ซื้อรถลุ้นโชค แค่โหลดแอพ ตอบ ส่ง /เข้าศูนย์ฯ ลุ้นโชค แค่โหลดแอพ ตอบ ส่ง

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากแคมเปญ

ซื้อรถลุ้นโชค แค่โหลดแอพ ตอบ ส่ง /เข้าศูนย์ฯ ลุ้นโชค แค่โหลดแอพ ตอบ ส่ง

คุณอภินันท์ อรุณินทร์ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริหารความพึงพอใจลูกค้า ได้เป็นประธานในพิธีจับรางวัลหาผู้โชคดีจากแคมเปญ ซื้อรถลุ้นโชค แค่โหลดแอพ ตอบ ส่ง /เข้าศูนย์ฯ ลุ้นโชค แค่โหลดแอพ ตอบ ส่ง เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น.

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านที่ได้รับรางวัลในแคมเปญ

ซื้อรถลุ้นโชค แค่โหลดแอพ ตอบ ส่ง /เข้าศูนย์ฯ ลุ้นโชค แค่โหลดแอพ ตอบ ส่ง”

ตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

รางวัลด้านขาย “ซื้อรถลุ้นโชค แค่โหลดแอพ ตอบ ส่ง”

รางวัลที่ 1 รถยนต์ Nissan Note 1.2VL CVT พร้อมอุปกรณ์ตกแต่ง มูลค่ารางวัลละ 669,000 บาท

(จำนวน 1 รางวัล)

คุณสุรชัย มณีวรรณ์

รางวัลที่ 2 โทรศัพท์ ซัมซุง โน้ต9 Samsung Galaxy Note9 (128GB) มูลค่ารางวัลละ 33,900 บาท

(จำนวน 5 รางวัล)

คุณจุฑาทิพย์ วัฒนาศุภผล
คุณรัตนา บานเย็นประสบสุข
คุณยุทธพงศ์ สิทธิเขต
คุณพรพิสุทธิ์ สุดรัก
คุณนิตยา มนเทซินี

รางวัลที่ 3 บัตรกำนัลสตาบัค Starbuck Gift Card มูลค่ารางวัลละ 300 บาท

(จำนวน 300 รางวัล)

คุณลำไพ พิมวัน คุณทวิติยา สีนวล คุณนพัชณัณต์ ไชยพิมพา
คุณกมลวรรณ ใจธง คุณประหยัด ไกลกล คุณนริศ โฉมอุภัย
คุณพรทิพย์ พ่วงทอง คุณจันทร์เพ็ญ แก้วนนท์ คุณอรดี สิทธิไชย
คุณณัฐฏ์ภศา วงค์บุญมา คุณเตือนใจ บุ้งทอง คุณอรภา ใจผ่อง
คุณภุชงค์ ภิระบรรณ์ คุณซูไรนี หะแว คุณคำพันธ์ อ่างสิน
คุณอรรถพล ตันจันทร์พงศ์ คุณณรงค์ศักดิ์ พัสดุ คุณจิตติมา ตาใจ
คุณพลพิทักษ์ บางแก้ว คุณสุนทร นามผลดี คุณกานต์ธิดา หนุนภักดี
คุณโอปอ ชนะบางแก้ว คุณอำนาจ รัตนะ คุณรัตนา โกสินทร์
คุณบรรดาศักดิ์ ฉายแสงจันทร์ คุณธรรมนูญ กาญจนสำราญวงศ์ คุณวรัญญา สอนน้วม
คุณสัตยา ชาลีเขียว คุณอรอุมา สิงหาพันธ์ คุณคัศรียา เอกวัฒนานนท์
คุณพิษณุ แสงแก้ว คุณอนุพงษ์ อนุดิลกไพศาล คุณภารดา มะโรงมืด
คุณนงคราญ ชมภูศรี คุณวัฒนา กมลวรพิพัฒน์ คุณธนภัทร แฉ่สูงเนิน
คุณพิวาส สุทธิโธ คุณณัฐนันท์ โนดไธสง คุณสมชาย สุธงษา
คุณศิริรัตน์ สิงห์เหาะ คุณโสรี โคตะพันธ์ คุณอัยรา กายิน
คุณพรพิทักษ์ นิ่มอนงค์ คุณธวัชชัย ธรเสนา คุณเกียรติศักดิ์ เพชรจำรัส
คุณอารีย์ เสวกวัง คุณศวัณดา ไตรโชค คุณเสถียร สุนลี
คุณนันทวัฒน์ ใจคำ คุณธนวัฒน์ อิ่มอาบ คุณรำไพพรรณ นามดี
คุณพัชรี ตั้นเซ็ง คุณวัชระ พรมมา คุณสกุลรัตน์ กำมะนันทา
คุณลิขิต สถิตย์ชนม์ คุณนิตย์ แสนบุญเรือง คุณน้ำอ้อย จันทร์เพ็ญ
คุณสำราญ สุขเกื้อ คุณพิทักษ์ ศรีโยธา คุณอุดม เกตหลำ
คุณปิยะนารถ ขำน้อย คุณเสกสรร ณ นคร คุณสมพร เจริญผล
คุณซาการียา หะยีดอเลง คุณอธิราช นิ่มอนันต์ คุณปกรณ์ สวนสมัย
คุณนพคุณ จองคำ คุณนิฐิพงษ์ ยิ้มศฺิริ คุณใฝ ชมทอง
คุณอิทธิพล พระวิสัตย์ คุณวราภัสร์ กล่อมเกลา คุณภิญญาพัชญ์ ใจบัว
คุณอุโฆษณ์ จรัณยานนท์ คุณประสิทธิ์ วงศิริ คุณปาณิสา ปลื้มจิตร
คุณสีตีพาตีเม๊าะ เจ๊ะเงาะ คุณเสาวณีย์ ลักษณะจันทร์ คุณวรรณนิภา ภาคทอง
คุณอัญชพร โพนพันธ์ คุณธวัชชัย พัวปรียวัฒนา คุณอุไรรัตน์ บุญทูน
คุณชาญชัย เสาร์ทอง คุณเอื้อมเดือน ธรรมสุภา คุณวินัตย์ ชรินทร์
คุณจนันญา หอละเอียด คุณนันทยศ จักรเสน คุณประสิทธิ์ เพชรแทน
คุณจารุพร นรินทร์รักษ์ คุณนูรีแซ อูมูดี คุณจารักษ์ หวังใจ
คุณบุญฤทธิ์ เหมทานนท์ คุณแดง ถุงจันทร์ คุณกันหา กิตติธนโศภิษฐ์
คุณธัญญลักณ์ นันต๊ะรัตน์ คุณศิวาพร วิรัชลาภ คุณกุศล ภูผาทิพย์
คุณวารีรัตน์ แสนอุบล คุณรินทร์ลภัส ชัยหิรัญกิตติ์ คุณการันย์ ศรีสุก
คุณนพรัตน์ กังวโล คุณอริสรา อินทร์ตา คุณประภาภรณ์ ลีลาศิริวณิชย์
คุณเทวา ทรายบุญ คุณวิชาญ แสงสีดำ คุณอภิสรา นิยมพงษ์รักไทย
คุณภารยา จันทร์จำปา คุณสุภาวดี ปิ่นเพ็ชร คุณเสาวลักษณ์ ไหลไผ่ทอง
คุณภัคจิรา เปรื่องเดช คุณสุดา ตรีสัจจธรรม คุณนัฐพงษ์ เนตรแสงสี
คุณธวัชชัย ชิตบุตร คุณศิรวิทย์ แกมจินดา คุณปกรวิชฎ จันทร์ทา
คุณประทุมมา ทับทิมหิน คุณวิเชียร เผ่าพันธ์ คุณไพศาล โพธิ์สวัสดิ์
คุณพรรณิภา วรพันธ์ คุณณัฏยา ชาตอริยะกุล คุณวัชราภรณ์ เฮงประสิทธิ์
คุณพรทิพย์ บัญลือสิงห์ คุณอรุณรัตน์ เชื้อนาค คุณรอกีเย๊าะ บาโงยปือแต
คุณธีระวัฒน์ จันต๊ะตึง คุณพชรอร พระคุณ คุณนริศา ตั้งภากรณ์
คุณเชาวฤทธิ์ คำอด คุณสมบูรณ์ บุญช่วย คุณลัดดาวัลย์ โนนสังข์
คุณสุวนันท์ เข็มพรหม คุณสายฝน บังศรี คุณเศรษฐบุตร อุดมวงศ์ทรัพย์
คุณวัชระ พลเยี่ยม คุณรุ้งเรือง ฝ่ายธาตุ คุณประสิทธิ ฝ่ายมา
คุณวลัยพร ชุมภูแสง คุณโรจน์ศักดิ์ เติมทรัพย์ คุณสุวพัชร สุยะรา
คุณยุวพร คำหมื่น คุณนิรุสนีย์ นิมูดอ คุณชาญวิทย์ จันทร์มณี
คุณชูศักดิ์ แย้มยล คุณอารณ มะแซ คุณทิวากร พวงมาลัย
คุณสุขพชัย ธัพย์มูล คุณณปภัช สูติอุทัย คุณกุลวดี แสงแก้ว
คุณองอาจ อินแหยม คุณกรกนก ขุนเสถียร คุณพิกุลทิพย์ พุทธสาวงษ์
คุณณัฐวุฒิ พรหมมั่ง คุณมงคล อภิรมย์วารี คุณสุรชาติ เสาร์ตาคำ
คุณภาคภูมิ คุสิตา คุณสุนิสา เทพธานี คุณทัศนีย์ ทิพย์ดาลา
คุณมนตรี พูลเพิ่ม คุณปรียานุช เนินแสง คุณมลชัย สังพิมพ์
คุณจิราวัลย์ อินทรักษา คุณศุภรดา สุดสงวน คุณสันติ คำพิมพ์
คุณอภิญญา วุฒิโอสถ คุณดิเรก โตยอ คุณผิวทอง ท่อนจันทร์
คุณจารุณี เวียงแก้ว คุณศุภชัย อุ่มสันติศักดิ์ คุณพินิจ ลาภวิสุทธิสาโรจน์
คุณพุฒิพงศ์ อมรเมธากุล คุณวันชลิต กลิ่นเชย คุณพันตรีวิชานนท์  แดงสร้อย 
คุณสุชาติ อินทร์อุดม คุณเกษม มะสะ คุณฉัตริน ภูมิเขต
คุณภัทร์นันท์ ปัญญาสกุลวงศ์ คุณกานต์พิชชา แหลมทอง คุณสุรพล เขาทอง
คุณกิรณา อินทนาศักดิ์ คุณรจนากร รักคำมี คุณอนุรักษ์ ปิงวงศ์
คุณประสิทธิ์ ชาชมราช คุณอรสา โพธิ์ชัยเลิศ คุณหิรัญย์สิริ พัตรสิงห์
คุณวิญญ สีสวัสดิ์ คุณไพบูลย์ อนันตะเศรษฐกูล คุณโฉมลภี แสงเจริญ
คุณนภา พลเยี่ยม คุณพิมพ์ปรียา จุฑากนิษฐ์ คุณสุวัฒน์ หนูเทพ
คุณบุณฑริกา บัวแดง ณอนุชา เปรมแสง คุณสุนิสา แหงมดี
คุณหามะ สือแมง คุณสุภาพร ชัยยศเจริญกุล คุณภิญญ์รดา ไชยวงศ์
คุณไพลิน อานุภาพ คุณอนงค์ ยกรัตน์ คุณวุฒิชัย ร่มเย็น
คุณพิทักษ์ ภูแสงศรี คุณสุภาพร คำอดุลย์ คุณณัฐนรี แสงเรือง
คุณธนมิตร เกตุเนียม คุณวันชัย ปานมีทรัพย์ คุณวีรพัฒน์ สกุลรัตน์
คุณซูฮารา เจ๊ะแต คุณชนม์นิภา รุ่งแสง คุณลลิตา ฮั่นตระกูล
คุณสำเริง ฤทธิ์เต็ม คุณนวรัตน์ ตั้งวรรณเศรษฐี คุณสมชาย อินปา
คุณเอกสิทธิ์ ธีระกุล คุณมานพ บุญกล้า คุณธัญญธร จิโรชดำรงกุล
คุณจำเนียร หอมรื่น คุณพิชชาภา ลักษร คุณอนันต์ อันไพศาล
คุณธนากร ปันเป็ก คุณสือมัง ตาเย๊ะ คุณภักดาภาคีนี แว่นสีลา
คุณฉันทนา ทันสมัย คุณพัฒนวงศ์ กุลประยงค์ คุณคณิคา จันทรักษา
คุณศุภกร แก้วโทน คุณพิสิทธิ์ ธรรมจันทร์ คุณอุทิศ สายโสดา
คุณสองเมือง หน่อกุณา คุณวรรณทูร ขุนวงค์ คุณนิศารันต์ พัดมนทา
คุณอานันท์นิตย์ สุรินทร์ตา คุณวิภารัตน์ หิรัญเพิ่ม คุณสมบูรณ์ สร้อยจินดา
คุณคัมภีร์ วราภิบาล คุณเพลิน เหนือร้อยเอ็ด คุณสายัณห์ มูหหะมัด
คุณระพีพรรณ พรหมพันธุ์ใจ คุณศักรินทร์ เสมอภาค คุณอรนุช ว่องไวเวโรจน์
คุณน้ำผึ้ง ใบบัว คุณยศมล จงเจียมศักดิ์ คุณเปรมยุดา บุญจูง
คุณธรรสิณี สืบดี คุณจิรกมล ศิลปบรรเลง คุณภานุกร อ่อนขวัญ
คุณสมาบัติ วุธานันท์ คุณรชต เพชรสวัสดิ์ คุณสมชาย แข็งแรง
คุณอาสีสะ เจ๊ะมุ คุณธีระพงษ์ ปารมี คุณโซเฟีย สาเมาะ
คุณโชคชัย สว่างแสง คุณอิงอร อินทรา คุณสมหญิง สิริ
คุณมุกอันดา นามโคตร คุณอานนท์ ชาติมนตรี คุณวิทยา เจียมลากล
คุณวิทยา คาระวะ คุณจารุภา ดีเสมอ คุณอารีนิง แลรอซา
คุณวชิระ พรมดวงศรี คุณนลิณา วัฒนกุล คุณสุกัญญา อิทธินันท์ธารี
คุณวิน เชียงหลง คุณศรินทรา สุจิตตกุล คุณพนาทร ต่ายอ้น
คุณเสาวลักษณ์ ประทุมเคน คุณภัสรา เขียวทอง  คุณ Philippe SALMON
คุณสุดารัตน์ เนตรสุวรรณ คุณซอฟียา กิ้มเกี้ยม คุณบุญเตือน คะเชนทร
คุณรุ้งนภา แก้วดา คุณอภิญญา แปรนาราช คุณทัตติยา ฤกษ์วิถี
คุณณัฐพล ทองจันทร์ คุณวรเมธ พานศิริโรจน์ คุณสุวัฒน์ชัย พุ่มแก้ว
คุณกุลภัสสร์ เวียงสมุทร คุณสาธิต ศิริเติม คุณโชติรส พิมพ์สอน
คุณมัทนา หงษ์ทอง คุณผกาสินี ทาธิษา คุณปทุมมา สุขต้อง
คุณจันทร์ โพชรา คุณดวงพร วรพินท์ คุณนิกร แก้วมาลา
คุณอาจรีย์ คูหาวิชานันท์ คุณนูรีแซ บุตรเหล่ คุณอภิศักดิ์ จุนรัมย์
คุณวลัยลักษณ์ มหาสมบูรณ์ คุณสุพิชชา ใจบุญ คุณวุฒิชัย ชูเอียด
คุณธนพัฒน์ จันทร์สุข คุณพรทิพย์ คงนิล คุณสายัณต์ บัณฑิต
คุณปราโมทย์ เสาแก้ว คุณปัทมา นาคทอง คุณพรพรรณ สัมฤทธิ์ดี
คุณสกาวเดือน ขาวดา คุณศรัณยพงค์ อ่อนอำไพ คุณดารุณี หลังสัน

รางวัลด้านบริการ “เข้าศูนย์ลุ้นโชค แค่โหลดแอพ ตอบ ส่ง”

รางวัลที่ 1 โทรศัพท์ ซัมซุง โน้ต9 Samsung Galaxy Note9 (128GB) มูลค่ารางวัลละ 33,900 บาท

(จำนวน 5 รางวัล)

คุณนาฏอนงค์ คำผม
คุณธวัชชัย ดำรอด
คุณรุ่งทิพย์ ธนวัฒจินดา
คุณเกศินี เหล่าวงโคตร
คุณวัฒนะ เลิศวรรธนะสิน

รางวัลที่ 2 นาฬิกาอัจฉริยะ Garmin Smart watch รุ่น 935 มูลค่ารางวัลละ 17,990 บาท

(จำนวน 30 รางวัล)

คุณจิราพร เพ็งหมู คุณจักรกฤษณ์ อภิญญาสุวรรณ คุณณัฐพร หนูเล็ก
คุณกฤษฎา กาจนเตมี คุณกิตติเดช เข้าใจการ คุณหริกูล อารีกุล
คุณสรเดช แซ่เต๋า คุณสุภาพร บุญพวง คุณจักรพันธ์ ประกอบแก้ว
คุณเสาวลักษณ์ บัวทอง คุณกัญญารัตน์ จูคง คุณอมรเทพ วานิชชา
คุณพรนลิน เรืองแพ คุณสิริกาญจน์ แสงวันดี คุณขันติชัย เผื่อนปฐม
คุณอรรณพ ยินดีรส คุณจักรนรินทร์ แก้วคงพาน คุณวรัตนันท์ บุตรสิริชวนิธิ
คุณนาวาโท ศักดิ์นฤน  กระบวนรัตน์ คุณดารัน ม่วงอยู่มิน คุณกิตติภณ ธรรมสโรช
คุณรัชฎาภรณ์ เสนประดิษฐ์ คุณธีรพัฒน์ สีบุตรา คุณชนุตร์ กาญจนเวชกุล
คุณธีรศักดิ์ เสาร์จันทร์ คุณฟอง คำจันทร์ คุณรัฐศิษฐฺ์ เสมภิภัฒน์
คุณภาณุมาศ กสิยะพัท คุณสริญญา จิระทวีลาภ คุณธีรศักดิ์ นพพลั้ง

รางวัลที่ 3 บัตรกำนัลสตาบัค Starbuck Gift Card มูลค่ารางวัลละ 300 บาท

(จำนวน 500 รางวัล)

คุณจุฑากาญจน์ สิทธิการ คุณเดชา ชุณหเจริญ คุณกิติพงษ์ คงประสม
คุณจิรวัฒน์ วิทิตเสถียร คุณสุวรรณพร วัฒนธนันต์ คุณวินัย ผลทิพย์
ร.ต.พรเทพ กระแสทรัพย์ คุณกิติศักดิ์ ภาดี คุณสุริยา ราชพงษ์
คุณฐรินดา ธรรมสอน คุณนารี แสงมุกด์ คุณทวีศักดิ์ ปีจัตุรัส
คุณสุทธิพงษ์ ราศรี คุณทวี ธนุภาพรังสรรค์ คุณจิรายุ คนคล่อง
คุณศุลีพร อุระวัฒนพันธุ์ คุณอรรถพร สิงห์เมือง คุณวชิรพล รัตนไพศาล
คุณสุพัฒนารี   เทียนมณี คุณประไพพร สุทธิเทพ คุณนุชจรีย์ เกิดนานา
คุณนิติกร บุญประเสริฐ คุณกัลยาวรรณ วรษา คุณอาภาพร ชัยสุรินทร์
คุณนิลาวัลย์ คำจ่าง คุณพิศิฐพงศ์ พิมราช คุณโกสิทธิ์ ขันสองคอน
คุณรพีพงษ์ แช่มพงษ์อนันท์ คุณอังสุมา กุณโฮง คุณสุรพรชัย  ตุ้ยใหม่
คุณกฤษดา  เลาหวนิช คุณจุฬาลักษณ์ คีรีรัตน์ คุณศุภกิจ กลัมภัก
คุณโอฬาร เมืองวงศ์ คุณไพบูลย์ มากระจันทร์ คุณกิตติ วัจนาคมกุล
คุณเพชรนคร น้อยพ่วง คุณวิจิตร หมัดหมัน คุณวิภาดา จำนงสงวนนาม
คุณสมทรง สิทธิพรหม คุณเสริญ เวียนสาว คุณรณฤทธิ์ ขอสันติกุล
คุณพยุงศักดิ์  ภามัง คุณประพันธ์ ขันธ์เงิน คุณสกีวรรณ อุดมวงศ์
คุณภัทรายุทธ ก้านอินทร์ คุณเสกสรรค์  ชินมาตร คุณผเด็จ หงษ์มณี
คุณทัชชา  คำมูลดี คุณกนกวรรณ มั่นธรณ์ คุณมนตรี กานุสนธ์
คุณนาลอน ว่องไว คุณวิสิฐศักดิ์ คงคา คุณสมเกียรติ สุวรรณแทน
คุณเรวัตร คงทรัตน์ คุณภาคิน แซ่โค้ว คุณวิษณุกร เทพอักษร
คุณกานดา ปิ่นวิถี คุณพงศ์พิสิษฐ์ บุญนิรันดร์ คุณชนินทร์ ศรีวิเศษสม
คุณเวชศักดิ์ สินเปรม คุณอนุชา แซ่ลิ้ม คุณขจรศักดิ์ กองชนะ
คุณธนวุฒิ วุฒิธนกุล คุณบุณยกร ผลดีเยี่ยม คุณวชิระ พุทธิแจ่ม
คุณอนุสรณ์ คำอาจ คุณเศรษฐวิทย์ อิ่มศิริ คุณปารย์พิชชา พีรวศินสกุล
คุณชัยนิรันดร์ สวัสดีนฤนาท คุณธันวา  บุญเกตุ คุณวิภา สีสุดทา
คุณธมลวรรณ นาวาทอง คุณฐาปณวัฒน์ สัตบุษญาทิตย์ คุณสิทธิพล แขวงอุบล
คุณอิสราวดี สินเจริญ คุณวิไลวรรณ ทองมูล คุณนันทนา กลิ่นสุนทร
คุณวิจิตพร อัตตะนันท์ คุณจิราพร ทองนุ่ม คุณอัญญา อิศรเสนา ณ อยุธยา
คุณสนธิ สินเจริญทรัพย์ คุณวีระพงษ์ สาธิตธรรมพร คุณกิจจา หมอกเจริญ
คุณเดือนเพ็ญ เพ็ญดารา คุณเฉลิมชาติ ศรีสว่าง คุณมนัชญา ทะอินทร์
คุณธีรัตม์ วิบูลย์ผล คุณมัลลิกา เสมรอด คุณอาณัติ จั่นเผือก
คุณมุทิตา คงแสนคำ คุณแวมะรอสือดี ดือราโอะ คุณกชพรรณ ดอกบัวทอง
คุณไชยยงค์  บัวศรีคำ คุณอภิชัย สุคันธเมศ คุณพาตีเมาะ มามะ
คุณพิชญนันท์ เลิศพิริยะพัฒน์ คุณสตยานฤษ ปิ่นนิน คุณอัจฉรา เกียรติเจริญมิตร
คุณพิเนต สว่างภพ คุณกฤษฎา คลังธนัง คุณอรุณรัตน์ วิทยประสพชัย
คุณขวัญชัย  อโนทัยนาท คุณพรชัย โมราสุข คุณภูวนันท์ นิลกระวัตร์
คุณภาสกร เอี่ยมอมรเลิศ คุณอริสา ไผ่น้อย คุณทองพูน กางร่มกลาง
คุณสรรเสริญ ประสมทรัพย์ คุณวิริยะ วรปัญญา คุณขวัญรัก ภัทรโสภาคย์
คุณอดิสรณ์ กลั่นทอง คุณไพรัช  เอื้อวรวุธิ คุณบรรเล็ง โทบุดดี
คุณภัทรพล คงด้วยแก้ว คุณเขมชาติ บุญรุ่ง คุณอัญชพร โพนพันธ์
คุณสำรวม อินอิ่ม คุณสราวุธ วิเศษศิริ คุณสรัญญา พรมศิลา
คุณทิราภรณ์  ทองเปรม คุณสุทัตตา  ลิดเต็ม คุณฮาฟีซอล อูมูดี
คุณสมนึก วงษ์ลาษี คุณเศรษฐโชค  วงค์อมาตย์ คุณจุฑามณี มณีนาค
คุณกุลภัสสร แว่นประโคน คุณนวลวรรณ  สัตยพานิช คุณเดชา จันทาพูน
คุณธวัชชัย รสรื่น คุณพรพรรณ  พายเพรช คุณบุญชัย แซ่เฮ้ง
คุณกิตติศักดิ์ วิไลเลิศ คุณเจตนา เจตะวัฒนะ คุณชนะธรรมกร บุษยรัตน์
คุณพงษ์ภูเมศ หนูนิล คุณวรัลชญกรณ์ รุ่งแจ้ง คุณนพวงศ์ วรกุล
คุณภาวิณี แซ่เอี๊ยว คุณอภิชาติ จิกยอง คุณนิภาภรณ์ ศรีใจ
คุณปิยะวุฒิ เข็มทอง คุณุสุชาติ นักสำรวจ คุณพลผดุง ผดุงกุล
คุณสมชาย ศรีศักดิ์ดา คุณไพโรจน์  ยอดคุณธรรม คุณอดิศักดิ์ ประทุมทอง
คุณธนเมธ ฤกษ์ถนอม คุณสุภวรรณ พันสิ้ว คุณศรายุทธ ชื่นใจ
คุณประสิทธิ์ เพชรแทน คุณอรพรรณ  จักษุทารา คุณเมธินี นาคคงคำ
คุณนิตยา ปราบภัย คุณภาคย์ภูมิ นุกูลจิตร์กิจ คุณพัชราภรณ์ จันทราภิรมณ์
คุณหนูรักษ์  ไทยทวี คุณอธิพัชธ์ จินดาขัด คุณชุดาพร พละพันธุ์
คุณณัฐอาภา ประเสริฐศิลป์ คุณเพ็ญศิริ ศรีธร คุณเจริญ​ สุทธิชูจิต​
คุณสรยุทธ สุจจิตร์จูล คุณไชรัตน์  ศรีเผือก คุณบัญญัติ ม่วงพา
คุณวีระศักดิ์ อุทัยกรณ์ คุณไตรรัตน์ สวัสดิชัยกุล คุณสุภาพ พงษ์ปิยะรัตน์
คุณศิริวรรณ เยาวรัตน์ คุณชลธิชา สุธาพจน์ คุณบุญจันทร์ พันธ์วิไล
คุณเรืองวิทย์ เมืองมูล คุณกฤษฏา ศรีคงไทย คุณยุวศักดิ์ จงภักดี
คุณยุทธพงศ์  สิทธิเขต คุณอภินันท์ จันทิมา คุณวรวุฒิ เชวงเจริญกุล
คุณปรัชญา  บริบูนพานิช คุณศักดิ์ชัย โสกขุนทด คุณวิลัย ปิ่นใจ
คุณอำพร หมุ่ยศรี คุณอรอุมา อนุสรศรี คุณสุดารัตน์ มีมาก
คุณเกรียงชัย เตียวศิริทรัพย์ คุณเปรมวดี พิพัฒนาเวชกิจ คุณพิสิษฐ์ พสิษฐ์นพกร
คุณสุชีพ  จงประสิทธิ์ คุณสิทธิพันธ์ ยุรี คุณศิรินญา ศรีวรานนท์
คุณเอกชัย สิริมีสง่า คุณศิริพร ชื่นประภานุสรณ์ คุณฐาปนีย์ เรืองจิรนันท์
คุณชนากานต์ อารีวงศ์ คุณวีระวัฒน์  คำเมือง คุณชุติกาญน์ จันดี
คุณกิติศักดิ์ กองเกิด คุณอดิชัย  นราพงค์ คุณพิชญะ ลิ่มหะประเสริฐ
คุณรณกฤต ชาญสุทธิกนก คุณชานนท์ อินทร์พงษ์ คุณวศิน บุญซื่อ
คุณภูมิรัฐ ภูผา คุณเภอรินทร์ สุขคุ้ม คุณบรรจง ศรีอบเชย
คุณกนกวรรณ จันทะรัตน์ คุณกันยารัตน์ พวงมณี คุณสุนทร ลาพึง
คุณวุฒิไกร ชาญปัญญา คุณประวิทย์  แซ่อือ คุณวัชราภรณ์ ธนวชิราธร
คุณยุพิน ประทุมสินธุ์ คุณนูซีลา มะเย็ง คุณภานุพัฒน์ ตรีบุตรดี
คุณวีระพล เคลือเพชร คุณอติวิศว์ ภรรณพาดิพงดิ์ คุณถิระวุธ​ เพ็ชร​ยิ่ง​
คุณชัชวาล เรืองนิรันดร คุณณรงค์ฤทธิ์ พิจิตรศิริ คุณวิชญ์นวิน พิทักษ์โรจนะ
คุณมาลี แก้วเรือง คุณประพร หิริโอตัปปะ คุณชุมพล ศรีกะสอน
คุณฐาปณวัฒน์ สัตบุษญาทิตย์ คุณบุญเสริม  แม่นปืน คุณตฤณ ธรรมติกานนท์
คุณเกรียงไกร กฤณานนทกุล คุณพัชนีย์ ทนันชัย คุณกิตติศักดิ์ จัดเจนนาวี
คุณเสาวรส   เวลา คุณจันจิรา ชิณภา คุณชาตรี แสงไกร
คุณกรชัย  เพชรวรคุณ คุณอาทิตย์ เตรณานนท์ คุณสุชาติ ม่วงคง
คุณสุคุณ ตันติเจริญเกียรติ คุณอรพินทร์ ผุลละศิริ คุณโชคชัย สีมาธรรมทาน
คุณอภิชญา  นีลิลจน์ คุณสิทธิชัย เทวหสกูลทอง คุณกฤษฎา นิลชาติ
คุณสุรศักดิ์  เจริญศิริ คุณบุรพล ผ่านภพ คุณจิณณพัต ชื่นเจริญ
คุณสุกฤต ศิริขวัญพงศ์ เอกสิทธิ์ สิทธิโกศล คุณพัฒน์ลดา อานัญจวณิชย์
คุณฐากูร  ทองน้อย คุณจิรานุช เผ่าจำรูญ คุณวาณี ปั้นปรีชา
คุณอโนทัย  บัญฑิตพนา ธนภณ กอบโชคฤดีกุล คุณฉันทนา ทันสมัย
คุณณฐารินทร์ โรจน์จิรดำรงค์ คุณทวีทรัพย์ วันสุรินทร์ คุณสันต์ทศน์ รัตนเสถียร
คุณปิยะมิตร พิพัฒน์มโนมัย คุณเจษฎาพร หลุยจันทึก คุณกิตติคุณ เจริญศรี
คุณอัครินทร์ อริยชัยกีรติกุล คุณดรรชณี ใช้ริ้วเจริญ คุณวรเชษฐ์ ตันกุล
คุณภูวนาถ ลาดทุ่ง คุณจันท์ภัค ศิริตันติกร คุณพนิต คุณากรพิเชฐ
คุณอนันต์ชัย อ่อนศรี คุณทิพย์วรรณ รุ่งสว่าง คุณพงษ์พัฒน์ ศรีเหรา
คุณชฎาพร ทะสังขา คุณวรรณวิภา ฤทธิศิลป์ คุณเรวดี สันตานนท์
คุณอรองค์  ติยาทรัพย์ คุณปฎิภัทร ขุนนา คุณณปภัช ทองประเสริฐ
คุณอาคม  ดิฐสุวรรณ คุณปิยมาส เหมะวิบูลย์ คุณสุรศักดิ์ เลิศตลอดกาล
ร.ต.ฐากูร จันทรรังสี คุณกฤษฏิวัชร ชวลิตานนท์ คุณพงศพัฒน์ ภาระอุปมาเจริญ
คุณจามร อมรบัณฑุกุล คุณศุภลักษณ์ แซ่ว่าง คุณศุภธัช วุฒิวิทยพงศ์
คุณจินตนา  ทองเหลือ คุณสมภพ ม่วงเทศ คุณอนงค์ มีมูลผล
คุณอำนาจ ชาววัง คุณศุภรดา สุดสงวน คุณพลากร กังวาฬ
คุณเชาวลิต  จรัญศรี คุณอภิญญา นราธนากร คุณชัชนันท์ อึ้งเจริญไพศาล
คุณศุจินธร นาคกนก คุณจตุพล สีสมัย คุณรัตนพร โสป่าสัก
คุณสุวภัทร เชิดชินโชค คุณสมพงษ์ ผาทอง คุณเพียรพัฒน์ โฆษิตชัยวัฒน์
คุณสอางค์ศรี  ผโลดม คุณบดินทร์  แดงสุธา คุณสุภาภรณ์ สีมาวัน
คุณสุนิษา สัตยาวงศ์ คุณภัทราวดี ชัยเกษตรไพบูรณ์  
คุณกาญจนาพร ชัยมงคลศรี คุณเรืองฤทัย หมื่นตาบุตร  
คุณอดุลย์ สุวรรณทาน คุณเกษม เกราะแก้ว  
คุณกิตติศักดิ์  อำภัย คุณสุรชัย ศิริปรีชาวิทย์  
คุณอนุสรณ์ พิบูลจินดา คุณวิรัชญาภา บัวทอง  
คุณเกรียงศักดิ์ เทียงปา คุณชิดชนก มุณีแก้ว  
คุณภัชราภรณ์ โพธิ์ศรี คุณธีรพงศ์ สุวนาคะ  
คุณสุริยันต์  อำภัย คุณสิริวุฒิ ทองลมุล  
คุณจรินพิรุณ แหงหาญ คุณธรรมลักษณ์ มั่นคง  
คุณพีรวัส  เฟืองนา คุณวรวิทย์  อุษณีย์รุ่งเรือง  
คุณเชิญขวัญ เหลี่ยมคุณ คุณอัมลดา ราช  
คุณรณชัย สุดใจ คุณเรืองศักดิ์  กลิ่นสุคนธ์  
คุณประภัทร  บนทวีกุลสวัสดิ์ คุณราเมศ ชัยวณิชยา  
คุณธวัชชัย แสนอินภิบาล คุณกมลภัทร อุดม  
คุณมณสิชา ฐานะวุฑฒ์ คุณศศิธร นิเวชบรม  
คุณอานนท์ อ้นภู่ คุณวิชัย ลิ้มสุขเสรีกุล  
คุณเอกชัย เต่าทอง คุณณัฐกาญจน์ กิจแสงทอง  
คุณจาเนญ์ฌาฐ์ อินทวิวัฒน์ คุณยุทธพงศ์  จาดยางโทน  
คุณบังอร  อุบล คุณระมิงค์   สุขสุวรรณ  
คุณศุภเชษฐ กลางบุญเรือง คุณพูนทวี  แสงสมัคร  
คุณจันจิรา ผลพัฒนศักดิ์ คุณวราภรณ์ ปาลี  
คุณอรรถพล รุ่งเรืองวงค์ คุณธนวิทย์ โพธิ์ศรี  
คุณศิริกร อ่องสมบรูณ์ คุณพรเทพ นวลแก้ว  
คุณกษิดิ์เดช  ศรีอรุณ คุณพิมพ์ลดา ลีมหารุ่งเรือง  
คุณทวีวัฒน์  พูนในเมือง คุณยุวดี ฤทธิสนธิ์  
คุณปูชิตา  บุญทิพย์ คุณเพชรมุณี สุวรรณแก้ว  
คุณชัชชัย ธนากรพิพัฒนกุล คุณธวัชชัย แซ่ตี๋  
คุณวิภาวรรณ  ภูอองทอง คุณดุสิต  สินสุทจริต  
คุณพีระยุทธ  ศรีดา คุณมุทิตา  ทองธรรมชาติ  
คุณสุติพร พันธ์มีเกียรติ คุณณฤดี อมรกิจ  
คุณวัชรพงษ์ เรืองจิตต์ คุณโสภณ โพธิ์สาวงษ์  
คุณอัชนีย์   อยู่ประเสริฐ คุณณัฏฐสิทธิ์ บุญเจริญ  
คุณสุมิตร อาจณรงค์ คุณปรเมศวร์ กลิ่นศรีสุข  
คุณญาณิศา บุญเรือง คุณสรรเสริญ  คชเสน  
คุณพิมพ์ชนก พันธ์พืช คุณสินสวัสดิ์ ศิริโกมลสิน  
คุณชมภูนุท วีรลักษณะ คุณสัญจิตา เขมานุวงค์  
คุณสกุลยุช หอพิบูลสุข คุณวรเดช บุญรัตนัง  
คุณมณฤดี ศรีมงคล คุณอุมาพร สุทธิคุณ  
คุณพัชรภรณ์ ศริชินเลิศ คุณประเวท พลไชยสงค์  
คุณสหพัชร์ กฤตธนวิรุฬห์ คุณดารารัตน์ ศรีกุล  
คุณคุณากร ดีจะโป๊ะ คุณวัชระ  พลกลอง  
พล.ต.ประสาร รวยดี คุณปอเกียรติ  อิทวีอนันท์  
คุณพลอยนภา สิ้นภัย คุณวันชัย ศรชัย  
คุณธนกฤต คงพันธุ์ คุณสมชาย โขคชัยศิริสกุล  
คุณพัชระ รื่นเริง คุณวิบูลย์ บุญตัน  
คุณยศยา  รัตนจันท ด.ต.ทิว มหาวงศนันท์  
คุณธีรพัฒน์ ชัยรัตน์กรกิจ คุณหยาดรุ้ง บุญรอด  
คุณนริศ  โฉมอุภัย คุณณัฐชนม์ แดงประเสริฐ  
คุณณัฐกฤตา บุญทวี คุณญานี ถนอมธรรม  
คุณปิยะนาถ ปองเศร้า คุณปวีณา โคตะวัง  
คุณเสาวลักษณ์ อุดมพืชผล คุณรจเรข  จิตสาคร  
คุณวราภรณ์ เรือนใจ คุณศรัญย์รัชย์ โพธิ์ทอง  
คุณวัชรินทร์ แสงบุญ คุณมนตรี สายทอง  
คุณสุริยะ  เกษ คุณภัทรโชติ พรรณอรุณ  
คุณคัดนางค์  สงฆ์สังวรณ์ คุณณฤาชา ซื่อวาจา  
คุณสมิทธิ์ ล่องดุริยางค์ คุณกิตติ มาศงามเมือง  
คุณภศวัติ จงเจริญทวีสุข คุณสิโรนี ฟองแก้ว  
คุณคำสิงห์ ชีด้าม คุณขวัญจิตร ยิ่งยวด  
คุณอภิชาติ อันสีละ คุณจีรพร จันทะวัน  
คุณเฉลิมชาติ ทองกลั่น คุณสมพร จงจอหอ  
คุณศิระพล ดารา คุณมนตรี หมีเอี่ยม  
คุณธรรมราช จันธิป คุณชาคริต เอียงเป้  
คุณศุภวรรณ  เบญจรัตนณาภรณ์ คุณนเรศ คำมี  
คุณนุชนาฏ บัณฑิตวงษ์ คุณไพศาล งามพริ้ง  
คุณไพฑุรย์  นันทวัชระพล คุณชาคริต จันทร์หอม  
คุณชนันธร  ปัญญายืน คุณฐิติวัชร์ วิไลรัตน์  
คุณพงษ์อนันต์ ผ่องใส คุณผกาวรรณ จันทิชู  
คุณชาตรี  สุขเสริม คุณกฤษดา สิงห์สายชล  
คุณกิจติชัย มังกิจตะ คุณอังสนา เกษโกศล  
คุณศรศิริ เจียมจำรัสศิลป คุณดวงพร กาญจนะ  
คุณกฤษดา ช่วยรัตน์   คุณณัฐวุฒิ เข้มแข็ง  
คุณคำมี  พันธ์ศรี คุณรัชนี ศิลาคำ  
คุณอนุวัต ติยะวราบรรณ คุณชัยศักดิ์ ชาตรีจันทร์สกุล  
คุณพรพรรณ  วัชรวิทรู คุณสิทธิศักดิ์ ศิริปราชญ์  
คุณพลกฤต  ธทนาขว้าง คุณสุวรรณชัย มาธิมมี  
คุณพิมพ์ทอง สุระเรืองชัย คุณศิริเดช ทองดี  
คุณอนงค์นุช อดิศัยศักดา คุณผกาวัลย์ ผิวขำ  
คุณศิริชัย วิริยานุพงศ์ คุณเดือนเพ็ญ สีประจิม  
คุณจงรักษ์ ไชรพันธ์แก้ว คุณพิทยาธร ใจกันธิยะ  
คุณธวัช จุ้ยใจตรง คุณอัษฎางค์ หัตถะกิจ  
คุณอุไร พฤกษาโกมล คุณวิชุดา เอี่ยมอ่อน  
คุณกมลชัย คงลายทอง คุณณัฐพล จูพัฒนกุล  
คุณชนันต์ น่วมโต คุณตรีวดี โกศะโยดม  
คุณศรา ยืนยง คุณมะลิซ้อน เนตรวงศ์  
คุณพิสิษฐ์ วงษ์จันทร์ คุณกันตินันท์ นกงาม  
คุณวรพงษ์ สืบมงคลชัย คุณเสริมศิริ ไชยวงศ์วัฒนะ  
คุณปิยะฉัตร ยิ่งยง คุณนนท์ธิวัฒน์ ดำรณฤทธิศร  
คุณอรอนงค์ ศิริวัฒน์ คุณยงยุทธ ทบทวนน้อย  
คุณปาตีเมาะ และมะลี คุณชยพล สารคำ  
คุณชาติชาย พิมพ์ทอง คุณสาธิต พยัคศรี  
คุณวรินทร์ ศรีปัญญา คุณธนากฤต สุภานิชย์  
คุณสุชิน กลิ่นแก้ว คุณปิยะพันธุ์ อินทร์งาม  
คุณต้องใจ แสงอินทร์ คุณเสาวลักษณ์ สัปสาร  
คุณปริญญา สุขุมานันท์ คุณจิรวรรณ โกมลเจริญสิริ  
คุณนพฤทธิ์ ยศตีนเทียน คุณอัจฉริยา โคศรีสุทธิ์  
คุณเอกอำพน ธีระปถัมภ์ คุณกฤษณะ โสนกลาง  
คุณจุฑาภรณ์ ดิษฐาน คุณสำรวม หมอกกระโทก  
คุณชัชวาล สวัสดิสาระ คุณฐิติรัตน์ จันทร์แสง  
คุณศิริพร แก้วมรกฏ คุณจักรพันธ์ สุทธิสงเคราะห์  
คุณภัทรพงศ์ ยอดวิเศษ คุณหทัยรันต์ สุคนธานนท์  

หมายเหตุ : รายชื่อผู้โชคดีที่ทำตามกติกาที่นิสสันกำหนด

กติกาการรับรางวัล

1. ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดตลอดรายการเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น

2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าเป็นเงินตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป  จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากร ที่  ท.ป. 104/2544 ลงวันที่ 15  กันยายน 2544 (ไม่รวมค่าจดทะเบียนรถ ,ค่าพรบ,ค่าประกันภัยรถยนต์)

3. บริษัทฯสงวนสิทธิ์แจกรางวัลให้กับผู้โชคดีที่มีรายละเอียดตรงตามเงื่อนไขการจัดรายการเท่านั้น

4. ผู้โชคดีได้รับรางวัลให้ติดต่อขอรับรางวัล ภายใน 30 วัน หลังจากวันจับรางวัลในวันถัดไปและประกาศผลทางเว๊บไซต์นิสสัน www.nissan.co.th  และ NISSAN INNOVATION APPLICATION

5. ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นได้  และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลหากไม่มารับภายในกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์และโอนกรรมสิทธิ์เป็นทรัพย์สินของบริษัท

6. ผู้โชคดีสามารถติดต่อขอรับรางวัล และ/หรือยืนยันสิทธิ์ของการเป็นผู้โชคดี ที่ บริษัท นิสสันมอเตอร์

(ประเทศไทย) จำกัด เลขที่54 หมู่2 ถนนบางนา-ตราด กม.22 ต.ศีรษะจระเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง

จ.สมุทรปราการ 10570 โทร. 02-3393300 ต่อ 5014 ในวันและเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์

เวลา 9.00-17.00 น.

7. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการนำชื่อ-สกุล และรายละเอียดอื่นใดของผู้ที่ได้รับรางวัลออกเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ตามที่บริษัทฯเห็นสมควรโดยไม่มีค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

8. ผู้โชคดีจะต้องนำส่งเอกสารการรับรางวัลให้บริษัทฯตามรายการและภายในระยะเวลาที่บริษัทฯแจ้งให้ทราบหากเกินกำหนดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯจะถือว่าสละสิทธิ์ไม่รับรางวัล  โดยบริษัทฯจะนำรายชื่อผู้โชคดีสำรองตามลำดับขึ้นมาแทน

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเท่าเดิมหรือมากกว่า  โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10. พนักงานของบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด / บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง / บริษัทในกลุ่มนิสสัน/ ผู้จำหน่ายรถนิสสัน / คณะกรรมการดำเนินรายการ / พร้อมทั้งครอบครัว ไม่มีสิทธิ์ส่งชิ้นส่วนเข้าร่วมรายการ

11. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณชนัญชิดา ศรีเงิน โทร. 02-339-3300 ต่อ 5014

ได้ตั้งแต่ จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น. หรือ Nissan Call Center 02-4019600

และ มีเดีย โคฟ (บริษัทที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด)

คุณนัฐชัย ขาวประเสริฐ โทร.083-0110735 ,

คุณนฤมล การนุต โทร.097-2362687, คุณภาริภัทร ขำเพชร โทร.097-2896156