Step1 Find Dealer
ค้นหาศูนย์บริการที่คุณต้องการเข้ารับบริการ (เฉพาะศูนย์บริการที่รองรับการนัดหมายออนไลน์)
Step2 Complete Form
กรอกรายละเอียดของคุณและรถของคุณ จากนั้นเลือกวันและเวลาที่ต้องการเข้ารับบริการ
Step3 Confirmation
เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันการนัดหมายเข้ารับบริการ

โปรดใส่หมายเลขทะเบียนรถของคุณในรูปแบบต่อไปนี้ : สูงสุดไม่เกิน 7 ตัว, ไม่ต้องเว้นช่องว่างหรือใส่สัญลักษณ์ใด ๆ

บางศูนย์บริการปิดทำการวันอาทิตย์ หลังทำการนัดหมายพนักงานจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการนัดหมาย

รายละเอียดของผู้นัดหมาย

* กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน