดีได้ทำการซื้อรถ หรือ Nissan Call Center
โทร. 02-401-9600 ในวันและเวลาทำการ 09.00 – 17.00 น.