เกี่ยวกับนโยบาย

ภายใต้พันธสัญญาในการดำเนินธุรกิจของนิสสัน ที่ให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลางใสทุกสิ่งที่เราทำ นิสสันเชื่อมั่นว่า การดำเนินการด้วยความโปร่งใสเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสัมพันธ์ทุกรูปแบบ ด้วยเหตุนี้ นิสสันจึงให้ความสำคัญต่อการมีมาตรการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลที่ดีและการแสดงรายละเอียดถึงวิธีการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลด้วยความซื่อตรงและเปิดเผย  

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้มีขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจว่า นิสสันจะจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม ซึ่งนโยบายนี้จะใช้กับทุกๆ ข้อมูลส่วนบุคคลที่นิสสันได้จัดเก็บไว้ โดยนโยบายจะแสดงให้เห็นถึงวิธีการจัดเก็บข้อมูล วิธีการใช้ข้อมูล วิธีการดูแลรักษาและมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

 

วิธีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

นิสสันอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมจาก:

 • เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือตัวแทนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 • พันธมิตรทางธุรกิจ เช่น ผู้จำหน่ายนิสสัน ผู้ให้บริการ ผู้รับจ้าง ผู้ผลิตชิ้นส่วน และคู่สัญญา
 • บริษัทในเครือและในกลุ่มนิสสัน และ
 • องค์กรของรัฐหรือหน่วยงานราชการ

 

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่นิสสันจัดเก็บ

นิสสัน อาจทำการจัดเก็บข้อมูลที่มีความหลากหลาย โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้และการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งข้อมูลที่จัดเก็บ ได้แก่:

 • ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้ เช่น วันเกิด รายละเอียดในบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • ชื่อ ที่อยู่และข้อมูลอื่นที่สามารถติดต่อได้ เช่น เบอร์โทรศัพท์ อีเมล โทรสาร
 • ข้อมูลทั่วไป เช่น อายุ เพศ สถานภาพสมรสและอาชีพ
 • ข้อมูลทางการเงิน เช่น เงินเดือน บัญชีธนาคาร ข้อมูลทางธุรกิจหรือผลประโยชน์ทางธุรกิจอื่น
 • ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในสินค้าและบริการของนิสสัน
 • ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ ในกรณีที่ท่านสมัครงานกับนิสสัน
 • ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่ท่านใช้เพื่อเข้าใช้งานต่างๆ รวมถึงไอพีแอดเดรส ประเภทของบราวเซอร์ ภาษา ระบบปฏิบัติการ แอพพลิเคชั่น ปริมาณและประวัติการใช้งานเว็บไซต์ต่างๆ และข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้

 

ระยะเวลาในการจัดเก็บ

นิสสันจะก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมาย และเพื่อป้องกันอันตราย รวมถึงเพื่อการดำเนินการที่แสดงไว้ ในหัวข้อวิธีการใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 

การใช้งานหรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

นิสสันอาจใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามเหตุดังต่อไปนี้

 • เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาไม่ว่าจะเป็นหน้าทีโดยตรงหรือโดยอ้อม
 • เพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ เช่น กิจกรรมทางการขาย กิจกรรมหลังการขายหรือการรับประกัน
 • เพื่อการปรับปรุง พัฒนาและเพื่อคงไว้ซึ่งคุณภาพของสินค้าและบริการ
 • เพื่อการติดต่อสื่อสาร เช่น การส่งบริการแจ้งเตือนการ การตอบกลับเมื่อได้รับการติดต่อจากท่าน เพื่อนำเสนอสินค้าและบริการใหม่ ในกรณีที่ท่านไม่ประสงค์จะได้รับการติดต่อเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาดหรือกิจกรรมการขาย ท่านสามารถแจ้งความต้องการหรือ “ยกเลิกการเป็นสมาชิก” ผ่านเว็ปลิงค์ที่ปรากฏในอีเมล
 • เพื่อสนับสนุนความมั่นคงและความปลอดภัย
 • เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาจากเว็บไซต์ของนิสสันจะถูกนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อท่านและคอมพิวเตอร์ของท่าน
 • เพื่อดำเนินการสรรหาบุคคล ในกรณีที่ท่านสมัครงานกับนิสสัน
 • เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างรวดเร็วมากขึ้น
 • เพื่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบริษัทในกลุ่มในเครือนิสสัน และ/หรือ
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นิสสันจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยปฏิบัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ซึ่งหมายความว่าเมื่อภายหลังจากที่ได้รับความยินยอมท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมได้ตลอดเวลา เมื่อมีความจำเป็นต้องทำการประมวลผลข้อมูลสำหรับการสัญญากับท่าน เช่น ข้อกำหนดการใช้บริการ หรือประโยชน์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น การยกระดับ ความเป็นส่วนตัว และการพัฒนาการบริการ การตลาดสำหรับฟีทเจอร์หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่จะเป็นประโยชน์ รวมถึงการส่งเสริมความมั่นคงและปลอดภัยดังที่อธิบายข้างต้น

 

ผู้ที่ได้รับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากนิสสัน

นิสสันจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหากไม่ได้รับอนุญาต แต่ในบางกรณีข้อมูลของท่านอาจจะได้รับการเปิดเผยหรือโอน* ไปยังองค์กรหรือบุคคลภายนอก ในกรณีดังต่อไปนี้

 • บริษัทในกลุ่มนิสสันรวมถึงสาขาของบริษัท รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทนิสสัน บริษัทโฮลดิ้งและบริษัทในเครือรวมถึงสาขาของบริษัทเหล่านั้น
 • พันธมิตรทางธุรกิจ เช่น ผู้จำหน่ายนิสสัน ผู้ให้บริการ คู่สัญญา
 • บริษัทผลิตสื่อและโฆษณา
 • ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล
 • ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลและระบบเซิร์ชเอ็นจิน
 • หน่วยงานตรวจสอบเครดิต
 • บุคคลที่มีโอกาสจะได้เป็นคู่ค้าทางธุรกิจทั้งการเป็นผู้ซื้อและผู้ขาย
 • ที่ปรึกษาเฉพะด้าน เช่น ผู้ตรวจสอบบัญชีและทนายความ
 • บริษัทที่ให้บริการด้านการประกันภัยและการรับประกัน
 • หน่วยงานราชการและองค์กรรัฐ
 • หน่วยงงานหรือองค์กรอื่นที่ท่านมีความประสงค์จะให้นิสสันเปิดเผยข้อมูลของท่านต่อ

*หมายเหตุ: ภายใต้ข้อกำหนดตามฎหมาย

 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อผู้รับข้อมูลในต่างประเทศ

นิสสันจะทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อผู้รับข้อมูลในต่างประเทศเฉพาะกรณีที่ได้รับอนุญาตจากกฎหมาย คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความถูกต้อง

นิสสันจะดำเนินการด้วยความระมัดระวังเพื่อให้มั่นใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการจัดเก็บมานั้น มีความถูกต้องทันสมัย สมบูรณ์และได้รับการปรับปรุงอยู่เสมอ

ถึงแม้นิสสันจะทุ่มเทพยายามอย่างหนักในการดูแลข้อมูลให้มีความปลอดภัย ด้วยการใช้เครื่องมือทางเทคนิคร่วมกับการบริหารจัดการโดยบุคคลเพื่อควบคุมและรักษาความปลอดภัยข้อมูล แต่ในความเป็นจริงแล้ว ไม่มีวิธีการใดที่จะสามารถป้องกันความผิดพลาดอย่างสมบูรณ์แบบ กรณีที่ท่านประสงค์จะสอบถามเกี่ยวกับความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนิสสัน

 

วิธีการที่นิสสันคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่นิสสันจำเป็นต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลที่สาม นิสสันจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่สามจะดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ให้เกิดการสูญหาย การเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้ การดัดแปลง หรือการเปิดเผยและการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง

 

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้

 • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
 • สิทธิในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการคัดค้านการเก็บ การใช้ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • ร้องขอให้ไม่มีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
 • การถอนความยินยอม

 

การติดต่อ

กรณีมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะหรือความกังวลเกี่ยวกับนโยบายนี้หรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และหากท่านประสงค์ใช้สิทธิตามนโยบายนี้หรือตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการเข้าถึงหรือการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองของนิสสัน ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่

 

ที่อยู่: บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 3 อาคารรัจนาการ ชั้น 27 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทรกรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์: 0 2339 3300 ต่อ 4336

อีเมล: Data-Protection-Officer@nissan.co.th

***หมายเหตุ:

1. โปรดระบุรายละเอียดการติดต่อของท่านเมื่อมีการร้องเรียนหรือขอใช้สิทธิเรียกร้อง เพื่อให้นิสสันสามารถติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด
2. นิสสันไม่คิดค่าธรรมเนียมในการติดต่อเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่อาจมีค่าใช้จ่ายสำหรับการการดำเนินการตามคำขอภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งนอกเหนือไปจากคำขอเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เวบไซต์คุกกี้ คืออะไร

คุกกี้ คือ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่จะถูกส่งไปยังเบราว์เซอร์ของท่าน เพื่อส่งข้อมูลกลับมายังเซิร์ฟเวอร์ทุกครั้งที่มีท่านได้มีการเยี่ยมชมหน้าเว็บเซิร์ฟเวอร์ของนิสสันจะสร้างคุกกี้ขึ้น เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลหน้าเว็บไซต์ที่ท่านเคยเข้าขณะใช้งานเซิร์ฟเวอร์ของเรา คุกกี้จะช่วยนำทางเพื่อเดินหน้าหรือย้อนหลังไปยังเว็บไซต์และกลับสู่หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเคยเยี่ยมชมแล้ว คุกกี้นี้จะปรากฏเฉพาะเมื่อท่านใช้งานเซิร์ฟเวอร์ของนิสสันเท่านั้น