NAVARA 2.5 DIESEL (6.9)

NAVARA 2.5 DIESEL (5.3L)

NAVARA 2.5 BENZINE

หมายเหตุ

  • เป็นราคาสำรวจ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560
  • เป็นราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ราคาน้ำมันเครื่องอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับเกรดของน้ำมัน โดยราคาน้ำมันเครื่องที่แสดงในตารางเป็นราคาน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์
  • เป็นการคำนวณโดยใช้อัตราค่าแรงมาตรฐาน (อัตราค่าแรงอาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่)
  • เป็นประมาณการของค่าใช้จ่ายพื้นฐานในการตรวจเช็คตามระยะทางหรือเวลา โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดจากการใช้งานจริง
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าบริการ ราคาอะไหล่และเงื่อนไขการรับประกันงานซ่อม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • พิมพ์ผิด-ตก ยกเว้น